P R O T O K Ó Ł Nr XXIII/13 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo odbytej w dniu 11 marca 2013 r.


 
P R O T O K Ó Ł  Nr XXIII/13
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
 odbytej w dniu 11 marca 2013 r.
w sali Publicznego Gimnazjum w Boniewie
w godzinach od 9:00 do 10:30
 
W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych
osoby uczestniczące:
Wójt Gminy – Pan Marek Klimkiewicz
Skarbnik Gminy – Pani Aleksandra Woźniak
Sekretarz Gminy – Pani Anna Kozłowska
 
Ad.  1.            Obrady XXIII sesji Rady Gminy Boniewo kadencji (2010-2014) otworzył jej Przewodniczący – Jarosław Gazda. Powitał on przybyłych radnych oraz gości uczestniczących.
Ad. 2.              Zgodnie z listą obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach
aktualnie uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum uprawniające radę do podejmowania uchwał ( lista obecności radnych i gości uczestniczących w załączeniu ).
Ad. 3.              Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad, który przedstawiał się następująco:
Otwarcie.Stwierdzenie prawomocności.Przyjęcie porządku obrad.Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.Przyjęcie informacji Wójta o pracy w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonywaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. „Przebudowa drogi powiatowej Izbica Kujawska-Boniewo-Borzymie oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania drogą powiatową Lubraniec-Boniewo-Cetty i Osiecz Wielki-Chodecz.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Pana Walczaka.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Pana Walczaka.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu rolnego
w miejscowości Osiecz Mały.
11. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieczu Małym.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Boniewo.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok.
15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2013 – 2021.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy komisji rewizyjnej na 2013 rok.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Boniewo.
18. Wolne wnioski i zapytania.
19. Zakończenie.
Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 15 radnych.
 
Ad. 4.              Radni po zapoznaniu 15 głosami za przyjęli Protokół z XX, XXI i XXII sesji Rady Gminy Boniewo w wersji wyłożonej.
 
Ad. 5.              Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami.
W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 17 grudnia 2012 r. zajmował się wraz
z współpracownikami następującymi sprawami:
Prowadzeniem inwestycji gminnych i tak: budową sali sportowej w Boniewie, przeprowadzeniem przetargu na budowę chodnika w Boniewie oraz remontu świetlic
w miejscowości Łąki Wielkie, Grójczyk i Otmnianowo.
Rozliczeniem i uregulowaniem należności za inwestycje z roku 2012. Planowaniem inwestycji na 2013 r. i prowadzeniem uzgodnień dotyczących wspólnej ze Starostwem Powiatowym modernizacji drogi powiatowej Boniewo-Choceń oraz „schetynówki” Bierzyn-Osiecz Wielki, Anielin – Sarnowo. Koordynowaniem odśnieżania dróg gminnych, sprzedażą nieruchomości gruntowej położonej w Osieczu Małym.
Informacja została przyjęta 15 głosami za.
 
Ad. 6.              Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad i powiedział, że Gmina przystępuje do modernizacji drogi powiatowej na odcinku Boniewo – Choceń wspólnie ze Starostwem Powiatowym. Udział procentowy środków własnych Gminy został ustalony na 21 % wkładu własnego powiatu. Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonywaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu p.n. ”Przebudowa drogi powiatowej nr 2931C – Izbica Kujawska – Boniewo- Borzymie- od km 9+ 613 do km 14 + 474 oraz udzielenia Powiatowi Włocławskiemu pomocy finansowej” a następnie poddał głosowaniu.   
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXIII/140/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 7.             Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy. Poinformował, że w związku
z remontem ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej Lubraniec – Boniewo – Cetty 
w miejscowości Sarnowo wdrażanego w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2014 zaszła konieczność zawarcia porozumienia z Zarządem Powiatu we Włocławku, który jest zarządcą w/w drogi przebiegającej przez teren Gminy Boniewo i stąd konieczność podjęcia stosownej uchwały.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania drogą powiatową o numerze 2914 C – Lubraniec – Boniewo – Cetty od km 13+910 do km 15 + 210 i nr 2929 C – Osiecz Wielki – Chodecz od km 1 + 470 do 1 + 750
i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXIII/141/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 8.             Wójt Gminy wyjaśnił, że Pan Walczak zam. Chodecz zakupioną od Komornika po Panu Waliszewskim nieruchomość gruntową położoną w Boniewie podzielił na działki budowlane i zwrócił się na piśmie z prośbą o przekazanie nam dwóch działek
z przeznaczeniem jedną z nich pod drogę i drugą na potrzeby własne Gminy.
W powyższym temacie nikt nie zabrał głosu.
 
Wobec powyższego przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta
Uchwała Nr XXIII/142/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 9.             Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciw - 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXIII/143/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 10.           Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy. Wyjaśnił, że grunty rolne położone w Osieczu Małym przy szkole podstawowej dzierżawił Pan Marek Dorabiała i umowa już wygasła. Pan Dorabiała jest zainteresowany nadal te grunty dzierżawić stąd konieczność podjęcia uchwały wyrażającej zgodę na wydzierżawienie tych gruntów na okres 5 lat.
 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu rolnego w miejscowości Osiecz Mały i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXIII/144/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 11.           Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady, a następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 0
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXIII/145/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 12.           Sekretarz Gminy wyjaśniła temat likwidacji Szkoły Podstawowej w Osieczu Małym. Powiedziała między innymi, że od kilku lat zmniejsza się liczba uczniów tej szkoły, wynikająca z małej liczby uczniów konieczność łączenia klas niekorzystnie wpływa na realizację programu nauczania oraz stwarza dzieciom bariery psychologiczne po przejściu do gimnazjum. Za likwidacją szkoły przemawiają również względy ekonomiczne. Koszt utrzymania jednego ucznia tej szkoły wynosi około 11 tys. zł., natomiast otrzymywana subwencja na ucznia to kwota nieco ponad 7 tys. zł. Kurator Oświaty w Bydgoszczy wyraził pozytywna opinię w sprawie likwidacji szkoły.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieczu Małym i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXIII/146/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 13.           Sekretarz Gminy wyjaśniła, że w związku z likwidacją Szkoły Podstawowej
w Osieczu Małym jest konieczność ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Boniewo. Dotychczasowy obwód Szkoły Podstawowej
w Osieczu Małym zostaje włączony do Szkoły Podstawowej w Boniewie.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół prowadzonych przez Gminę Boniewo i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXIII/147/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 14.           Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany do budżetu gmina na 2013 rok. Zmiany dotyczyły przede wszystkim dochodów i wydatków i tak:
Budżet zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 272.132 zł. Dochody zwiększono z subwencji oświatowej w wysokości 271.132 zł., z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki z funduszu rozwoju sportu dla dzieci i młodzieży, działanie upowszechnianie pływania o kwotę 7.500 zł – udział Gminy w tym programie to 7.500 zł.. Całkowity koszt to kwota 15.000 zł.
Zmniejszono dotację na pomoc społeczną zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o kwotę 26.500 zł.. Zwiększono z środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kampanię edukacyjno – informacyjna nt. utrzymanie czystości i porządku w gminie oraz na opracowanie programu „Usuwanie azbestu”- 20.000 zł. udział Gminy w tych programach to kwota 3.000 zł.
Subwencję oświatową przeznaczono na: remont dróg, na pokrycie wypłaconych wyrównań wynagrodzeń w oświacie rok 2012, częściowo zabezpieczono środki na wynagrodzenia pracowników publicznych, zabezpieczono środki na stypendia – udział Gminy 25 %, zabezpieczono środki dla Gminy Choceń i Brześć Kujawski za dzieci z naszej Gminy uczęszczające do przedszkoli do wskazań gmin, zwiększono środki na pomoc społeczną celem zabezpieczenia środków na wynagrodzenie księgowego i zwiększenie wynagrodzenia dla kierownika, zwiększono także środki na oświetlenie uliczne.
 
            Przewodniczący obrad zapytał czy ze strony radnych są uwagi do proponowanych zmian. Wobec braku uwag przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/131/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 17 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2012 i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXIII/148/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 15.           Wyjaśnień do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2013 – 2021 udzieliła Skarbnik Gminy. Powiedziała, że jest to inaczej dostosowanie wydatków do prognozy finansowej na zadania inwestycyjne.
 
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2013 – 2021 i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania :
Za – 15
Przeciw -0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXIII/149/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 16.           Przewodniczący  komisji rewizyjnej zapoznał z opracowanym przez członków komisji planem kontroli na rok 2013, następnie przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji rewizyjnej Rady Gminy Boniewo
na 2013 r. i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXIII/150/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 17.           Przewodniczący obrad zapoznał z planami pracy poszczególnych komisji rady gminy.     Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionych planów, po czym przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Boniewo na 2013 r. i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXIII/151/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 18.           W wolnych wnioskach głos zabrał Pan Marek Dorabiała – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Osieczu Małym i odniósł się krótko do podjętej na sesji uchwały o likwidacji szkoły. Powiedział, że wspólnie osiągnięty został konsensus, że nauczyciele z tej szkoły będą mieli możliwość zatrudnienia w szkole w Boniewie- podziękował za zrozumienie. Następnie poinformował, że są realne szanse na powstanie po obecnej szkole w Osieczu Małym Domu Pomocy Społecznej inaczej „Domu pobytu dziennego dla osób niepełnosprawnych”- do ustalenia kwestia finansowania tego zamierzenia. Pan Dyrektor jako radny powiatowy powiedział, że dzięki wysiłkowi radnych powiatowych doszło do współdziałania z Powiatem Włocławkim w sprawie przebudowy drogi powiatowej na odcinku Boniewo – Borzymie.
 
Głos zabrał radny Majewski i poruszył temat wałęsających się psów.
 
Wójt Gminy wyjaśnił, że jest pomysł na wspólne z Gminą Choceń schronisko
w miejscowości Niemojewo, najbliżej Gminy funkcjonujące schroniska są bardzo przepełnione i nie ma możliwości umieszczenia w nich psów z naszej gminy. Postara się
o przyspieszenie sprawy schroniska.
 
Głos zabrał sołtys z Sarnowa Pan Pszczółkowski i poruszył temat ratowania życia ludzkiego.
Proponował przy okazji organizowanych festynach zorganizować pokaz, szkolenie udzielania pierwszej pomocy przy udziale ratowników medycznych. Uważa, że jest to potrzeba chwili i należy społeczeństwo uświadomić i nauczyć.
 
Wójt Gminy obiecał temat rozpropagować.
 
Przewodniczący Rady zasugerował by nie tylko dorosłych ale i dzieci uczyć udzielania pierwszej pomocy.
 
 
Ad. 19.           W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący dokonał zamknięcia posiedzenie sesji.
Na tym protokół zakończono.
 
Protokół sporządziła:             Sekretarz sesji:                       Przewodniczący Rady Gminy           Grażyna Kwiatkowska                                                Jarosław Gazda
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
                                                                                 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (11 czerwca 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (11 czerwca 2013, 15:08:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1227