 P R O T O K Ó Ł Nr XX/12 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo odbytej w dniu 19 listopada 2012 r.P R O T O K  Ó Ł  Nr XX/12
z obrad  sesji  Rady Gminy Boniewo
 odbytej w  dniu 19 listopada 2012 r.
w sali  Publicznego Gimnazjum w Boniewie
w godzinach od 9:30 do 10:50
 
W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych
osoby uczestniczące:
Wójt Gminy – Pan Marek Klimkiewicz
Skarbnik Gminy – Pani Aleksandra Woźniak
 
Ad  1.  Obrady XX sesji Rady Gminy Boniewo kadencji (2010-2014) otworzył jej Przewodniczący – Jarosław Gazda. Powitał on przybyłych radnych oraz gości uczestniczących.
Ad. 2.   Zgodnie z  listą obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach
aktualnie uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum uprawniające radę do podejmowania uchwał ( lista obecności radnych i gości uczestniczących w załączeniu ).
Ad. 3.  Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad:
Otwarcie.Stwierdzenie prawomocności obrad.Przyjęcie porządku obrad.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.Informacja Wójta z działalności między sesjami.Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 139/4 o pow. 1,8982 ha położonej w miejscowości Osiecz Mały.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem ewidencyjnym 103/3 o pow. 0,56 ha położonej w miejscowości Osiecz Wielki.Podjęcie uchwały w sprawie ogólnodostępności boisk sportowych oraz placu zabaw
w Boniewie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu „Tęczowa kraina
  zaprasza najmłodszych”.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Boniewo
na lata 2012 – 2020.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XII/56/11 Rady Gminy Boniewo z dnia
      30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2012.
  15. Wolne wnioski i zapytania.
  16. Zakończenie.
Przewodniczący poddał przedstawiony porządek obrad pod głosowanie.
Za przyjęciem przedstawionego porządku głosowało 15 radnych.
Ad. 4. Radni po zapoznaniu 15 glosami za  przyjęli Protokół z XVIII sesji Rady Gminy w wersji wyłożonej.
 
Ad.  5.  Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy przedstawił informację z działalności między sesjami i tak:
W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 2.10.2012 r. Wójt zajmował się wraz
z współpracownikami następującymi sprawami:
Prowadzeniem inwestycji gminnych w tym w szczególności budową sali sportowej oraz dróg.
Odbiorem i rozliczaniem niektórych inwestycji tj. budową drogi wraz z wodociągiem 
w miejscowości Bnin i Żurawice. Budową podbudowy drogi w miejscowości Bierzyn, Osiecz Wielki i Anielin. Pracą nad projektem budżetu na rok 2013, który został złożony w dniu 14.11.2012 r. w Regionalnej Izbie Obrachunkowej i na ręce Przewodniczącego Rady Gminy.
Przygotowaniem i wdrożeniem ustawy śmieciowej obowiązującej od 01 lipca 2013 r. Podpisana została umowa z firmą Lech Consulting, która za 2,5 tys. zł. przygotowuje wymagane projekty uchwał i regulamin. Wójt pracował też nad Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego i tym samym zabieganiem o środki dla gmin wiejskich w szczególności na budowę dróg na lata 2014-2020.
Wójt uczestniczył w spotkaniach dotyczących utrzymania wspólnego Posterunku Policji
w Choceniu. Na bieżąco załatwiał wszystkie sprawy dotyczące samorządu i mieszkańców
Gminy.
Informacja została przyjęta 15 głosami za.
 
Ad. 6. Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Gminy i zapoznała
z proponowanymi stawkami podatku od nieruchomości na 2013 rok.
Do proponowanych stawek nikt nie wniósł uwag.
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XX/122/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 7.  Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Gminy i poinformowała, że proponuje się obniżenie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów
2012 r. z kwoty 75,86 zł za 1 dt. do kwoty 43,00 zł za 1 dt..
Do powyższej propozycji nikt nie wniósł uwag.
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XX/123/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XX/124/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 8. Wójt Gminy wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy gruntów  po RSP. Wcześniej zostało sprzedane 7 ha i pozostały jeszcze niecałe 2 ha. Grunty te nie mogły być wcześniej wystawione do sprzedaży, bo prowadzony był tam wodociąg.
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwał y w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Boniewo i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XX/125/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 9.  Wójt Gminy wyjaśnił, że projekt uchwały dotyczy nieruchomości po placu buraczanym, który został nam przekazany przez Cukrownie. Są chętni na jego kupno i stąd propozycja wystawienia nieruchomości do sprzedaży.
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwał w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu zabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Boniewo i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymujących -0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XX/125/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 10.   Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy. Poinformował, że złożony został projekt na przebudowę boiska i poszerzenia placu zabaw i jego ogrodzenie.
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie ogólnodostępności terenu boisk sportowych oraz placu zabaw w Boniewie i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XX/126/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 11. Skarbnik Gminy wyjaśniła projekt uchwały. Powiedziała, że jest wymóg określenia finansowania zadania „ Tęczowa kraina zaprasza najmłodszych” ze środków własnych Gminy, ponieważ zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uwag do projektu nie wniesiono.
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na realizację projektu „Tęczowa kraina zaprasza najmłodszych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zabezpieczenia prawidłowego wydatkowania środków i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XX/127/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 12.  Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt. Wyjaśnił, że dokument jest niezbędny celem uzyskania dofinansowania z budżetu Samorządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego na realizację zadań typu: termomodernizacja szkoły oraz poszerzenie grupy przedszkolnej w Boniewie.     
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Boniewo na lata 2012 – 2020 i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymujących - 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XX/128/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 13.  Wójt Gminy dokonał wprowadzenia do tematu. Wyjaśnił, że od 1 października 2012 r. ulegają zmianie wysokości kryterium dochodowego na osobę w rodzinie ucznia i stąd propozycja zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.
Kryterium dochodowe wynosi 456 zł, z ryczałtowy dochód w rolnictwie z 1 ha przeliczeniowego 250 zł. Nadmienił, że od 1 listopada zmieniają się kwoty świadczeń rodzinnych w tym zasiłek rodzinny na dzieci w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia, w kwocie 106 zł, co rzutuje na wysokość stypendium szkolnego, które wynosi nie mniej niż 80 % i nie więcej niż 200 % kwoty tego zasiłku. Oznacza to, że od 1 listopada 2012 r. stypendium wyniesie nie mniej niż 84,80 zł. i nie więcej niż 212 zł.
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdzi, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XX/129/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 14.  Projekt uchwały w sprawie zmian do budżetu Gmina na 2012 rok omówiła Skarbnik Gminy. Poinformowała, że budżet zwiększa się po stronie dochodów o kwotę 68.970 zł uzyskaną z kary za nienależyte wykonanie umowy zadania „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap IV na terenie Gminy Boniewo”. Środki powyższe przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne dla stażystów zgodnie z umową z Powiatowym Urzędem Pracy oraz na pokrycie udziału własnego przy wypłacaniu stypendium socjalnego dla uczniów.
Uwag do projektu nie wniesiono.
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XII/56/11 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2012 i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XX/130/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 15. W wolnych wnioskach radny Majewski poruszył temat budynku po Ośrodku Zdrowia.
Wójt wyjaśnił, że na początku października tego roku wystosowane zostało pismo do Samodzielnego Publicznego Zespołu Przychodni Specjalistycznych we Włocławku
o wykreślenie z księgi wieczystej ograniczonego prawa rzeczowego użytkowania tej nieruchomości na cele zdrowotne i do dnia dzisiejszego sprawa ta nie została załatwiona.
By przystąpić do ogłoszenia przetargu na sprzedaż musi być wykreślony powyższy zapis.
            Radny Majewski poruszył też temat nieruchomości zakupionych od Komornika położonych w Boniewie ( tzw. górki).
Wyjaśnień w tym temacie udzielił Wójt.
 
Ad. 16.  W wyniku wyczerpania porządku obrad Przewodniczący dokonał zamknięcia posiedzenie sesji.
 
Protokół sporządziła:             Sekretarz sesji:                Przewodniczący Rady Gminy
Grażyna Kwiatkowska           Ireneusz Górski                     Jarosław Gazda
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
                                                                                 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (10 stycznia 2013)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (10 stycznia 2013, 18:25:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1218