 P R O T O K Ó Ł Nr XVI/12 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo odbytej w dniu 16 maja 2012 r. w sali Publicznego Gimnazjum w Boniewie w godzinach od 13:00 do 15:00


P R O T O K  Ó Ł  Nr XVI/12
z obrad sesji  Rady Gminy Boniewo
 odbytej w  dniu 16 maja 2012 r.
w sali  Publicznego Gimnazjum w Boniewie
w godzinach od 13:00 do 15:00
 
W obradach sesji uczestniczyło 13 radnych
Radni nieobecni: Zenon Majewski, Tomasz Grzelak
osoby uczestniczące:
Wójt Gminy -  Pan Marek Klimkiewicz
Skarbnik Gminy – Pani Aleksandra Woźniak
Sekretarz Gminy – Pani Anna Kozłowska
 
Porządek XVI sesji Rady Gminy Boniewo
Otwarcie.Stwierdzenie prawomocności.Przyjęcie porządku obrad.Przyjęcie protokołów z XIV i XV sesji Rady Gminy Boniewo.Przyjęcie informacji wójta o pracy w okresie między sesjami.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2011 r.
a)      przedstawienie sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2011r;
b)      przedstawienie opinii RIO o sprawozdaniu;
c)      przedstawienie wniosku komisji rewizyjnej;
d)     przedstawienie opinii RIO o wniosku komisji rewizyjnej ;
e)      dyskusja nad sprawozdaniem;
f)       podjęcie uchwały Nr XVI/80/12 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i  sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2011 rok;
g)      podjęcie uchwały Nr XVI/81/12 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium
      z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok.
Podjęcie uchwały Nr XVI/82/12  zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu gminy na 2012 rok.Podjęcie uchwały Nr XVI/83/12 zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2012-2018.Podjęcie uchwały Nr XVI/84/12 zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzanie ścieków do kanalizacji.Podjęcie uchwały Nr XVI/85/12 uchylającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy,  szczegółowy  sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania.Podjęcie uchwały Nr XVI/86/12 uchylającej uchwałę w sprawie przyjęcia  „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Boniewo”.Podjęcie uchwały Nr XVI/87/12 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Żurawice.
13. Podjęcie uchwały Nr XVI/88/12 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Boniewie.
14. Informacja na temat oceny zasobów pomocy społecznej.
15.Wolne wnioski i zapytania.
16. Zakończenie obrad.
 
Ad  1               Obrady XVI sesji Rady Gminy Boniewo kadencji (2010-2014) otworzył jej Przewodniczący – Jarosław Gazda. Powitał on przybyłych radnych oraz gości uczestniczących.
 
Ad  2              Zgodnie z  listą obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach
aktualnie uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum uprawniające radę do podejmowania uchwał ( lista obecności radnych i gości uczestniczących w załączeniu ).
 
Ad  3              Przewodniczący Rady Gminy przedłożył porządek obrad wcześniej przekazany wszystkim radnym, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad, następnie  poddał głosowaniu. Radni jednogłośnie przyjęli przedłożony porządek.
 
Ad  4              Radni po zapoznaniu  jednogłośnie przyjęli Protokół nr XIV/12 z dnia 30 marca i nr XV/12 z dnia 31 marca  2012 r. w wersji wyłożonej.
 
Ad  5               Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy przedstawił informację o pracy
w okresie między sesjami.
W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 31 marca 2012 r. Wójt zajmował się wraz
z współpracownikami następującymi sprawami:
Rozstrzygnięciem przetargu na budowę hali sportowej i podpisaniem umowy z firmą Hydropol z Gostynina na to zadanie na kwotę 4.550.317 zł.  Nadzorowaniem robót  na strychu budynku gimnazjum, gdzie prowadzone były prace remontowe adaptacji pomieszczeń na sale dydaktyczne. Nadzorowaniem robót remontowych w remizie OSP w Bierzynie
i świetlicy wiejskiej w Arciszewie.
Wójt poinformował ,że prowadzony jest remont i powiększanie archiwum gminnego.
Opóźnia się wejście na budowę przydomowych oczyszczalni przyzagrodowych firmy LEDA ze Skierniewic. Skierowane zostały odpowiednie  monity w tej sprawie. Prowadzone są prace projektowe nad drogami i budową wodociągu do studni głębinowej w Żurawicach. Ponadto obsługiwane są wnioski klęskowe rolników z naszej gminy oraz wszystkie inne sprawy naszych mieszkańców.
Powyższą informację radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad  6   Skarbnik Gminy – Aleksandra Woźniak  pokrótce zapoznała ze sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2011 r.(sprawozdanie w załączeniu ), przedstawiła Uchwałę Nr 123/2012 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 19 kwietnia 2012 roku w sprawie wyrażenia opinii
o przedłożonym przez Wójta Gminy Boniewo sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010 rok  ( opinia w załączeniu).
           
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Adam Ciesielski przedstawił wniosek  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Boniewo
z wykonania budżetu Gminy za rok 2011 stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.
 
            Przewodniczący obrad odczytał  Uchwałę Nr 156/2012 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia opinii o  wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Boniewo za 2011 r.  stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu. Zdaniem Składu Orzekającego wniosek Komisji Rewizyjnej spełnia wymogi formalno-prawne oraz jest zgodny
z ustaleniami zawartymi w sformułowanej przez Komisję opinii o wykonaniu budżetu za 2011 rok. Komisja w swojej ocenie porusza się w granicach określonych obowiązującym prawem, podnosząc tylko zagadnienia, które wiążą się bezpośrednio z wykonaniem budżetu.
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję nad sprawozdaniem. Nikt nie zabrał głosu.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2011 rok         i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania :
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie  przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała nr XVI/80/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
            Wójt  Gminy podziękował za współpracę radnym, pracownikom, sołtysom , dyrektorom szkól w realizacji budżetu. Stwierdził, że środki finansowe są coraz trudniejsze do pozyskania i dzielenia. Środki unijne się już kończą i będzie coraz trudniej je pozyskać, szczególnie na zadania twarde. Na zadania miękkie środki są i będą. Wchodząc w te projekty przypłacamy to coraz większym zadłużeniem gminy. Obiecał dołożyć wszelkich starań, by nadal kontynuować dynamiczny rozwój gminy i prowadzić stabilną politykę finansową gminy. Nowymi działaniami inwestycyjnymi Wójt  chce zatrzymać młodych ludzi do zakładania rodzin i osiedlania się na terenie gminy.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania :
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała nr XVI/81/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 7    Skarbnik Gminy – Pani Aleksandra Woźniak zapoznała ze zmianami do budżetu gminy na 2012 rok. Zmiany dotyczyły zwiększenia budżetu gminy po stronie dochodów
i wydatków o kwotę 1.247.820 zł.
Zwiększone zostały środki na realizację zadań inwestycyjnych takich jak: „Przebudowa
i remont drogi gminnej w miejscowości Bnin” – 100.000 zł, „Przebudowa drogi gminnej
w miejscowości Anielin i Bierzyn” – 196.631 zł. „Budowa hali sportowej”- 800.000 zł w tym od Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego – 530.000 zł , ze wzrostu kaucji gwarancyjnej – 270.000 zł.
            Po stronie dochodów i wydatków wprowadzona została dotacja od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zakup drzewek
i krzewów. W dziale „Oświata i wychowanie” zwiększona została subwencja oświatowa
w kwocie 141.189 zł.
Dokonane zostały również przeniesienia środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.
 
Przewodniczący obrad zapytał czy ze strony radnych są uwagi do przedstawionych zmian. Wobec braku uwag przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XII/56/11 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2012 i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała nr XVI/82/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 8               Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Gminy . Wyjaśniła, że
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Boniewo na lata 2012 – 2018 zostały wprowadzone zmiany. Zabezpieczone zostały środki na realizację zadania pn. „ Budowa hali sportowej „ oraz dostosowano budżet roku 2012 do uchwały budżetowej na rok 2012 .
  
Przewodniczący obrad zapytał czy ze strony radnych są uwagi do proponowanych zmian. Wobec braku uwag przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2012 – 2018 i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała nr XVI/83/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 9               Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad. Wyjaśnił, że
w podjętej uchwale z dnia 30 marca 2012 r. wkradł się błąd, który  należy sprostować. Wprowadzona została opłata dla  mieszkańców, którzy nie korzystają z poboru wody
z wodociągu, a korzystają z sieci kanalizacyjnej od 1 metra sześciennego , a powinno być od osoby w gospodarstwie domowym. Następnie przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzenie ścieków do kanalizacji i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała nr XVI/84/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 10              Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Sekretarz Gminy i wyjaśniła, że podjętą na poprzedniej sesji uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli            
Nadzór Prawny Wojewody nam cofnął bez rozstrzygnięcia nadzorczego tylko na pisemne zobowiązanie Przewodniczącego Rady, że na najbliższej sesji będzie ona uchylona we własnym zakresie- stąd przedłożony projekt do akceptacji.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowych warunków przyznawania nauczycielom dodatków : za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wysokość i warunki wypłacania innych składników wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy,  szczegółowy  sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za -13
Przeciw – 0
Wstrzymujących- 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała nr XVI/85/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 11             Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady i powiedział, że uchwała w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo” podjęta na poprzedniej sesji nie spełniała wymogów formalno-prawnych i została nam przez Nadzór Prawny Wojewody cofnięta – stąd przedłożony projekt do akceptacji.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie przyjęcia
„Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo” i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała nr XVI/86/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 12             Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy – Pan Marek Klimkiewicz
i wyjaśnił, że Agencja Nieruchomości Rolnych w Bydgoszczy chce nam przekazać grunty, na których jest droga gminna i planowa jest na nich budowa sieci wodociągowej, gmina chce nieodpłatnie te grunty przejąć.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Żurawice i poddał głosowaniu.
 
Wyniki głosowania:
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała nr XVI/87/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 13             Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy i wyjaśnił, że po uzyskaniu pozytywnej opinii od Kuratora Oświaty w Bydgoszczy, Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Boniewie przedkładany jest  projekt uchwały
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Boniewie do uchwalenia.
 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie utworzenia Zespołu Szkół
w Boniewie i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała nr XVI/88/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 14             Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Pani Zofia Boratyńska
zapoznała radnych ze sporządzoną oceną zasobów pomocy społecznej na rok 2011 dla Gminy Boniewo która stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 15             W wolnych wnioskach Wójt Gminy poinformował zebranych o możliwości uzyskania dodatkowych dopłat do łąk „Natura 2000”, można mieć więcej środków o 1200 zł.
Poprosił o rozpowszechnienie tematu wśród rolników.
 
Głos zabrała Pani Iwona Szylde z Energii i poinformowała o możliwościach zakupu kolektorów słonecznych służących do zamiany energii promieniowania słonecznego
w energie cieplną i ich instalacji.
 
Sekretarz Gminy podała informację na temat stosowania dobrej praktyki i przestrzegania terminów stosowania oprysków na plantacjach , zaapelowała o przestrzeganiu zasad, bo doszło do zatrucia pszczół na terenie Gminy.
 
Ad 16              W wyniku wyczerpania porządku XVI sesji Rady Gminy Boniewo  jej zamknięcia dokonał Przewodniczący Rady Gminy.
 
Protokół sporządziła:               Sekretarz sesji:                      Przewodniczący Rady Gminy
G. Kwiatkowska                                                                   Jarosław Gazda
                                                                                                                    
                                                                                 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (6 lipca 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (6 lipca 2012, 18:39:37)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (7 lipca 2012, 13:51:01)
Zmieniono: KOREKTA

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1475