P R O T O K Ó Ł Nr XIII/12 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo odbytej w dniu 30 stycznia 2012 r. w sali Publicznego Gimnazjum w Boniewie w godzinach od 13:00 do 14:30


P R O T O K  Ó Ł  Nr XIII/12
z obrad sesji  Rady Gminy Boniewo
 odbytej w  dniu 30 stycznia 2012 r.
w sali  Publicznego Gimnazjum w Boniewie
w godzinach od 13:00 do 14:30
 
W obradach sesji uczestniczyło 11 radnych
radni nieobecni:
Adam Ciesielski
Ewa Dolata vel Dolatowska
Tomasz Grzelak
Wioletta Pietrucha
osoby uczestniczące:
Wójt Gminy -  Pan Marek Klimkiewicz
Sekretarz Gminy – Pani Anna Kozłowska
Skarbnik  Gminy-  Pani Aleksandra Woźniak
 
Porządek XIII sesji Rady Gminy Boniewo
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
5. Przyjęcie informacji wójta o pracy w okresie między sesjami
6. Podjęcie uchwały nr XIII/59/12 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo.
7. Podjęcie uchwały nr XIII/60/12 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych
    dotyczących projektów statutów sołectw.
8. Podjęcie uchwały nr XIII/61/12 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
    Gminy Boniewo na lata 2012-2018.
9. Podjęcie uchwały nr XIII/62/12 zmieniającej uchwałę Nr XII/56/11 Rady Gminy Boniewo   
    z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2012.
10.Podjęcie uchwały nr XIII/63/12 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
11.Podjęcie uchwały nr XIII/64/12 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze
     przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy
     Boniewo.
12.Podjęcie uchwały nr XIII/65/12 zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody
     na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Osieczu Małym.
13.Podjęcie uchwały nr XIII/66/12 w sprawie ustalenia stawek maksymalnych stosowanych
     przy opróżnianiu i wywożeniu nieczystości stałych z pojemników.
13.Podjęcie uchwały nr XIII/67/12 w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na
     2012 r.
14.Wolne wnioski i zapytania.
15. Zakończenie.
 
Ad  1               Obrady XIII sesji Rady Gminy Boniewo kadencji (2010-2014) otworzył jej Przewodniczący – Jarosław Gazda. Powitał on przybyłych radnych oraz gości uczestniczących.
 
Ad  2              Zgodnie z  listą obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach
 
aktualnie uczestniczy 11 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum uprawniające radę do podejmowania uchwał ( lista obecności radnych i gości uczestniczących w załączeniu ).
 
Ad  3              Przewodniczący Rady Gminy przedłożył porządek obrad wcześniej przekazany wszystkim radnym, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad, następnie  poddał głosowaniu. Radni jednogłośnie przyjęli przedłożony porządek.
 
Ad  4              Radni po zapoznaniu  jednogłośnie przyjęli Protokół nr XII /11 z dnia 30  grudnia  2011 r. w wersji wyłożonej.
 
Ad  5               Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy przedstawił informację o pracy
w okresie między sesjami.
W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 30 grudnia 2011 r. Wójt zajmował się wraz
z współpracownikami następującymi sprawami:
Ponownym rozpatrzeniem wniosku i kontrolą szlaku turystycznego Lubomin Rządowy-Jastrzębiec. Sprawa została zakończona wnioskiem o płatność na pozostałe 111 tys. zł. Pozew Sądowy został wycofany. Przygotowaniem wniosku na pozostałe usługi dla ludności, na oczyszczalnie przyzagrodowe, kanalizację, wodociągi przy działaniach w Boniewie oraz zakup ciągnika z wozem asenizacyjnym i ładowaczem dla gminy. W wyniku udziału
w konferencji dla gmin objętych Funduszem. Wsparcia  nasza Gmina będzie mogła złożyć wniosek na wsparcie finansowe z 95 % dotacją na termomodernizację budynku szkół
w Boniewie oraz inne mniejsze zadania, w tym na przykład kontynuację w prowadzeniu przedszkola.
Wójt poinformował, że jeśli chodzi o hale sportową to jest robiona inwentaryzacja budowy
i po jej wykonaniu gmina przystąpi do przetargu na wyłonienie wykonawcy. Prowadzone są rozmowy z Urzędem Marszałkowskim na temat utrzymania wcześniejszego dofinansowania, by kwota ta nie była zmniejszona, a raczej zwiększona.
Poza tym na bieżąco wójt załatwiał wszystkie sprawy administracyjne dla mieszkańców gminy.
Powyższą informację radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad 6               Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Anna Kozłowska – Sekretarz Gminy .
Wyjaśniła, ze Statut Gminy jest aktem określającym ustrój gminy, zasady tworzenia, łączenia, podziału jednostek pomocniczych Gminy, organizację wewnętrzną oraz tryb pracy Rady Gminy, komisji Rady, tryb pracy Wójta Gminy oraz zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Wójta Gminy oraz korzystania z nich. Dokonujemy zmiany statutu dlatego, że po kontroli przeprowadzonej przez NIK okazało się, że nie wyczerpaliśmy
możliwości uzyskania informacji publicznych dla mieszkańców. W istniejącym statucie nie ma możliwości uzyskania informacji publicznej w inny sposób tylko przez sporządzanie notatek i przeglądanie protokołów organów gminy i komisji rady  w obecności pracownika urzędu, w godzinach urzędowania w siedzibie Urzędu Gminy. Powinny być przewidziane możliwości przesyłania informacji drogą elektroniczną, drukowania, kopiowania na nośnik informacji.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za- 11
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała nr XIII/59/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad  7              Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Sekretarz Gminy i wyjaśniła, że
obecnie mamy taki statut wzorcowy jeden dla wszystkich sołectw, a każde sołectwo musi mieć swój odrębny. Muszą być w nim zapisy o miejscowościach wchodzących w skład danego sołectwa, zasady, tryb wyboru sołtysa i rady sołeckiej. By jednak takie statuty uchwalić zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym wymagana jest konieczność przeprowadzenia konsultacji społecznych.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektów statutów i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 11
Przeciw – 0
Wstrzymujących - 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała nr XIII/60/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 8               Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Aleksandra Wożniak i wyjaśniła, że zaistniała konieczność zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2012-2018 z uwagi na ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nabór wniosków w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. W tym celu zostały zabezpieczone środki na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej, przydomowych oczyszczalni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą oraz sprzętem obsługującym na terenie Gminy Boniewo”. Środki zabezpieczono w kwocie 1.409.809 zł, na rok 2013 kwotę 234.000 zł. i na rok 2014 kwotę 1.175.809 zł.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2012-2018 i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 11
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała nr XIII/61/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 9               Pani Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany do budżetu gminy na 2012 rok i wyjaśniła, że zabezpieczone zostały środki finansowe na realizacje zadania pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej, przydomowych oczyszczalni ścieków z infrastrukturą towarzyszącą oraz sprzętem obsługującym na terenie Gminy Boniewo” realizowanego z uwagi na    
 
ogłoszony przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego nabór wniosków w ramach działania Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich . Projekt zostanie zrealizowany w okresie od 2013 – 2014 roku . Środki zabezpieczono w kwocie 1.409.809 zł., na rok 2013 -234.000 zł., na rok 2014 – 1.175.809 zł.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XII/56/11 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2012 i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 11
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała nr XIII/62/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 10             Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy i wyjaśnił, że Pani Danuta Daroszewska zam. Łączewna płaci podatek od gruntów pod drogą. Wyraziła zgodę na nieodpłatne przekazanie Gminie tych gruntów i stąd projekt uchwały do zaakceptowania. Ponadto wyjaśnił, że mieszkańcy Łodzi posiadający w tej miejscowości działki rekreacyjne nie chcą, by droga ta była utwardzona ze względu na to, by nie było tam wzmożonego ruchu.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 11
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała nr XIII/63/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 11             Wójt Gminy poinformował, że w budżecie gminy na 2012 rok jest planowana sprzedaż nieruchomości położonych w Kaniewie Obecnie jest ona w dzierżawie. Ze względu na długą procedurę przetargową jest wcześniejsza decyzja. Zauważalna jest tendencja spadkowa ceny nieruchomości, ale poczynimy starań ze strony urzędu, by je sprzedać za jak najwyższą możliwą cenę .
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Boniewo i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 11
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała nr XIII/64/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
          
Ad 12             Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy – Marek Klimkiewicz i powiedział, że podobna jest sytuacja do poprzedniej, chcemy zbyć te nieruchomości , ale dotyczy to gruntów do produkcji rolnej. Jest to ostatni rok funkcjonowania preferencyjnych kredytów i może być większa liczba chętnych nabywców.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Boniewo i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 11
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała nr XIII/65/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 13             Wprowadzenia do tematu dokonał Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy
i poinformował, że od przyszłego roku będziemy musieli wejść w podatek śmieciowy. Zobowiązani będziemy do zorganizowania przetargu na podmiot odbierający śmieci od mieszkańców z terenu gminy. Umowa będzie zawarta jedna pomiędzy podmiotem, a Gminą,
a nie tak jak dotychczas z mieszkańcami. Przedsiębiorstwo Komunalne „SANIKO” zwróciło się o podwyżkę górnych stawek opłat uzasadniając prośbę wyższymi stawkami opłat za umieszczanie odpadów na składowisku i wzrostem kosztów transportu odpadów z uwagi na wysokie ceny zakupu paliwa. Na posiedzeniu Stałych Komisji Rady radni zdecydowali
o podwyższeniu stawek.
Wójt Gminy nadmienił, że zwróci się z prośbą do „SANIKO” o podstawienie kontenerów na zbiórkę śmieci typu: sprzęt elektryczny, makulaturę, szkło i folię.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek maksymalnych stosowanych przy opróżnianiu i wywożeniu nieczystości stałych
z pojemników i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 11
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała nr XIII/66/12 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad 14              Przewodniczący obrad zapoznał z planem pracy Komisji Rewizyjnej , a następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo na 2012 rok i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 11
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała nr XIII/67/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad 15             W wolnych wnioskach radny Majewski poruszył temat odbioru śmieci, szczególnie jeśli chodzi o popiół – co z nim robić.
 
Wójt Gminy powiedział, że od nowego roku będziemy zmuszeni do rozdzielania śmieci, będzie to problem jak zmusić mieszkańców do segregacji. Będziemy zastanawiać się nad rozwiązaniem tego problemu, myśli jednak, że najlepszym rozwiązaniem będzie finansowa kwestia.
 
Radny Majewski zapytał, co dalej z nieruchomością na górce w Boniewie?
 
Wójt Gminy odpowiedział, że był w Sądzie u Pana Prezesa, mamy wyrok o przybiciu ceny, ale wpłynęło zażalenie od Pana Marka Waliszewskiego i sprawa nie jest załatwiona. Wpłynęła też interpelacja posłów w sprawie obrony Pan Waliszewskiego i jego interesów.
Nie wstrzymuje to procedury dzielenia nieruchomości, ale dalszy tok zostanie wstrzymany.
 
Wójt Gminy poinformował o propozycji wejścia w system informacji dla mieszkańców, udostępnić numer telefonu dla celów przekazywania informacji o zdarzeniach losowych typy : silny wiatr, wzmożone opady, zawieje, zamiecie śnieżne ( kontakt sms).
 
Radny Kubiak wnioskował o wzmożony patrol policyjny na terenie gminy, ponieważ szerzą się kradzieże. Okradani są mieszkańcy i sklepy.
 
Pani Sekretarz Gminy przekazała wszystkim informację do przekazania w terenie o zmianie terminu składania wniosków o zwrot akcyzy za paliwo. Termin został zmieniony, wnioski można składać od 1 lutego do  29 lutego 2012 r.
 
Ad. 16             W wyniku wyczerpania porządku XIII sesji Rady Gminy Boniewo  jej zamknięcia dokonał Przewodniczący Rady Gminy.
 
.
Protokół sporządziła:               Sekretarz sesji:                      Przewodniczący Rady Gminy
G. Kwiatkowska                                                                   Jarosław Gazda
                                                                                                                    
                                                                                 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (29 lutego 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (29 lutego 2012, 14:59:13)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1288