 P R O T O K Ó Ł Nr XI/11 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo odbytej w dniu 24 listopada 2011 r. w sali Publicznego Gimnazjum w Boniewie w godzinach od 13:00 do 14:45


P R O T O K  Ó Ł  Nr XI/11
z obrad sesji  Rady Gminy Boniewo
 odbytej w  dniu 24 listopada  2011 r.
w sali  Publicznego Gimnazjum w Boniewie
w godzinach od 13:00 do 14:45
 
W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych
radni nieobecni:
Pan Zenon Majewski.
osoby uczestniczące:
Wójt Gminy -  Pan Marek Klimkiewicz
Sekretarz Gminy – Pani Anna Kozłowska
Skarbnik  Gminy-  Pani Aleksandra Woźniak
 
Porządek obrad XI sesji  Rady Gminy Boniewo
1. Otwarcie.
2. Stwierdzenie prawomocności.
3.  Przyjęcie porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołu  z poprzedniej  sesji Rady Gminy Boniewo.
5.  Przyjęcie informacji wójta o pracy w okresie między sesjami.
6.  Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011.
7.  Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych złożonych
     przez radnych i Wójta Gminy z analizy oświadczeń złożonych przez sekretarza i skarbnika
     gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje     
     administracyjne w imieniu wójta za rok 2010.
8.  Informacja Wójta Gminy o podmiotach wyznaczonych na obszarze Gminy Boniewo
     w których w 2012 r. będzie wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele
     społeczne oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w zamian grzywny, której egzekucja
     okazała się bezskuteczna.
9.  Podjęcie uchwały nr XI/44/11 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.
10. Podjęcie uchwały nr XI/45/11 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na
      2012 rok.
11. Podjęcie uchwały nr XI/46/11 w sprawie ustalenia opłaty za pobór wody z urządzeń
      zaopatrzenia w wodę.
12. Podjęcie uchwały nr XI/47/11 w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzenie ścieków do
      kanalizacji.
13. Podjęcie uchwały nr XI/48/11 zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji
      Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo.
14. Podjęcie uchwały nr XI/49/11 zmieniającej uchwałę nr III/7/10 Rady Gminy Boniewo
      z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na rok 2011.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zakończenie.
 
 
Ad. 1               Obrady XI sesji Rady Gminy Boniewo kadencji (2010-2014) dokonał jej Przewodniczący – Jarosław Gazda. Powitał on przybyłych radnych oraz gości uczestniczących.
 
Ad. 2              Zgodnie z  listą obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach
aktualnie uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum uprawniające radę do podejmowania uchwał ( lista obecności radnych i gości uczestniczących w załączeniu ).
 
Ad. 3              Przewodniczący Rady Gminy przedłożył porządek obrad wcześniej przekazany wszystkim radnym, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad, następnie  poddał głosowaniu. Radni jednogłośnie przyjęli przedłożony porządek.
 
Ad. 4              Radni po zapoznaniu  jednogłośnie przyjęli Protokół Nr X /11 z dnia 27 września 2011 r. w wersji wyłożonej.
 
Ad. 5               Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy przedstawił informację o pracy
w okresie między sesjami.
W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 27 września 2011 r. zajmował się wraz
z współpracownikami następującymi sprawami:
Prowadzeniem i rozliczeniem inwestycji gminnych. Budowa sali gimnastycznej została przerwana ze względu na problemy finansowe firmy Henkon, która jest bliska upadłości.
W tej chwili prowadzone są trudne rozmowy z wierzycielami i firmami współpracującymi
z firmą Henkon. Gmina przymierza się do rozwiązania umowy.
Przeprowadzony został przetarg na adaptację strychu na budynku gimnazjum na sale lekcyjne. Zgłosiło się 10 firm, najtańsza oferta opiewa na kwotę 243 tys. zł.- przetarg jeszcze nie rozstrzygnięty. Realizacja zadania do 01 września 2012 r.
            Zrealizowana została droga w miejscowości Grójec z kamienia wapiennego o długości
1,5 km, została odebrana przez Urząd Marszałkowski z dofinansowaniem 30 tys. zł. oraz remont drogi w miejscowości Bierzyn i Arciszewo. Na bieżąco rozliczane są sukcesywnie pozostałe inwestycje gminne z dofinansowaniem środków unijnych.
Wójt poinformował, że występują ogromne opóźnienia w płatnościach. Złożony został pozew do Sądu przeciwko wstrzymaniu płatności do szlaku turystycznego przez Urząd Marszałkowski. Na tę chwilę jest wola porozumienia ze strony Urzędu Marszałkowskiego.
Przygotowany został projekt budżetu, który został przekazany Panu Przewodniczącemu Rady Gminy oraz przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy. Przeprowadzona została kontrola kompleksowa w Urzędzie Gmin, nie wykazała żadnych, poważnych
nieprawidłowości.
Poza tym Wójt na bieżąco załatwiał wszystkie sprawy administracyjne i mieszkańców gminy.
Powyższą informację radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad. 6   Sekretarz Gminy – Pani Anna Kozłowska wyjaśniła, że ustawa o systemie oświaty nakłada obowiązek na Wójta  do złożenia radzie gminy informacji o realizacji zadań oświatowych za miniony rok szkolny.
Pani Sekretarz poinformowała, że złożone zostały informacje od dyrektorów szkół , których zawarte są dane dotyczące liczby uczniów w szkołach, wyników nauczania, osiągnięć uczniów, programów naprawczych.
 
Ad. 7   Przewodniczący Rady Gminy – Pan Jarosław Gazda przedstawił informację z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych. Poinformował, iż wszyscy radni złożyli oświadczenia w terminie za 2010 r. i nie stwierdził nieprawidłowości, które wymagałyby podjęcia stosownych działań. Podobną informację złożył Wójt Gminy- Pan Marek
 
Klimkiewicz. Poinformował, iż sekretarz, skarbnik gminy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i osoby wydające decyzje administracyjne w jego imieniu złożyły
w terminie oświadczenia majątkowe za rok 2010 i nie stwierdził nieprawidłowości, które wymagałyby podjęcia stosownych działań.
 
Ad. 8   Wójt Gminy- Pan Marek Klimkiewicz wyjaśnił, że stosownie do przepisów rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 01.06.2010 r. w sprawie podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna Wójt zobowiązany jest do wyznaczenia podmiotów na obszarze Gminy Boniewo, na terenie których byłaby wykonywana kara ograniczenia wolności orzeczona w postaci nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w zamian nieściągalnej grzywny. Przepisy się zmieniły i Wójt jest również zobowiązany do przedłożenia takiej informacji również radzie gminy – co poniżej czyni. Wójt zobowiązany jest też zabezpieczyć odpowiednie warunki pracy dla takiej osoby.
Wyznaczonymi miejscami na rok 2012 w których wykonywana będzie nieodpłatna kontrolowana praca są: Urząd Gminy Boniewo i Publiczne Gimnazjum w Boniewie.
 
Ad. 9   Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady. Powiedział, że kwestia podatków i opłat na 2012 rok była omawiana na dwóch posiedzeniach stałych komisji rady,
o przedstawienie szczegółów poprosił Wójta Gminy.
 
Wójt Gminy - Pan Marek Klimkiewicz powiedział, że sprawa ustalenia podatków na rok 2012 jest dość trudna. Ustalona cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r. jest bardzo wysoka, w punktach skupu rolnik uzyska też tę wysoką kwotę. Dla gminy jest to sprawa złożona, bo przy obniżeniu średniej ceny skupu żyta traci gmina subwencję wyrównawczą. Uzyskane środki z podatków w całości przeznaczane są na infrastrukturę gminy- inwestycje  i dokładane są jeszcze środki uzyskane z tej subwencji wyrównawczej. 
Wójt obawia się, że jak zostanie zlikwidowany podatek rolny, to może odbić się to w latach następnych, przy obniżeniu tej stawki. Sytuacja w gminie zrobiła się trudna ze względu na sale sportową. Nie jest wiadomo po jakich kosztach będzie jej budowa kończona. Środków
w gminie będzie mniej, w przyszłości rolnicy będą płacić podatek dochodowy, ale dla gminy nie będą to duże środki, może mniejsze jak z podatku rolnego. Na rozwój gminy są potrzebne pieniądze, dlatego podjęcie decyzji o obniżeniu ceny żyta jest sprawą poważną.
 
Przewodniczący obrad  zapytał czy ze strony radnych są pytania, uwagi do omawianego tematu. Wobec braku uwag przedstawił projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny
skupu żyta i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za -  14
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XI/44/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 10 Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy – Pan Marek Klimkiewicz i wyjaśnił     
sprawę wprowadzenia nowego podatku dla mieszkańców gminy od budynków mieszkalnych w wysokości – 0,10 zł. od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej.
 
Dotychczas w podejmowanych uchwałach  było wprowadzane zwolnienie. Dalej tego zwolnienia nie można stosować, ponieważ uchwała zostanie zakwestionowana przez Regionalna Izbę Obrachunkową w Bydgoszczy.
 
Skarbnik Gminy -Pani Aleksandra Wożniak zapoznała z proponowanymi stawkami podatku od nieruchomości na rok 2012 i zwolnieniach z podatku.
 
            Przewodniczący obrad  zapytał czy ze strony radnych są uwagi, pytania do proponowanych stawek podatku od nieruchomości na rok 2012. Wobec braku uwag przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania :
Za – 14
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XI/45/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 11 Wprowadzenia do tematu dokonał Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy. Powiedział, że proponowana jest podwyżka ceny za pobór wody do kwoty 1,85 zł. plus podatek Vat., która spowodowana jest między innymi znaczącym wzrostem cen energii.
 
            Przewodniczący obrad zapytał czy ze strony radnych są uwagi do proponowanej podwyżki ceny wody na 2012 rok . Wobec braku uwag przedstawił projekt uchwały
w sprawie ustalenia opłaty za pobór wody z urządzeń zaopatrzenia w wodę i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za- 14
Przeciw – 0
Wstrzymujących- 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iz powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XI/46/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 12 Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy. Poinformował o proponowanej zwyżce opłaty za wprowadzenie 1 metra sześciennego ścieków do kanalizacji do kwoty
3,00 zł. plus podatek Vat oraz za wywóz 1 metra sześciennego nieczystości płynnych do oczyszczalni do kwoty 15 zł.  plus podatek Vat. Podwyżki podyktowane są wzrostem energii
i paliwa. Zaznaczył, że w tych opłatach nie są wliczone koszty amortyzacji.
 
            Przewodniczący obrad zapytał cze ze strony radnych są uwagi do proponowanych opłat. Wobec braku uwag przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzenie ścieków do kanalizacji i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 14
Przeciw – 0
Wstrzymujących - 0

Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XI/47/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 13 Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady – Pan Jarosław Gazda, następnie przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 14
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa
uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XI/48/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 14 Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Aleksandra Wożniak – Skarbnik Gminy.
Zapoznała z proponowanymi zmianami do budżetu gminy po stronie dochodów i wydatków . Zmiany dotyczyły zwiększenia środków na wypłatę świadczeń rodzinnych, zmniejszenia na wypłatę rodzinom rolniczym poszkodowanym w 2011 r. w wyniku huraganów, deszczy nawalnych lub przymrozków wiosennych, zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji  na wspólną realizacje  z Powiatem Włocławskim przebudowę drogi Izbica Kujawska-Boniewo-Borzymie.
Zmiany dotyczyły tez przeniesień środków  między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników zatrudnionych po odbytym stażu i pracach publicznych w Gminie Boniewo.
 
            Przewodniczący obrad zapytał czy ze strony radnych są uwagi do przedstawionych zmian w budżecie. Wobec braku uwag przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/7/10 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu na rok 2011
i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 14
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XI/49/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
           
Ad. 15             W wolnych wnioskach głos zabrał Pan Józef Koralewski- sołtys  sołectwa Jerzmanowo i zapytał o rozwiązania w temacie odśnieżania dróg.
Wyjaśnień udzielił Wójt Gminy.
Głos zabrał Pan Marek Dorabiała – Dyrektor S.P. Osiecz Mały, radny Rady Powiatu i
w uzupełnieniu informacji o realizacji zadań oświatowych w S.P. Osiecz Mały wyjaśnił, że do tej pory uczniowie szkoły uzyskiwały wyższe wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej od wojewódzkich, a ten rok miniony był trochę gorszy, a główna przyczyna tego to, że były dzieci z niższymi predyspozycjami możliwości. Niefortunny zbieg okoliczności.
 
Ad. 16             W wyniku wyczerpania porządku XI sesji Rady Gminy Boniewo  jej zamknięcia dokonał Przewodniczący Rady Gminy.
 

Protokół sporządziła:               Sekretarz sesji:                     
G. Kwiatkowska                                       
                                                                                                                    
                                                                                  
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (10 stycznia 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (10 stycznia 2012, 20:57:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1302