P R O T O K Ó Ł Nr X/11 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo odbytej w dniu 27 września 2011 r. w sali OSP w Boniewie


P R O T O K  Ó Ł  Nr X/11
z obrad sesji  Rady Gminy Boniewo
 odbytej w  dniu 27 września  2011 r.
w sali OSP w Boniewie
w godzinach od 13:00 do 14:15
 
W obradach sesji uczestniczyło 11 radnych
radni nieobecni:
Pan Mirosław Łukaszewski,
Pan Stanisław Pawlik,
Pan Andrzej Pawłowski,
Pan Jerzy Przybysz.
osoby uczestniczące:
Wójt Gminy -  Pan Marek Klimkiewicz
Sekretarz Gminy – Pani Anna Kozłowska
Skarbnik  Gminy-  Pani Aleksandra Woźniak
 
Porządek obrad X sesji  Rady Gminy Boniewo
 
1. Otwarcie.
a) wystąpienie Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej, wręczenie radnemu wybranemu w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Boniewo zaświadczenia
o wyborze.
2. Złożenie ślubowania przez radnego Pana Piotra Jóźwickiego.
3. Stwierdzenie prawomocności.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przyjęcie protokołu  z poprzedniej  sesji Rady Gminy Boniewo.
6. Przyjęcie informacji wójta o pracy w okresie między sesjami.
7. Informacja w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Boniewo za I półrocze br.
8. Podjęcie uchwały Nr X/37/11 w sprawie zmian do budżetu gminy na 2011 r.
9. Podjęcie uchwały Nr X/38/11 w sprawie zmian do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2011 – 2017.
10.Podjęcie uchwały Nr X/39/11 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
11.Podjęcie uchwały Nr X/40/11 w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Boniewo.
12.Podjęcie uchwały Nr X/41/11 w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej
w Osieczu Wielkim.
13.Podjęcie uchwały Nr X/42/11 w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej
w Osieczu Małym.
14.Podjęcie uchwały Nr X/43/11 w sprawie  zarządzenia wyboru sołtysa w sołectwie Bierzyn.
15.Wolne wnioski i zapytania.
16.Zakończenie.
 
 
Ad. 1   Obrady X sesji Rady Gminy Boniewo kadencji (2010-2014) dokonał jej Przewodniczący – Jarosław Gazda. Powitał on przybyłych radnych oraz gości uczestniczących.
Obecna na sesji Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej  - Pani Ewa Grochowina przedstawiła pokrótce informację z wyborów uzupełniających, które odbyły się w okręgu

wyborczym Nr 9 w dniu 11 września 2011 r z uwagi na pisemną rezygnację z pełnionej funkcji radnego przez pana Stanisława Świeciaka.
 
Ad. 2   Przewodniczący obrad odczytał rotę ślubowania, a następnie radny Pan Piotr Jóźwicki nowo wybrany radny złożył ślubowanie i tym samym objął mandat radnego Rady Gminy Boniewo.
 
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej – Pani Ewa Grochowina wręczyła radnemu zaświadczenie o wyborze.
 
Ad. 3  Zgodnie z  listą obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach
aktualnie uczestniczy 11 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum uprawniające radę do podejmowania uchwał ( lista obecności radnych i gości uczestniczących w załączeniu ).
 
Ad. 4  Przewodniczący Rady Gminy przedłożył porządek obrad wcześniej przekazany wszystkim radnym, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad, następnie  poddał głosowaniu. Radni jednogłośnie przyjęli przedłożony porządek.
 
Ad. 5  Radni po zapoznaniu  jednogłośnie przyjęli Protokół Nr IX /11 z dnia 29 sierpnia 2011 r. w wersji wyłożonej.
 
Ad. 6  Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy przedstawił informację o pracy
w okresie między sesjami.
W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 16 czerwca 2011 r. zajmował się wraz
z współpracownikami następującymi sprawami:
Prowadzeniem i odbiorem inwestycji gminnych oraz ich rozliczaniem. Szczególnie przebudową drogi gminnej w Lubominie - koszt robót budowlanych 894.712,95 zł.  oraz przebudową drogi gminnej Boniewo-Łąki Zwiastowe oraz remontem ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej Nr 2914C Lubraniec – Boniewo - Cetty w miejscowości Boniewo -  koszt            robót budowlanych  2.230.386,10 zł.. Rozbudową i remontem budynku świetlicy pod potrzeby działalności społeczno-kulturalnej w Lubominie - koszt robót budowlanych 272.056,62 zł.
Budową ujęcia wód podziemnych wraz z obudową w miejscowości  Żurawice oraz              budową  przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap IV na terenie gminy – koszt robót budowlanych 200.904,97 zł.
Ponadto przeprowadzone były  przetargi na inwestycje gminne: Budowę oczyszczalni przyzagrodowych  ( 54 szt. w tym 1 większa w miejscowości Osiecz Mały ). Wygrała firma   Wielobranżowa LEDA Skierniewice za kwotę  689.761,64 zł. (za prace  budowlane).                                                                 
            Wójt zajmował się modernizacją drogi gminnej w miejscowości Grójec z kamienia wapiennego wygrała firma PPHU MEL-BUD Spółka z o.o. w Marcinkowie  za kwotę 156.874,80  zł. z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 35.000 zł. dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych .
Przeprowadzony został przetarg na dowóz dzieci do szkół w Boniewie. Wygrała firma miejscowa Pana Tomasza Nowodworskiego z Bierzyna – 3,96 zł za 1 km oraz na dożywianie dzieci w szkołach., wygrała firma Pana Pawła Kryszkowskiego z Sarnowa  - wartość umowy 93.356 zł.
            Podpisana została umowa o dofinansowanie na rozbudowę strychu w Gimnazjum

w Boniewie z Urzędem Marszałkowskim ogólny koszt  506 tys. zł.  z dofinansowaniem w wysokości 298.603 zł. ( przetarg zostanie ogłoszony w przyszłym tygodniu ).
Podpisana tez została umowa na realizacje dwóch małych projektów w miejscowościach : Bierzyn, Arciszewo i Kaniewo po około 42 tys. zł na projekt.
Podpisana została umowa na kontynuacje budowy sali sportowej w Boniewie w kwocie: 1.026.000 zł. tj 26 % kosztów budowy – inwestycja w trakcie realizacji.
Wykupiona została od Komornika  nieruchomość zabudowana położona w Boniewie  za kwotę  90 tys. zł. Gmina jest jej właścicielem.
Powyższą informację radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad. 7  Pani Aleksandra Woźniak – Skarbnik Gminy zapoznała z Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy  w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Boniewo informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy  za I półrocze 2011 roku. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy stwierdził, iż przedłożona przez Wójta informacja spełnia wymogi określone w ustawie o finansach publicznych i zaopiniował powyższą informacje pozytywnie. 
Nie było żadnych uwag i pytań do sprawozdania.
 
Ad. 8   Pani Aleksandra Woźniak – Skarbnik Gminy zapoznała ze zmianami do budżetu gminy na 2011 rok. Powiedziała, że do budżetu po stronie dochodów i wydatków wprowadza się zmiany dotyczące :
-środków na modernizację drogi dojazdowej do gruntów w technologii nawierzchni tłuczniowej na odcinku Boniewo-Grójec,
-środków od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej prze producentów rolnych,
-środków finansowych od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
-środków od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej do przeprowadzenia awansu zawodowego nauczycieli,
-środków od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
-środków z Wydziału Polityki Społecznej Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego które przeniesiono w dziale Pomoc Społeczna pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej.
Ponadto dokonano przeniesień środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia wydatków i zapłaty zobowiązań, przesunięto również wykonanie inwestycji na rok 2012 pn. „Adaptacja strychu na budynku Gimnazjum na sale dydaktyczne z sanitariatami w miejscowości Boniewo „.
 
Przewodniczący obrad zapytał czy ze strony radnych są uwagi do przedstawionych zmian.
Wobec braku uwag przestawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/7/10 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu na rok 2011 i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania :
Za – 11
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr X/37/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad  9    Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Aleksandra Woźniak – Skarbnik Gminy i wyjaśniła, że dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wykazie
zadań takich jak budowa drogi , budowa oczyszczalni przyzagrodowych i adaptacja strychu oraz dokonuje się zmiany ich finansowania. Zaznaczyła ,że zadania inwestycyjne szczegółowo były omawiane na stałych komisjach rady gminy.
            Przewodniczący obrad zapytał czy są ze strony radnych uwagi do przedstawionych zmian. Wobec braku uwag przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2011 -2017 i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania :
Za – 11
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
W wyniku przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr X/38/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 10  Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Skarbnik Gminy. Wyjaśniła, że przy planowaniu budżetu na rok 2011 był planowany deficyt budżetowy w wysokości
1.067.414 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek
w WFOŚ i GW w Toruniu, z zaciągniętych kredytów i wolnymi środkami. By jednak  gmina nie straciła płynności finansowej i były zrealizowane inwestycje jest konieczność zaciągnięcia kredytu długoterminowego na okres 7 lat. Zapoznała z proponowaną kwotą kredytu ( 1.347.100 zł )  na 5,7 %. Zobowiązanie zostanie spłacone z dochodów własnych gminy m.in.: z podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz z wpływów z udziału gminy
w podatku dochodowym od osób fizycznych.
            Przewodniczący obrad zapytał czy ze strony radnych są uwagi do proponowanego tematu zaciągnięcia kredytu długoterminowego. Wobec braku uwag przedstawił projekt uchwały
w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 11
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa
uchwała została podjęta.
Uchwała Nr X/39/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad.  11  Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady. Powiedział, że w związku z porządkowaniem nazewnictwa ulic i  numeracji porządkowej w miejscowości Boniewo na posiedzeniu stałych komisji rady została ustalona nazwa ulicy „Sportowa”, która będzie przebiegać obok istniejących obiektów sportowych . Następnie zapoznał z projektem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Boniewo i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 11
Przeciw – 0
Wstrzymujących - 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania  Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr X/40/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 12  Wprowadzenia do tematu dokonał Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy
i poinformował, że proponowana  nieruchomość do wydzierżawienia  stanowi pastwisko,
które jest własnością Skarbu Państwa i wchodzi w skład Zespołu Pałacowo-Parkowego
w Osieczu Wielkim. Nie możemy tego sprzedać jedynie wydzierżawić.
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Boniewo i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 11
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr X/41/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 13   Wprowadzenia do tematu dokonał Wójt Gminy. Wyjaśnił, że działka, którą proponuje się wystawić do sprzedaży jest w trakcie wydzielenia. Są to grunty rolne, ale zakrzaczone i zachwaszczone  odkupione od Komornika po byłej RSP w Osieczu Małym.
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej w Osieczu Małym i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 11
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr X/42/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 14    Przewodniczący obrad wyjaśnił, iż w związku z pisemną rezygnacją Pani Krystyny Jędrzejewskiej – pełniącej obowiązki sołtysa w sołectwie Bierzyn zarządza się wybory sołtysa w tym sołectwie.
Przedstawił projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w sołectwie Bierzyn
i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 11
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr X/43/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 15 W wolnych wnioskach nikt nie zabrał głosu.
 
Ad. 16  W wyniku wyczerpania porządku X sesji Rady Gminy Boniewo  jej zamknięcia dokonał Przewodniczący Rady Gminy .
 
Protokół sporządziła:               Sekretarz sesji:            Przewodniczący Rady Gminy
G. Kwiatkowska                    Ireneusz Górski                     Jarosław Gazda
                                                                                                                    
                                                                                 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (18 listopada 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (18 listopada 2011, 23:02:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1540