P R O T O K Ó Ł Nr IX/11 z obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Boniewo odbytej w dniu 29 sierpnia 2011 r. w sali Urzędu Gminy w Boniewie w godzinach od 12:00 do 12:30


P R O T O K  Ó Ł  Nr IX/11
z obrad sesji nadzwyczajnej  Rady Gminy Boniewo
 odbytej w  dniu 29 sierpnia  2011 r.
w sali Urzędu Gminy w Boniewie
w godzinach od 12:00 do 12:30
 
W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych
osoby uczestniczące:
Wójt Gminy -  Pan Marek Klimkiewicz
Sekretarz Gminy – Pani Anna Kozłowska
Skarbnik  Gminy-  Pani Aleksandra Woźniak
 
Porządek obrad IX sesji  Rady Gminy Boniewo
1.      Otwarcie.
2.      Stwierdzenie prawomocności.
3.      Przyjęcie porządku obrad.
4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
5.      Podjęcie uchwały Nr IX/35/11 zmieniającej uchwałę Nr III/7/10 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu  na rok 2011.
6.      Podjęcie uchwały Nr IX/36/11 w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola
         w Boniewie.
7.      Wolne wnioski i zapytania.
8.      Zakończenie.
 
 
Ad. 1   Obrady IX sesji Rady Gminy Boniewo kadencji (2010-2014) dokonał jej Przewodniczący – Jarosław Gazda. Powitał on przybyłych radnych oraz gości uczestniczących.
 
Ad. 2   Zgodnie z  listą obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach
aktualnie uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 14 osób stanowi quorum uprawniające radę do podejmowania uchwał ( lista obecności radnych i gości uczestniczących w załączeniu ).
 
Ad. 3   Przewodniczący Rady Gminy przedłożył porządek obrad wcześniej przekazany wszystkim radnym, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad, następnie  poddał głosowaniu. Radni jednogłośnie przyjęli przedłożony porządek.
 
Ad. 4   Radni po zapoznaniu  jednogłośnie przyjęli Protokół Nr VIII/11 z dnia 16 czerwca 2011 r. w wersji wyłożonej.
 
Ad. 5   Pani Aleksandra Woźniak – Skarbnik Gminy zapoznała ze zmianami do budżetu gminy na 2011 rok. Powiedziała, że do budżetu po stronie dochodów i wydatków wprowadza się darowiznę z Krajowej Spółki Cukrowej S.A. z siedzibą w Toruniu w kwocie 5.000 zł.
z przeznaczeniem na zakup wyposażenia ( stołów, krzeseł ) do świetlicy wiejskiej
w Lubominie.
Następnie dotację od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w kwocie 30.108 zł.- zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r. i  przeznacza się na wypłatę
tytułem reszty ceny nabycia na przetargu w dniu 16 marca 2009 r. nieruchomości zgodnie
z wezwaniem Sądu Rejonowego Wydział I Cywilny z 18 sierpnia 2011 r., kwota z opłatami
wynosi około 85.000 zł., pozostałą część środków w wysokości 54.892 zł. przenosi się 
z zadania inwestycyjnego „Adaptacja strychu na budynku Gimnazjum na sale dydaktyczne
z sanitariatami w miejscowości Boniewo”. Inwestycja ta zostanie sfinansowana w roku 2012.
 
Przewodniczący obrad zapytał czy ze strony radnych są uwagi do przedstawionych zmian.
Wobec braku uwag przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/7/11 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu na rok 2011 i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania :
Za- 14
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady  stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr IX/35/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 6   Wprowadzenia do tematu dokonał Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy Boniewo
i wyjaśnił, ze nasza gmina jako jedyna ze Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Dorzecza
Zgłowiączki nie ma na swoim terenie przedszkola i jest konieczność wywołania uchwały
o jego utworzeniu i nadaniu statutu. Przedszkole będzie funkcjonowało przez 2 lata
od 1 września 2011 r.  Jest już przygotowane pomieszczenie, niezbędny sprzęt i zabawki.
 
Sekretarz Gminy – Pani Anna Kozłowska udzieliła dodatkowych wyjaśnień. Poinformowała, że przedszkole będzie nieodpłatne, finansowane przez Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki. . Temat utworzenia przedszkola konsultowała z Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty i nie musimy mieć zgody Kuratora, ale musimy spełnić pewne warunki wynikające z ustawy o systemie oświaty.
Zapoznała z projektem wzorcowego Statutu Publicznego Przedszkola w Boniewie.
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie utworzenia Publicznego Przedszkola w Boniewie i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 14
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
W wyniku przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa
uchwała została podjęta.
Uchwała Nr IX/36.11/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 7   W wolnych wnioskach Wójt Gminy powiedział, że na kolejnym posiedzeniu rady będzie omawiany temat dalszego przeznaczenia nieruchomości zakupionej w przetargu.
 
Ad.  8  W wyniku wyczerpania porządku IX sesji Rady Gminy Boniewo  jej zamknięcia dokonał Przewodniczący Rady Gminy .
 
Protokół sporządziła:               Sekretarz sesji:             Przewodniczący Rady Gminy
G. Kwiatkowska                       Wioletta Pietrucha                 Jarosław Gazda                       
                                                                                 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (7 września 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 września 2011, 12:00:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1662