P R O T O K Ó Ł Nr XVIII/12 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo odbytej w dniu 27 września 2012 r. w sali Publicznego Gimnazjum w Boniewie


P R O T O K Ó Ł  Nr XVIII/12
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
 odbytej w dniu 27 września 2012 r.
w sali Publicznego Gimnazjum w Boniewie
w godzinach od 13:00 do 14:00
 
W obradach sesji uczestniczyło 13 radnych
Radni nieobecni: Pan Ireneusz Górski, Pani  Magdalena Wojciechowska- Kmieć
Osoby uczestniczące:
Skarbnik Gminy – Pani Aleksandra Woźniak
Sekretarz Gminy – Pani Anna Kozłowska
 
Porządek XVIII sesji Rady Gminy Boniewo
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady Gminy.
5. Przyjęcie informacji wójta o pracy w okresie między sesjami.
6. Podjęcie Uchwały Nr XVIII/118/12 w sprawie obwodów głosowania.
7. Podjęcie Uchwały Nr XVIII/119/12 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boniewo.
8. Podjęcie Uchwały Nr XVIII/120/12 zmieniającej Uchwałę Nr XII/56/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2012.
9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie.
 
 
Ad 1  Obrady XVIII sesji Rady Gminy Boniewo kadencji (2010-2014) otworzył jej Przewodniczący – Jarosław Gazda. Powitał on przybyłych radnych oraz gości uczestniczących.
 
Ad 2   Zgodnie z listą obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach
aktualnie uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum uprawniające radę do podejmowania uchwał ( lista obecności radnych i gości uczestniczących w załączeniu ).
 
Ad 3   Przewodniczący Rady Gminy przedłożył porządek obrad wcześniej przekazany wszystkim radnym, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad,
następnie poddał głosowaniu. Radni jednogłośnie przyjęli przedłożony porządek.
 
Ad 4   Radni po zapoznaniu jednogłośnie przyjęli Protokół Nr XVII/12 z dnia 11 lipca 2012 r. w wersji wyłożonej.
 
Ad 5  Pani Anna Kozłowska – Sekretarz Gminy w imieniu Wójta przedstawiła informację o pracy w okresie między sesjami.
W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 11 lipca 2012 r. Wójt zajmował się wraz
z współpracownikami następującymi sprawami:
Prowadzeniem inwestycji gminnych tj. budową hali sportowej w Boniewie, budową dróg
i wodociągu w miejscowości Bnin, rozwiązaniem umowy z firmą budującą oczyszczalnie przyzagrodowe, składaniem wniosków na termomodernizację szkoły wraz z budową łącznika i kotłowni w Boniewie i na modernizację boisk i rozbudowę placu zabaw w miejscowości Boniewo. Wójt zajmował się planowaniem następnych zadań inwestycyjnych w tym: budowy dróg na odcinku Boniewo - Borzymowice na rok 2014 oraz Bierzyn - Osiecz Wielki, Anielin , Sarnowo również na 2014 rok wspólnie ze Starostwem Powiatowym we Włocławku.
            Odbyło się spotkanie na temat planu przebudowy drogi Borzymie-Boniewo
około 9 km. Jest już opracowany projekt i wynika z niego , że koszt tego zadania to 12 mln 200 tys. zł. Po przetargu może być mniej. Realizacja tego zadania planowana jest w ramach  Programu  Przebudowy Dróg Lokalnych tzw. ”Schetynówki”. Na dzień dzisiejszy dofinansowania byłoby około 3 mln zł. Nasza gmina partycypowałaby w kosztach 21 % wkładu własnego około 900 tys. zł. Standardem droga nie odbiegałaby od tej pobudowanej już do Chocenia. Realizacja planowana jest na rok 2014 – kwestia tylko finansowania z naszej strony.
            Skarbnik Gminy powiedziała, że w roku 2015 kończą się raty kredytów i można by zaciągnąć kredyt na budowę tej drogi. Marzeniem jest, by doszło do realizacji tego zadania, bo dla naszej gminy to ostatnia szansa.
Powyższą informację radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad 6  Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Anna Kozłowska – Sekretarz Gminy
i wyjaśniła, że Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy nakłada na rady gmin obowiązek dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania w terminie 3 miesięcy od dnia ustalenia nowego podziału gminy na okręgi wyborcze. Rada Gminy dokonała już nowego podziału na okręgi wyborcze na poprzedniej sesji. Dotychczas były 4 obwody głosowania, a teraz proponuje się 5. Następnie przedstawiła granice obwodów głosowania
i siedziby obwodowych komisji wyborczych . Pani Sekretarz nadmieniła, że proponowany podział Gminy Boniewo na obwody głosowania będzie miał zastosowanie do wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, do Parlamentu Europejskiego oraz referendów od chwili jego uchwalenia. Dla wyborów organów samorządowych nowy podział na obwody głosowania będzie miał zastosowanie od kadencji 2014 – 2018.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania
 i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XVIII/118/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 7   Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Boniewo i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 13
Przeciw - 0
Wstrzymujących – 0
 
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XVIII/119/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 8   Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Skarbnik Gminy. Zapoznała
z proponowanymi zmianami do budżetu Gminy na 2012 r. Budżet Gminy po stronie dochodów i wydatków zwiększył się o kwotę 98.787 zł.
Dochody uzyskano z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i tak:
1) Decyzja nr WFB.I.3120.59.2012 na kwotę 33.940 zł jest to zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011, z tego przeznaczono na dofinansowanie przedszkola jako udział własny na zasiłki celowe jako udział własny do projektu systemowego „Program aktywności społeczno-zawodowej w gminie Boniewo”
i na wydatki bieżące Urzędu,
2) Decyzja nr WFB.I.3120.61.2012 na kwotę 234 zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne,
3) Decyzja nr WFB.I.3120.25.2012 na kwotę 1.118 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych. Od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego otrzymamy środki
w kwocie 63.495 zł na prowadzenie przedszkola, koszt utrzymania tego przedszkola w roku 2012 wyniesie 74.700 zł udział własny Gminy wynosi 15 %.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XII/56/11 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2012 i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XVIII120/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 9  W wolnych wnioskach głos zabrał radny Majewski i powiedział, że kierownik budowy -Pan Liberadzki skarży się , że inspektor nadzoru budowy hali sportowej po terminie dokonał wpisów w dziennik budowy o złej instalacji kanalizacyjnej i drewnie na dach. Przez to, że nie pojawia się na czas, to może być wstrzymana budowa. Inspektor jest finansowany
ze środków gminnych to należy go przywołać do porządku.
            Sekretarz Gminy – uwagi radnego są słuszne, ale jeżeli chodzi o inspektora nadzoru to odbyło się już z nim spotkanie i wystosowane zostało pismo, by przyłożył się do swoich czynności. Wyjaśniła, że projektant dopuścił cieńsze drewno pod zadaszenie i koszty są inne.
Rozbieżność jest też w założeniu rur kanalizacyjnych.
 
Skarbnik Gminy powiedziała, że inspektor nadzoru w inwentaryzacji budowy nie umieścił przyłączy wodociągu i kanalizacji i te zadania będzie krył ze swoich środków i być może szuka tych pieniędzy. Dobrze, że ten temat jest poruszany przez radnych, a nie tylko Urząd się zmaga z tymi problemami.
 Radny Kubiak powiedział, że to Rada zdecydowała o budowie hali i należy jej się comiesięczne sprawozdanie z toku realizacji inwestycji.
 
Zdecydowano o zorganizowaniu spotkania radnych z kierownikiem budowy i inspektorem nadzoru, o terminie radni zostaną powiadomieni.
Przewodniczący obrad poinformował o organizowanym przez Starostwo Powiatowe we Włocławku turnieju piłki siatkowej i zachęcał radnych do wzięcia udziału.
 
Ad 10   W wyniku wyczerpania porządku XVIII sesji Rady Gminy Boniewo jej zamknięcia dokonał Przewodniczący Rady Gminy.
 
Protokół  sporządziła:               Sekretarz sesji:            Przewodniczący Rady Gminy
G.  Kwiatkowska                        Wioletta Pietrucha                   Jarosław  Gazda
                                                                                                                    
                                                                                 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (8 listopada 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 listopada 2012, 13:21:32)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (7 stycznia 2013, 11:57:43)
Zmieniono: ,

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1333