 1- P R O T O K Ó Ł Nr XVII/12 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo odbytej w dniu 11 lipca 2012 r. w sali Publicznego Gimnazjum w BoniewieP R O T O K  Ó Ł  Nr XVII/12
z obrad  sesji  Rady Gminy Boniewo
 odbytej w  dniu 11 lipca 2012 r.
w sali  Publicznego Gimnazjum w Boniewie
w godzinach od 13:00 do 14:30
 
W obradach sesji uczestniczyło 13 radnych
Radni nieobecni: Pan Ireneusz Górski, Pan Mirosław Łukaszewski
osoby uczestniczące:
Wójt Gminy -  Pan Marek Klimkiewicz
Skarbnik Gminy – Pani Aleksandra Woźniak
 
Porządek XVII sesji Rady Gminy Boniewo
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji rady Gminy.
5. Przyjęcie informacji wójta o pracy w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwały Nr XVII/89/12 w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli.
7. Podjęcie uchwały Nr XVII/90/12 w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
8. Podjęcie uchwały Nr XVII/91/12 w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Szkół
w Boniewie.
9. Podjęcie uchwały Nr XVII/92/12 w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej
w Osieczu Małym.
10. Podjęcie uchwały Nr XVII/93/12 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Anielin.
11. Podjęcie uchwały Nr XVII/94/12 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Arciszewo.
12. Podjęcie uchwały Nr XVII/95/12 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bierzyn.
13. Podjęcie uchwały Nr XVII/96/12 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Boniewo.
14. Podjęcie uchwały Nr XVII/97/12 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grójec.
15. Podjęcie uchwały Nr XVII/98/12 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grójczyk.
16. Podjęcie uchwały Nr XVII/99/12 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jerzmanowo.
17. Podjęcie uchwały Nr XVII/100/12 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lubomin Leśny.
18. Podjęcie uchwały Nr XVII/101/12 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lubomin.
19. Podjęcie uchwały Nr XVII/102/12 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lubomin Rządowy.
20. Podjęcie uchwały Nr XVII/103/12 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łąki Markowe.
21. Podjęcie uchwały Nr XVII/104/12 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łąki Wielkie.
22. Podjęcie uchwały Nr XVII/105/12 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Osiecz Wielki.
23. Podjęcie uchwały Nr XVII/106/12 w sprawie uchwalenia statutu  sołectwa Osiecz Mały.
24. Podjęcie uchwały Nr XVII/107/12 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Otmnianowo.
25. Podjęcie uchwały Nr XVII/108/12 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sarnowo.
26. Podjęcie uchwały Nr XVII/109/12 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sieroszewo.
27. Podjęcie uchwały Nr XVII/110/12 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sułkówek.
28. Podjęcie uchwały Nr XVII/111/12 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wólka Paruszewska.
29. Podjęcie uchwały Nr XVII/112/12 w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żurawice.
30. Podjęcie uchwały Nr XVII/113/12 w sprawie okręgów wyborczych.
31. Podjecie uchwały Nr XVII/114/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Boniewo.
32. Podjęcie uchwały Nr XVII/115/12 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki .
33. Podjęcie uchwały Nr XVII/116/12 zmieniającej Uchwałę Nr XII/56/11 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2012 .
34. Podjęcie uchwały Nr XVII/117/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2012 – 2021.
35. Wolne wnioski i zapytania.
36. Zakończenie.
 
 
Ad  1               Obrady XVII sesji Rady Gminy Boniewo kadencji (2010-2014) otworzył jej Przewodniczący – Jarosław Gazda. Powitał on przybyłych radnych oraz gości uczestniczących.
 
Ad  2              Zgodnie z  listą obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach
aktualnie uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum uprawniające radę do podejmowania uchwał ( lista obecności radnych i gości uczestniczących w załączeniu ).
 
Ad  3              Przewodniczący Rady Gminy przedłożył porządek obrad wcześniej przekazany wszystkim radnym, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad,
następnie poddał głosowaniu. Radni jednogłośnie przyjęli przedłożony porządek.
 
Ad 4               Radni po zapoznaniu jednogłośnie przyjęli Protokół Nr XVI/12 z dnia 16 maja 2012 r. w wersji wyłożonej.
 
Ad  5              Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy przedstawił informację o pracy
w okresie między sesjami.
W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 16 maja 2012 r. Wójt zajmował się wraz
z współpracownikami następującymi sprawami:
Prowadzeniem inwestycji gminnych tj: budową hali sportowej w Boniewie, budową oczyszczalni przyzagrodowych. Odbiorem remontowanej remizy w Bierzynie
i remontowanych świetlic wiejskich w Arciszewie i Kaniewie. Rozpisaniem przetargu na podbudowę drogi na odcinku Bierzyn, Osiecz Wielki i Anielin. Przetarg się odbył w dniu
10 lipca br.  Wpłynęły 4 oferty, najtańszą złożyło Consorcium MEL-BUD Marcinkowo plus Marek Smorczyński Olsza 3 – na kwotę 539.543,68 zł.
Ogłoszony też został przetarg na budowę sieci wodociągowej Żurawice – Osiecz Mały oraz modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osiecz Mały – Bnin. Otwarcie ofert w dniu 25.07.2012 r. Odbył się przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnych położonych w Osieczu Małym. Nieruchomości kupił Pan Andrzej Stasiak zam. Lubraniec za kwotę 103.000  zł. Odbył się przetarg na nieruchomości w Kaniewie , kupił je Pan Tomasz Zajączkowski zam. Włocławek za cenę 164.820 zł.
Gmina złożyła ofertę na rozszerzenie działania Przedszkola w Boniewie na dwa lata. Przygotowywana jest dokumentacja na konkurs na termomodernizację szkoły w Boniewie i budowę łącznika między budynkiem szkoły a sala gimnastyczną wraz z kotłownią. Prowadzone są rozmowy w sprawie wykonania dokumentacji na  modernizację stacji uzdatniania wody w Osieczu Małym, na budowę dróg w ramach „schetynówek” na odcinku Bierzyn-Osiecz Wielki, Anielin, Sarnowo, oraz budowy dróg w miejscowości Czuple, Sieroszewo i Paruszewice.
Gmina współfinansowała przygotowania do pikniku jaki odbył się w miniona niedzielę.
Poza tym Wójt na bieżąco obsługiwał interesantów.
Powyższą informację radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad 6                Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Anna Kozłowska – Sekretarz Gminy i wyjaśniła, że po tym jak  nadzór prawny wojewody odrzucił nam wcześniej przyjęty regulamin wynagradzania nauczycieli, wprowadzone zostały zmiany i ponownie odbyły się uzgodnienia ze Związkami zawodowymi nauczycieli oraz konsultacje w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli. W związku z utworzeniem z dniem 1 września br.  Zespołu Szkół w Boniewie uwzględnione zostały nowe struktury organizacyjne w szkołach wprowadzone zostało stanowisko wicedyrektora. Nadmieniła, że ustalenie kryteriów i tryby przyznawania nagród dla nauczycieli wynika ze zmian w przepisach. Dotychczas te kryteria były zawarte w regulaminie.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XVII/89/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 7                Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania :
Za – 13
Przeciw  - 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XVII/90/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 8                Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Sekretarz Gminy. Poinformowała, że w ślad za uchwałą o utworzeniu Zespołu Szkół w Boniewie należy nadać tej jednostce organizacyjnej Statut. Pierwszy nadaje Rada, dalsze jego zmiany wprowadza rada pedagogiczna. W statucie są uregulowane kwestie których nie ma w ustawie, a muszą być zapisane. Projekt statutu był konsultowany z Kuratorium Oświaty. Statut jest dokumentem niezbędnym do rozpoczęcia działalności Zespołu Szkół.
Radny Majewski zapytał czy ten statutu będzie aktualny po likwidacji Szkoły Podstawowej w Osieczu Małym ?
Pani Sekretarz Gminy odpowiedziała, że tak będzie aktualny, bo nic się nie zmieni, ponieważ dzieci ze szkoły w Osieczu Małym przejdą do Boniewa.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Zespołu Szkół w Boniewie i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania :
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr  XVII/91/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad  9               Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy – Pan Marek Klimkiewicz, który wyjaśnił, że zaproponował wywołanie tej uchwały, by wcześniejsze rozmowy stały się faktem. O likwidacji szkoły zdecydował niż demograficzny. Ta uchwała przyczyni się do podejmowania przez nauczycieli zatrudnionych w tej szkole do życiowych decyzji. Ekonomi się nie oszuka i należy podjąć męską decyzję dla dobra Gminy.
 
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Osieczu Małym i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 12
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 1 ( radny Kubiak)
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XVII/92/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 10              Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Anielin i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania :
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwala została podjęta.
Uchwała Nr XVII/93/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 11              Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Arciszewo i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania :
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwala została podjęta.
Uchwała Nr XVII/94/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu
 
Ad 12              Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Bierzyn i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania :
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwala została podjęta.
Uchwała Nr XVII/95/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 13             Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Boniewo i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania :
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwala została podjęta.
Uchwała Nr XVII/96/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 14              Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grójec i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania :
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwala została podjęta.
Uchwała Nr XVII/97/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 15              Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Grójczyk i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania :
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwala została podjęta.
Uchwała Nr XVII/98/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 16             Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Jerzmanowo i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania :
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwala została podjęta.
Uchwała Nr XVII/99/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 17              Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lubomin Leśny i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania :
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwala została podjęta.
Uchwała Nr XVII/100/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 18              Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lubomin i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania :
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwala została podjęta.
Uchwała Nr XVII/101/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 19             Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Lubomin Rządowy i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania :
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwala została podjęta.
Uchwała Nr XVII/102/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 20             Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łąki Markowe i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania :
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwala została podjęta.
Uchwała Nr XVII/103/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 21              Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Łąki Wielkie i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania :
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwala została podjęta.
Uchwała Nr XVII/104/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 22              Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Osiecz Wielki i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania :
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwala została podjęta.
Uchwała Nr XVII/105/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 23              Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Osiecz Mały i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania :
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwala została podjęta.
Uchwała Nr XVII/106/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 24              Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Otmianowo i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania :
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwala została podjęta.
Uchwała Nr XVII/107/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 25              Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sarnowo i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania :
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwala została podjęta.
Uchwała Nr XVII/108/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 26              Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sieroszewo i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania :
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwala została podjęta.
Uchwała Nr XVII/109/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 27              Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Sułkówek i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania :
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwala została podjęta.
Uchwała Nr XVII/110/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 28              Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Wólka Paruszewska i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania :
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwala została podjęta.
Uchwała Nr XVII/111/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 29              Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa Żurawice i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania :
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwala została podjęta.
Uchwała Nr XVII/112/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 30              Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Sekretarz Gminy – Pani Anna Kozłowska. Wyjaśniła, że zmiana przepisów wyborczych przyczyniła się do tego, że Gminy muszą dokonać nowego podziału na okręgi wyborcze i obwody głosowania. Jeśli chodzi o okręgi wyborcze to muszą być jednomandatowe. Układ przestrzenny Gminy, w powiązaniu z liczbą mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych, dla zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa spowodował konieczność : połączenia sołectw Arciszewo i Wólka Paruszewska w jeden okręg wyborczy, połączenia sołectw Lubomin i Lubomin Leśny w jeden okręg wyborczy, połączenia sołectw Grójec i Sułkówek w jeden okręg wyborczy, połączenia sołectw Lubomin Rządowy i Grójczyk w jeden okręg wyborczy, połączenia sołectw Anielin , Sarnowo, Żurawice w jeden okręg wyborczy oraz podziału sołectwa Boniewo na dwa okręgi wyborcze. Zostanie utworzony kolejny obwód głosowania, stosowna uchwała zostanie podjęta na kolejnej sesji.
 
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie okręgów wyborczych i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania :
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwala została podjęta.
Uchwała Nr XVII/113/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 31              Wójt Gminy wyjaśnił, że budynek po byłym Ośrodku Zdrowia niszczeje i wystąpił do Rady Gminy z propozycją jego sprzedaży. Zaznaczył, że nieruchomość, ta może być przeznaczona tylko na działalność związaną z ochroną zdrowia.
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej  stanowiącej własność Gminy Boniewo i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania :
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwala została podjęta.
Uchwała Nr XVII/114/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 32              Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Aleksandra Woźniak – Skarbnik Gminy. Poinformowała, że przetarg na budowę sieci wodociągowej Żurawice- Osiecz Mały oraz modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osiecz Mały – Bnin został już ogłoszony i jest konieczność zabezpieczenia środków na tę inwestycję. Proponuje się zaciągnięcie pożyczki na 10 lat w wysokości 486.868 zł. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Zobowiązanie to pokryte będzie
z dochodów własnych Gminy w latach 2015 – 2021.
 
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania :
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwala została podjęta.
Uchwała Nr XVII/115/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 33             Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Gminy i przedstawiła zmiany do budżetu Gminy na 2012 rok. Poinformowała, że budżet po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 24.865 zł.  Są to środki w wysokości w kwocie 22.493 zł przekazane przez Urząd Marszałkowski jako końcową płatność na zadanie inwestycyjne „ Budowa drogi gminnej w miejscowości Lubomin”, dotacja w wysokości 2.000 zł przekazana przez Starostwo Powiatowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych na zakup sprzętu ppoż i dotacja w wysokości 372 zł. na pomoc społeczną przekazana przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.
Wydatki zwiększa się dodatkowo o kwotę 486.868 zł. z pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie inwestycyjne „Budowa sieci wodociągowej Żurawice – Osiecz Mały oraz modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Osiecz Mały – Bnin.”
 
            Przewodniczący obrad zapytał czy ze strony radnych są uwagi do przedstawionych zmian. Wobec braku uwag przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XII/56/11 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2012 i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania :
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwala została podjęta.
Uchwała Nr XVII/116/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 34              Skarbnik Gminy wyjaśniła, że przyjęcie proponowanych zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo jest wynikiem dostosowania budżetu WPF do uchwały budżetowej.
 
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2012 – 2021 i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania :
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwala została podjęta.
Uchwała Nr XVII/117/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad  35             W wolnych wnioskach głos zabrał radny Majewski i poruszył temat zajęć na Orliku. Boiska są zamknięte a młodzież zbiera się na przystanku autobusowym i się nudzi. Proponował udostępnienie  dla młodzieży chociaż jednego boiska.
 
Wójt Gminy powiedział, że Boniewo jest wyjątkowo wyposażone w różne boiska i dziwi się że młodzież się nudzi, co ma powiedzieć młodzież  w innych miejscowościach.. Postara się przyśpieszyć oddanie do użytku boiska na Orliku.
 
Ad 36              W wyniku wyczerpania porządku XVII sesji Rady Gminy Boniewo  jej zamknięcia dokonał Przewodniczący Rady Gminy.
 
Protokół sporządziła:               Sekretarz sesji:                      Przewodniczący Rady Gminy
G. Kwiatkowska                      Wioletta Pietrucha                Jarosław  Gazda
                                                                                                                    
                                                                                 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (19 lipca 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 lipca 2012, 12:02:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1221