P R O T O K Ó Ł Nr XXI/12 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo odbytej w dniu 17 grudnia 2012 r.


 
P R O T O K  Ó Ł  Nr XXI/12
z obrad  sesji  Rady Gminy Boniewo
 odbytej w  dniu 17 grudnia 2012 r.
w sali  Publicznego Gimnazjum w Boniewie
w godzinach od 9:30 do 11:00
 
W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych
osoby uczestniczące:
Wójt Gminy – Pan Marek Klimkiewicz
Skarbnik Gminy – Pani Aleksandra Woźniak
 
Ad  1. Obrady XXI sesji Rady Gminy Boniewo kadencji (2010-2014) otworzył jej Przewodniczący – Jarosław Gazda. Powitał on przybyłych radnych oraz gości uczestniczących.
Ad. 2.  Zgodnie z  listą obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach
aktualnie uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum uprawniające radę do podejmowania uchwał ( lista obecności radnych i gości uczestniczących w załączeniu ).
Ad. 3.  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad:
Otwarcie.Stwierdzenie prawomocności obrad.Przyjęcie porządku obradInformacja Wójta z działalności między sesjami.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na  rok 2013.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2013 – 2021.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2013 rok. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym.
  9.   Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Gminy
            Boniewo.
  10.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów.
  11.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta.
  12.  Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XII/56/11 Rady Gminy Boniewo z dnia
30    grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2012.
13.    Przyjęcie informacji dyrektorów szkół o stanie  realizacji zadań oświatowych za rok
Szkolny 2011/2012.
14.    Podjęcie uchwały w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
15.    Podjęcie uchwały w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
16.    Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług           
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
    gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości
    położonych na terenie Gminy Boniewo.
18.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku
na terenie Gminy Boniewo.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
           komunalnymi.
  20.Wolne wnioski i zapytania.
  21. Zakończenie.
Przewodniczący obrad zaproponował zdjęcie z porządku obrad wszystkich uchwał tzw. śmieciowych, uzasadniając, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest w Senacie aktualizowana, są wprowadzane poprawki, które będą korzystniejsze do zastosowania. Zaproponował wstrzymać się z podjęciem tych uchwał do przyszłego roku.
Uwag do powyższej propozycji nie wniesiono.
Za usunięciem uchwał śmieciowych z porządku obrad opowiedziało się 15 radnych.
Za przyjęciem przedstawionego porządku obrad głosowało 15 radnych.
 
Ad.  4.             Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami i tak:
W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 19.11.2012 r. Wójt zajmował się wraz
z współpracownikami następującymi sprawami:
Prowadzeniem inwestycji gminnych w tym w szczególności budową sali sportowej w Boniewie. Dokonany został odbiór I etapu jej budowy, zapłacona została już faktura na kwotę 1.450 tys. zł.  Z Ministerstwa Sportu została pozyskana kwota 619 tys. zł. Rozliczane były też inne inwestycje. Prowadzone były prace projektowe przy takich inwestycjach jak budowa drogi i modernizacja stacji uzdatniania wody.
Pracował  z komisjami rady nad projektem budżetu Gminy na 2013 rok. Załatwiał wszystkie sprawy mieszkańców na bieżąco. Brał udział w licznych spotkaniach w tym także świątecznych.
Informacja została przyjęta 15 głosami za.
 
Ad. 5.             Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2013 omówiła Skarbnik Gminy – Aleksandra Woźniak.
Uwag do projektu nie zgłoszono.
            Przewodniczący obrad projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2013 poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXI/131/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 6.             Skarbnik Gminy omówiła projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2013 – 2021.
Uwag do projektu nie wniesiono.
            Przewodniczący obrad projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2013 – 2021 poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXI/132/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 7.             Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy – Marek Klimkiewicz. Omówił projekt Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Boniewo na 2013 rok,  który szczegółowo był omawiany na posiedzeniu Komisji Rady Gminy.
Uwag do projektu nie wniesiono.
Przewodniczący obrad projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2013 rok  poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXI/133/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 8.             Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący obrad , a następnie projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym poddał pod głosowanie.
Wyniki głosowania:
Za -15
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXI/134/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 9.             Przewodniczący obrad poinformował, że na wspólnym posiedzeniu Stałych Komisji Rady Gminy zdecydowano o podwyżce diet dla radnych do kwoty 400 zł w stosunku miesięcznym.
Radny Grzelak poprosił o krótka przerwę w obradach.
Przerwa
Po krótkiej przerwie wznowiono obrady.
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Boniewo i poddał pod głosowanie.
Wyniki głosowania:
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 2
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXI/135/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 10.           Przewodniczący obrad wyjaśnił projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych . Powiedział, że sołtysi są włączani do koordynowania pewnych działań ( odśnieżanie), a to wiąże się z używaniem prywatnych telefonów i w ramach rekompensaty proponuje się podwyżkę diet do kwoty 150 zł. miesięcznie.
 
Sołtys Piasecki uważa, że powinny ta dieta być wyższa.
 
Wójt Gminy proponował rozeznać się jak przedstawia się ta kwestia w ościennych gminach i wówczas przystąpić do dyskusji.
Uwag do projektu nie wniesiono.
            Przewodniczący Rady projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów poddał pod głosowanie.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
W wyniku przeprowadzonego głosowania przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXI/136/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 11.           Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący obrad, a następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta.
Uwag do projektu nie wniesiono.
            Przewodniczący obrad projekt uchwały poddał głosowania.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXI/137/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 12.           Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na 2012 rok omówiła Skarbnik Gminy.  Zmiany dotyczyły zwiększenia dochodów z subwencji oświatowej i rezerwy subwencji na pokrycie kosztów  poniesionych na dzieci uczęszczających do przedszkola, oraz otrzymanych środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hali sportowej .Dochody zwiększono o kwotę 117.801 zł.
Wydatki zwiększono w dziale „Administracja publiczna „ na pokrycie zobowiązań, w dziale „Bezpieczeństwo publiczne” przeniesiono wydatki pomiędzy paragrafami, w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego „ na pokrycie zobowiązań i w dziale „Kultura Fizyczna” zwiększono środki na budowę hali sportowej. Łącznie wydatki zwiększono o kwotę
117.801 zł.
Uwag do projektu nie wniesiono.
            Przewodniczący obrad projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XII/56/11 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2012 poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XXI/138/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 13.           Zgodnie z wymogiem ustawy o systemie oświaty Rada przyjęła informacje złożone przez Dyrektorów  Szkół o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012.
Informacja Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Osieczu Małym, Informacja Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Boniewie i Informacja Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Boniewie stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
 
Ad. 14.           Przewodniczący Rady zapoznał z pismem Komendanta Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy o reorganizacji Posterunków Policji w powiecie włocławskim ( w załączeniu ).
Nadmienił, że Posterunek w Choceniu pozostanie, ale Kierownik odchodzi, a tę funkcje pełnił będzie obecny Komendant z Chodcza.
            Głos zabrał radny powiatowy – Pan Marek Dorabiała i poinformował o działaniach w kierunku wypłat dopłat bezpośrednich w pierwszej kolejności dla rolników, którzy ponieśli klęski.
 
Ad. 15.           W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący dokonał zamknięcia posiedzenie sesji.
Na tym protokół zakończono.
 
Protokół sporządziła:             Sekretarz sesji:                       Przewodniczący Rady Gminy           Grażyna Kwiatkowska                                                Jarosław Gazda
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
                                                                                 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (22 stycznia 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (22 stycznia 2013, 10:19:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1198