P R O T O K Ó Ł Nr XXII/13 z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Choceń, Rady Gminy Miejskiej Chodecz i Rady Gminy Boniewo odbytej w dniu 7 lutego 2013 r. w hali Zespołu Szkół w Chodczu


P R O T O K Ó Ł Nr XXII/13
z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Choceń, Rady Gminy Miejskiej Chodecz
i Rady Gminy Boniewo
odbytej w dniu 7 lutego 2013 r.
w hali Zespołu Szkół w Chodczu
 
 
W obradach uczestniczyło 12 radnych. Radni nieobecni :  radny Jerzy Przybysz, Zenon Majewski i radna Magdalena Wojciechowska-Kmieć.
Osoby uczestniczące:
Wójt Gminy – Marek Klimkiewicz,
Sekretarz Gminy – Anna Kozłowska
Skarbnik Gminy – Aleksandra Woźniak
Zaproszono również wielu gości, w tym osoby mające bezpośredni wpływ na podjęcie decyzji o przystąpieniu do remontu dróg powiatowych i wojewódzkich, Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, Dyrektora Departamentu Dróg Wojewódzkich Janusza Czajkowskiego, Starostę Powiatowego Kazimierza Kaca, Radnych Sejmiku Województwa i Radnych Rady Powiatu Włocławskiego.
 
Ad. 1.  Obrady XXII sesji Rady Gminy Boniewo kadencji (2010-2014 ) otworzył jej Przewodniczący – Jarosław Gazda. Powitał on przybyłych radnych oraz gości uczestniczących.
 
Ad. 2.  Zgodnie z listą obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach aktualnie uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum uprawniające radę do podejmowania uchwał ( lista obecności radnych i gości uczestniczących w załączeniu ).
 
Ad. 3.  Przewodniczący Rady Gminy Boniewo przedstawił porządek obrad:
Otwarcie.Stwierdzenie prawomocności.Przyjęcie porządku obrad.Omówienie zadań determinujących rozwój Gminy. Dyskusja.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie wykonania zadań
      w zasadniczy sposób determinujących rozwój gmin.
Zakończenie obrad.
Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 12 radnych.
 
Ad. 4. Obrady poświęcone zostały głównie tematowi rozwoju w kontekście inwestycji drogowych realizowanych przez samorząd województwa.
            Głos zabrał Wójt Chocenia Roman Nowakowski i przekonywał, że jedyną szansą dla tych trzech biednych gmin jest autostrada A1, jest oknem na świat i szansą na rozwój.
By mieszkańcy mogli z tej szansy skorzystać konieczne jest umożliwienie im dojazdu do węzłów autostradowych. Dziś jedyna możliwa droga w tym kierunku jest bardzo zniszczona
i niebezpieczna. Gminy mają duży potencjał turystyczny i bez dobrego połączenia z tą drogą nie ma mowy o wykorzystaniu tych nowych, wszelkich możliwości rozwoju.
 
            Stowarzyszenie Bractwa Miłośników Ziemi Chodeckiej zaprezentowało krótki pokaz najpiękniejszych miejsc Ziemi Chodeckiej utrwalonych na fotografiach oraz kilka zdjęć
z Boniewa i Chocenia przedstawiających interesujące miejsca i obiekty, którymi mogą się też te gminy pochwalić.
 
            Głos zabrał Wójt Boniewa Marek Klimkiewicz przekonywał, że gmina bez dostępu do dobrej drogi będzie skazana na porażkę i na nic się zdadzą ogromne wysiłki przedsiębiorczych mieszkańców, którzy robią co mogą, by zarobić na godne życie swoich rodzin. Podkreślił, że ma nadzieję, iż tereny południowo-wschodniej części województwa nie staną się najbiedniejsze w całej Unii Europejskiej. Obecnie wiele na to wskazuje, ponieważ stan infrastruktury drogowej nie zachęca inwestorów do lokowania tu swojego kapitału.
Boniewo jest jedną z niewielu gmin nie mającą dostępu do drogi wojewódzkiej.
 
            Głos zabrał Marszałek podziękował za spotkanie i stwierdził, że nie uczestniczył jeszcze w takim spotkaniu, gdzie trzy gminy występują o wspólne cele. Zapewnił, że zdaje sobie sprawę, iż droga wymaga gruntownej modernizacji. Na bieżący rok zapewnione są środki na opracowanie dokumentacji projektowej. Nie oznacza to, że mieszkańcy niebawem będą jeździć bezpieczną, drogą. Modernizacja tej drogi może ruszyć dopiero jak zostanie wydane pozwolenie na budowę. A to może potrwać nawet kilkanaście miesięcy. Zapewnił, że samorząd województwa będzie się starał problemy poruszone na tym spotkaniu rozwiązać. Podjęte uchwały na tym spotkaniu stanowiły będą wnioski do Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
            Głos zabrał radny Stanisław Pawlak i przypomniał, że zabiegi o realizację inwestycji drogowej trwały wiele lat. Jego klub SLD wielokrotnie wysyłał pisma do marszałka w tej sprawie, niestety droga wciąż jest w złym stanie. Ma nadzieję, że tym razem będzie inaczej.
 
            Burmistrz Chodcza Kazimierz Sawiński podziękował Marszałkowi za obecność
i wyraził nadzieję, że złożone na tej nadzwyczajnej sesji obietnice będą zrealizowane.
 
            Głos zabrał Starosta Włocławski Kazimierz Kaca wyraził nadzieję, że omawiane problemy zostaną zrealizowane i poprosił Marszałka o wsparcie dla tych trzech gmin.
 
Głos zabierali jeszcze radni Rady Miejskiej Chodcza i Rady Gminy Choceń.
Na tym dyskusja została zakończona.
 
Ad. 5.  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska w sprawie wykonania zadań w zasadniczy sposób determinujących rozwój gmin
i poddał głosowaniu.
Za przyjęciem powyższej uchwały głosowało 12 radnych.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXII/139/13 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 6. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący dokonał zamknięcia posiedzenia sesji.
Na tym protokół zakończono.
 
Protokół sporządziła:                    Sekretarz sesji:     Przewodniczący Rady Gminy
Grażyna Kwiatkowska                 Ireneusz Górski     Jarosław Gazda
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (25 marca 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (25 marca 2013, 12:27:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1276