P R O T O K Ó Ł Nr XV/12 z obrad nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Boniewo odbytej w dniu 31 marca 2012 r. w sali Publicznego Gimnazjum w Boniewie w godzinach od 19:00 do 19:30


P R O T O K  Ó Ł  Nr XV/12
z obrad nadzwyczajnej sesji  Rady Gminy Boniewo
 odbytej w  dniu 31 marca 2012 r.
w sali  Publicznego Gimnazjum w Boniewie
w godzinach od 19:00 do 19:30
 
W obradach sesji uczestniczyło 13 radnych
 
osoby uczestniczące:
Wójt Gminy -  Pan Marek Klimkiewicz
Skarbnik Gminy – Pani Aleksandra Woźniak
 
Porządek XV sesji Rady Gminy Boniewo
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały nr XV/78/12 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
5. Podjęcie uchwały nr XV/79/12 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Boniewo na 2012 rok.
6. Wolne wnioski i zapytania.
7. Zakończenie obrad.
 
Ad  1               Obrady XV sesji Rady Gminy Boniewo kadencji (2010-2014) otworzył jej Przewodniczący – Jarosław Gazda. Powitał on przybyłych radnych oraz gości uczestniczących.
 
Ad  2              Zgodnie z  listą obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach
aktualnie uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum uprawniające radę do podejmowania uchwał ( lista obecności radnych i gości uczestniczących w załączeniu ).
 
Ad  3              Przewodniczący Rady Gminy przedłożył porządek obrad wcześniej przekazany wszystkim radnym, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad,
następnie poddał głosowaniu. Radni jednogłośnie przyjęli przedłożony porządek.
 
Ad 4               Wprowadzenia do tematu dokonała Skarbnik Gminy – Pani Aleksandra Woźniak  i poinformowała, że jak co roku do końca marca należy podjąć decyzję
o wyodrębnieniu środków w budżecie gminy na  rok następny na fundusz sołecki.
 
Wójt Gminy poinformował radnych o celach na jakie zostały wydatkowane środki funduszu sołeckiego z 2011 roku i uzyskanego dodatku ze zwrotu przez Ministerstwo w wysokości 30 tys. zł.. Wójt stwierdził, iż poza funduszem nie ma innych dodatkowych środków na remonty dróg , tylko z tych zaplanowanych dla poszczególnych sołectw.
 
Pani Skarbnik Gminy powiedziała, że gmina nasza jest bardzo mała i jej zdaniem nie należy rezygnować z tych dodatkowych środków uzyskanych ze zwrotu.. Z zebrań wiejskich sołeckich wynika, że mieszkańcy w większości przeznaczają te środki na remonty dróg.
Dodatkowo też wyjaśniła, że powinna być zapisana w uchwale górna granica na sołectwo ustalona w wysokości 12.500 zł.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała nr XV/78/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 5               Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Boniewo na 2012 rok i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 13
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała został podjęta.
Uchwała nr XV/79/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 6               W wolnych wnioskach nikt nie zabrał głosu.
 
Ad 7                W wyniku wyczerpania porządku XV sesji Rady Gminy Boniewo  jej zamknięcia dokonał Przewodniczący Rady Gminy.
 
Protokół sporządziła:               Sekretarz sesji:                      Przewodniczący Rady Gminy
G. Kwiatkowska                      Ireneusz Górski                    Jarosław Gazda
                                                                                                                    
                                                                                 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (15 maja 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (15 maja 2012, 12:35:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1400