P R O T O K Ó Ł Nr XXIV/13 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo odbytej w dniu 27 marca 2013 r.


 
P R O T O K Ó Ł  Nr XXIV/13
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
 odbytej w dniu 27 marca 2013 r.
w sali Publicznego Gimnazjum w Boniewie
w godzinach od 9:00 do 10:00
 
W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych
osoby uczestniczące:
Wójt Gminy – Pan Marek Klimkiewicz
Skarbnik Gminy – Pani Aleksandra Woźniak
Sekretarz Gminy – Pani Anna Kozłowska
 
Ad.  1.            Obrady XXIV sesji Rady Gminy Boniewo kadencji (2010-2014) otworzył jej Przewodniczący – Jarosław Gazda. Powitał on przybyłych radnych oraz gości uczestniczących.
Ad. 2.              Zgodnie z listą obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach
aktualnie uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum uprawniające radę do podejmowania uchwał ( lista obecności radnych i gości uczestniczących w załączeniu ).
Ad. 3.              Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad, który przedstawiał się następująco:
Otwarcie. Stwierdzenie prawomocności.Przyjęcie porządku obrad.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami        komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Boniewo.
Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.                                    
Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Boniewo.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Boniewo.Wolne wnioski i zapytania.Zakończenie.
 
 
Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 15 radnych.
 
Ad. 4.              Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy i powiedział, że projekty uchwał, które będą na dzisiejszej sesji przedstawiane to nie są prawem Wójta tylko odgórne zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nie chcemy podejmować tych uchwał, ale musimy. W pierwszej kolejności musimy przyjąć stawki, a w terminie późniejszym ogłosić przetarg na przedsiębiorcę odbierającego od nas te odpady. Wyjaśnił, że w kosze każde gospodarstwo domowe musi zaopatrzyć się we własnym zakresie bądź wydzierżawić – można śmieci segregować w workach. Nie ma, co liczyć, że będzie to taniej dla gminy. Z budżetu gminy musimy dołożyć do gospodarki śmieciowej. Firma będzie wystawiać fakturę na gminę i w określonym terminie trzeba będzie zapłacić.
Relatywnie żeśmy podeszli do ustalenia stawek, by nie były one wielkim obciążeniem dla mieszkańców.
Wójt Gminy wyjaśnił, że jesteśmy praktycznie ostatnią gminą, która nie podjęła tych uchwał.
Mamy już określony przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego termin 30 dni do uchwalenia tych zagadnień. Postaramy się dotrzeć do każdego mieszkańca z deklaracjami przy pomocy zatrudnionych w Urzędzie Gminy stażystów, którzy pomogą przy ich wypełnianiu. Nikt nam do śmieci nie dołoży środków i należy segregować odpady, bo gmina musi wykazywać
w sprawozdaniach wartości segregowanych odpadów, bo jeżeli nie to będą stosowane dla Gminy wysokie kary.
            Wójt powiedział, że po przetargach możemy przystąpić ponownie do tematu stawek za odpady. Stwierdził, że nie chcemy z budżetu dokładać dużych pieniędzy kosztem inwestycji, czy mniejszym dofinansowaniem do innych świadczeń dla mieszkańców lub też podnosić podatków. Proponowane stawki są na tyle niskie, że nie można ich obniżać.
 
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Boniewo i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 14
Przeciw – 0
Wstrzymujących- 1
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXIV/152/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 5.              Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXIV/153/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 6.             Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXIV/154/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 7.             Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Boniewo i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciw- 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXIV/155/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 8.              Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXIV/156/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 9.              Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy poinformował, że projekt uchwały dotyczy nieruchomości po byłym Ośrodku Zdrowia w Boniewie. Zdjęty został blokujący nasze działania zapis z księgi wieczystej i teraz można już przystąpić do przetargu na jej zbycie, by dalej ta nieruchomość nie niszczała.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Boniewo
i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXIV/157/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 10.           W wolnych wnioskach Wójt Gminy zaprosił radnych do współpracy w temacie
wyboru pracowników publicznych. Podań złożonych zostało 70, a miejsc do zatrudnienia jest 15.
 
Ad. 11.           W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący dokonał zamknięcia posiedzenie sesji.
Na tym protokół zakończono.
 
Protokół sporządziła:             Sekretarz sesji:            Przewodniczący Rady Gminy
Grażyna Kwiatkowska          Wioletta Pietrucha      Jarosław Gazda                                
                        
           
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (11 czerwca 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (11 czerwca 2013, 15:10:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1272