P R O T O K Ó Ł Nr XII/11 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo odbytej w dniu 30 grudnia 2011 r. w sali Publicznego Gimnazjum w Boniewie w godzinach od 13:00 do 14:30


P R O T O K  Ó Ł  Nr XII/11
z obrad sesji  Rady Gminy Boniewo
 odbytej w  dniu 30 grudnia 2011 r.
w sali  Publicznego Gimnazjum w Boniewie
w godzinach od 13:00 do 14:30
 
W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych
osoby uczestniczące:
Wójt Gminy -  Pan Marek Klimkiewicz
Sekretarz Gminy – Pani Anna Kozłowska
Skarbnik  Gminy-  Pani Aleksandra Woźniak
Porządek XII sesji Rady Gminy Boniewo
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
5. Przyjęcie informacji wójta o pracy w okresie między sesjami.
6. Podjęcie uchwały Nr XII/50/1 uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za pobór wody z urządzeń zaopatrzenia w wodę.
7. Podjęcie uchwały Nr XII/51/11 uchylającej w części uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzenie ścieków do kanalizacji.
8. Podjęcie uchwały Nr XII/52/11 w sprawie zatwierdzenia „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 r.”
9. Podjęcie Nr XII/53/11 uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Integracji Społecznej w Gminie Boniewo za 2010  i 2011 rok.
10. Podjęcie uchwały Nr XII/54/11 w sprawie „Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2012 rok.”
11. Podjęcie uchwały Nr XII/55/11 w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Boniewo.
12.Podjęcie uchwały Nr XII/56/11  w sprawie uchwalenia budżetu gminy Boniewo
na 2012 rok.
13. Podjęcie uchwały Nr XII/57/11 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo.
14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/7/10 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na rok 2011.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zakończenie.
 
Ad  1               Obrady XII sesji Rady Gminy Boniewo kadencji (2010-2014) otworzył jej Przewodniczący – Jarosław Gazda. Powitał on przybyłych radnych oraz gości uczestniczących.
 
Ad  2              Zgodnie z  listą obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach
aktualnie uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum uprawniające radę do podejmowania uchwał ( lista obecności radnych i gości uczestniczących w załączeniu ).
 
Ad  3              Przewodniczący Rady Gminy przedłożył porządek obrad wcześniej przekazany wszystkim radnym, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad, następnie  poddał głosowaniu. Radni jednogłośnie przyjęli przedłożony porządek.
 
Ad  4              Radni po zapoznaniu  jednogłośnie przyjęli Protokół Nr XI /11 z dnia 24 listopada  2011 r. w wersji wyłożonej.
 
Ad  5               Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy przedstawił informację o pracy
w okresie między sesjami.
W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 24 listopada  2011 r. zajmował się wraz
z współpracownikami następującymi sprawami:
Rozstrzygnięciem przetargu i podpisaniem umowy na rozpoczęcie robót związanych
z adaptacją strychu na budynku Gimnazjum na sale lekcyjne. Przetarg wygrała firma pod nazwą: AD Building Agata Pełka z Włocławka za kwotę 243.364,53 zł. Rozliczane były  inwestycje gminne między innymi studnia głębinowa, droga Lubomin-Lubomin Rządowy.
Wójt poinformował, że ponownie będzie rozliczana i rozpatrywana inwestycja szlak turystyczny Lubomin Rządowy – Grójec. Będą na drodze postawione uchylne słupki . Wycofamy sprawę z Sądu. Zerwana została umowa z firmą Henkon na budowę hali sportowej w Boniewie.
            Poza tym Wójt brał udział w licznych spotkaniach i uroczystościach wigilijnych
i na bieżąco załatwiał wszystkie sprawy administracyjne dla  mieszkańców gminy.
Powyższą informację radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad  6              Wprowadzenia do tematu dokonał przewodniczący obrad, a następnie przedstawił projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za pobór wody
z urządzeń zaopatrzenia w wodę i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XII/50/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad  7              Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady , a następnie przedstawił projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzenie ścieków do kanalizacji i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XII/51/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu
 
Ad  8              Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Anna Kozłowska – Sekretarz Gminy.
Poinformowała, że Program współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami jest opracowywany corocznie na dany rok i do takiego programu gmina przystępuje. W programie są określone podmioty programu, zadania wydziałów i jednostek,
 
przedmiot współpracy, zakres zadań, które mogą być realizowane przy współpracy
z organizacjami pożytku publicznego oraz zawarte są też jego formy współpracy.
 
            Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami,
o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok” i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania :
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XII/52/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad  9              Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Sekretarz Gminy i poinformowała, że konieczność przyjęcia Raportu z realizacji Programu Integracji Społecznej w Gminie Boniewo wynika z zaleceń zawartych w wytycznych do programu integracji społecznej Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich ustalonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W raporcie są zawarte wszystkie zadania jakie były realizowane w ramach tego programu.
 
            Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Raportu
z realizacji Programu Integracji Społecznej w Gminie Boniewo za 2010 i 2011 rok  i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XII/53/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 10             Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Anna Kozłowska – Sekretarz Gminy. Poinformowała, iż corocznie opracowywany jest Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dany rok . Na 2012 rok w programie są też zawarte zadania dotyczące przeciwdziałaniu narkomanii. Ostatnia kontrola przeprowadzona przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy zaleciła uwzględnić też te zadania..Nie jest tworzony oddzielny program tylko jeden łączny.
Program ten służy do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych, a także przeciwdziałanie powstawaniu następstw nadużywania alkoholu i usuwania skutków jego nadużywania Powyższe zadania realizowane są przy pomocy  Komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych.
 
            Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałaniu Narkomania na 20112 rok i poddał głosowaniu.
 
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XII/ 54/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 11             Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy poinformował, iż gmina wychodzi 
z propozycją  do mieszkańców dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, szczególnie dla tych, którzy na własny koszt pobudują sobie taka oczyszczalnie sami. Jest to propozycja dla mieszkańców, u których nie można pobudować oczyszczalni ze względu na niekorzystne warunki glebowe. Zapoznał z zasadami udzielania dotacji. Dotacja będzie w wysokości 75 % poniesionych i udokumentowanych  kosztów brutto, ale nie więcej niż 2.000 zł.
 
            Przewodniczący obrad zapytał czy ze strony radnych są uwagi do proponowanych zasad udzielania dotacji. Wobec braku uwag przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Boniewo i poddał głosowaniu
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XII/55/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 12             Pani Aleksandra Woźniak – Skarbnik Gminy pokrótce przedstawiła dochody
i wydatki budżetu gminy na 2012 rok oraz deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu na zadanie inwestycyjne „Budowa ujęcia wód podziemnych wraz z obudową w Żurawicach oraz przydomowych oczyszczalni ścieków wraz
z infrastrukturą towarzyszącą etap IV na terenie gminy Boniewo”.
Odczytała Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o projekcie uchwały budżetowej Gminy Boniewo na 2012 rok i o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej. Szczegółowo zapoznała też z zadaniami inwestycyjnymi planowanymi do realizacji w roku przyszłymi i ich źródłami finansowania.
 
            Przewodniczący Rady zapytał czy ze strony radnych są uwagi do projektu budżetu gminy na 2012 rok i planowanych do realizacji zadań inwestycyjnych. Wobec braku uwag przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2012
i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XII/56/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 13             Pani Skarbnik Gminy wyjaśniła, że Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Boniewo na lata 2012-2018 jest integralną częścią uchwały budżetowej. Jest w niej zawarta  metodyka obrazująca sytuację środków finansowych gminy oraz pozwala na ocenę jej zdolności  kredytowej i analizę możliwości inwestycyjnych.
Odczytała Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o projekcie uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boniewo.
 
            Przewodniczący Rady zapytał czy ze strony radnych są uwagi do wieloletniej prognozy finansowej gminy. Wobec braku uwag przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2012 – 2018 i poddał  głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa
uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XII/57/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 14              Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany do budżetu gminy na 2011 rok. Wyjaśniła, że zmiany dotyczą zabezpieczenia środków finansowych na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
 
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/7/10 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na rok 2011 i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 15
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący obrad stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XII/58/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 15              W wolnych wnioskach głos zabrał Pan Henryk Pszczółkowski – sołtys sołectwa Sarnowo i powiedział, że  przysłuchiwał się obradom , szczególnie planowanym inwestycją na rok 2012 i stwierdził, że w Sarnowie nic się nie będzie działo. Nie usłyszał
o budowie drogi w miejscowości Sarnowo.
 
Skarbnik Gminy  wyjaśniła, że droga ta jest wpisana w budżet.
 
Wójt Gminy powiedział, że opracowanie dokumentacji zostało zlecone Gminie Chodecz, ale
gmina ta nie angażuje się do współpracy. Dokumentacja jest opracowana , ale nie ma kto za nią zapłacić. Gmina Chodecz nie ma środków.
 
Pan Pszczółkowski powiedział, że po tej drodze jeździ autobus i dowozi dzieci do szkół, droga jest praktycznie nieprzejezdna. Nasypany wcześniej kamień na te drogę został rozsypany na boki – droga się rozjechała. Szkoda, że dwóch mężczyzn nie może się dogadać.
Nie ma w tej miejscowości ani szkoły, ani sklepu – wszędzie trzeba dojechać, ale nie ma dobrej drogi.
 
Wójt Gminy powiedział, że bez Gminy Chodecz nie damy rady pobudować tej drogi. My  zapłaciliśmy za opracowane podkłady geodezyjne. Można jedynie przekonać radnych
o budowie tej drogi ze środków własnych – ale będzie to trudne.
 
Pani Anna Kozłowska – Sekretarz Gminy zaprosiła wszystkich na Orkiestrę Świątecznej Pomocy, która będzie grała w dniu 8 stycznia 2012 r. w Świetlicy w Lubominie.
 
Ad. 16             W wyniku wyczerpania porządku XII sesji Rady Gminy Boniewo  jej zamknięcia dokonał Przewodniczący Rady Gminy.
 

Protokół sporządziła:               Sekretarz sesji:                      Przewodniczący Rady Gminy
G. Kwiatkowska                                                                   Jarosław Gazda
                                                                                                                    
                                                                                 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (29 lutego 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (29 lutego 2012, 15:07:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1215