P R O T O K Ó Ł Nr VIII/11 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo


P R O T O K  Ó Ł  Nr VIII/11
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
 odbytej w  dniu 16 czerwca 2011 r.
w sali OSP w Boniewie
w godzinach od 13:00 do 13:30
 
W obradach sesji uczestniczyło 12 radnych
nieobecni radni : Pan  Świeciak, Pani Pietrucha i Pani Vel Dolatowska
osoby uczestniczące:
Wójt Gminy -  Pan Marek Klimkiewicz
Sekretarz Gminy – Pani Anna Kozłowska
Skarbnik  Gminy-  Pani Aleksandra Woźniak
 
Porządek obrad VIII sesji Rady Gminy Boniewo
1.      Otwarcie.
2.      Stwierdzenie prawomocności.
3.      Przyjęcie porządku obrad.
4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
5.      Przyjęcie informacji Wójta o pracy w okresie między sesjami.
6.      Podjęcie uchwały Nr VIII/32/11 w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.
7.      Podjęcie uchwały Nr VIII/33/11 zmieniającej uchwałę Nr III/71/11 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy Boniewo na rok 2011.
8.      Podjęcie uchwały Nr VIII/34/11 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Lubomin.
9.      Wolne wnioski i zapytania.
10.  Zakończenie.
 
 
Ad. 1   Obrady VIII sesji Rady Gminy Boniewo kadencji (2010-2014) dokonał jej Przewodniczący – Jarosław Gazda. Powitał on przybyłych radnych oraz gości uczestniczących.
 
Ad. 2   Zgodnie z  listą obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach
aktualnie uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum uprawniające radę do podejmowania uchwał ( lista obecności radnych, sołtysów i gości uczestniczących w załączeniu ).
 
Ad. 3   Przewodniczący Rady Gminy przedłożył porządek obrad wcześniej przekazany wszystkim radnym, odczytał jego treść, zapytał czy są inne propozycje do porządku obrad, następnie  poddał głosowaniu. Radni jednogłośnie przyjęli przedłożony porządek.
 
Ad. 4   Radni po zapoznaniu  jednogłośnie przyjęli Protokół Nr VII/11 z dnia 27 maja 2011 r. w wersji wyłożonej.
 
Ad. 5   Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy przedstawił informację o pracy
w okresie między sesjami.
W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 27 maja 2011 r. zajmował się wraz
z współpracownikami następującymi sprawami:
 
Prowadzeniem inwestycji gminnych. Szczególnie budową drogi na odcinku Boniewo-Łąki Zwiastowe. Inwestycja ta jest w dużym stopniu zaawansowania robót. Wykonana została już podbudowa drogi i większość chodników- termin realizacji nie zagrożony.
-        Budową drogi Lubomin – Lubomin Rządowy, Skarbanowo. Wykonana już została podbudowa drogi i termin realizacji nie zagrożony.
-        -Budową sali gimnastycznej w Boniewie- najsłabsze zaangażowanie prac. Były prowadzone rozmowy w wykonawcą mające na celu zwiększenie tempa prac, jak na razie bezskutecznie.
-        Budową oczyszczalni przyzagrodowych.
W dniu dzisiejszym odbył się odbiór remontowanej świetlicy w remizie OSP w Lubominie.
W dniu 27 czerwca odbędzie się przetarg na budowę ujęcia wód podziemnych wraz
z obudową w Żurawicach oraz przydomowych oczyszczalni ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą etap IV na terenie gminy Boniewo.
Ruszyły prace projektowe na modernizację drogi Boniewo -Borzymie – Choceń wspólnie
ze Starostwem Powiatowym.
Toczą się prace projektowe na wspólnym zadaniu Bierzyn – Osiecz Wielki – Anielin – Sarnowo.
Poza tym Wójt brał udział w różnych spotkaniach reprezentując Gminę Boniewo, a także na bieżąco załatwiał sprawy mieszkańców gminy.
Powyższą informację radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad. 6   Przewodniczący obrad – Pan Jarosław Gazda dokonał wprowadzenia do tematu. Przypomniał, że na poprzedniej sesji odczytał pisemną rezygnację z funkcji radnego Pana Stanisława Świeciaka. Zgodnie z art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województwa wygaśnięcie mandatu radnego stwierdza rada w drodze uchwały, najpóźniej w 3 miesiące od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. Stwierdził, że radni są zgodni by nie wyczekiwać tego długiego okresu tylko podjąć działania wcześniej w celu obsadzenia mandatu przez wybory uzupełniające
w  okręgu wyborczym nr 9.  Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 12
Przeciw – 0
Wstrzymujących - 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, że powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr VIII/32/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. 7   Pani Aleksandra Woźniak – Skarbnik Gminy zapoznała ze zmianami do budżetu gminy na 2011 rok. Powiedziała, że plan dochodów i wydatków zwiększa się o 167.850 zł. - Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył dla gminy dotacje o kwotę 58.674 zł. 
z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
Z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z projektu „ Promocja integracji społecznej -
Program aktywności społeczno – zawodowej w gminie Boniewo”gmina otrzymała środki
w wysokości 109.176 zł., udział środków własnych gminy w tym projekcie wynosi 12.808 zł. 
z czego zostaną wypłacone zasiłki okresowe oraz będą opłacone częściowo prace społecznie-użyteczne.
 
Przewodniczący obrad zapytał czy ze strony  radnych są uwagi do przedstawionych  zmian. Wobec braku uwag przedstawił  projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr III/7/11 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie budżetu Gminy Boniewo na rok 2011 i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania:
Za – 12
Przeciw – 0
Wstrzymujących – 0
Na podstawie przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa
uchwała została podjęta.
Uchwała Nr VIII/33/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad.  8  Wprowadzenia do tematu dokonał Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy Boniewo.
Poinformował, że zgłosiła się osoba zainteresowana zakupem terenu znajdującego się
w Lubominie między budynkiem szkoły a drogą w stronę Izbicy Kujawskiej. W związku
z czym proponuje się wydzielenie tego terenu i jego sprzedaż z klauzurą o przystanku autobusowym (bez czynszu dzierżawnego za ten przystanek ). Teren jest nieprzydatny gminie, stąd propozycja sprzedaży w/w nieruchomości.
Wójt nadmienił, że w najbliższym czasie będą też wystawiane do sprzedaży grunty po RSP
w Osieczu Małym. Obecnie staramy się o wpis właściciela do księgi wieczystej.
 
Przewodniczący obrad zapytał czy ze strony radnych są jakieś uwagi do przedstawionej propozycji.
Wobec braku uwag przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Lubomin i poddał głosowaniu.
Wyniki głosowania :
Za – 12
Przeciw  - 0
Wstrzymujących -  0
W wyniku przeprowadzonego głosowania Przewodniczący Rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr VIII/34/11 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad  9   W wolnych wnioskach głos zabrała Pani Ciesielska  - sołtys z Grójczyka 
i zapytała czy jest w planach budowa drogi w Grójczyku od Pana Nowaka do szosy.
 
Pan Wójt Gminy odpowiedział, że staramy się przystąpić do projektu „RYBY”i jak tylko pozyskamy środki  to będą budowane drogi wokół zbiorników wodnych – jest tam jezioro Grójec     i takie połączenie powstanie. Nadmienił, że z wymienionego projektu planowane są też kąpieliska.
 
Wójt Gminy przekazał sołtysom okólniki na temat zamykania w zagrodach psów.
Dla właścicieli wałęsających się psów będą stosowane kary.
 
Pan Wojciech Garlicki – sołtys z Lubomina Rządowego zapytał o budowę oczyszczalni przyzagrodowych.
Wójt Gminy wyjaśnił, że jest propozycja zmiany zasad dofinansowywania budowy oczyszczalni przyzagrodowych. W tej chwili jest odpłatność w wysokości 1.100 zł. i jeszcze 
mieszkańcy są nie zadowoleni. Dla następnych chętnych na budowę oczyszczalni będziemy  proponować inne zasady dofinansowania.
 
 Ad. 10           W wyniku wyczerpania porządku VIII sesji Rady Gminy Boniewo  jej zamknięcia dokonał Przewodniczący Rady Gminy .
 
Protokół sporządziła:               Sekretarz sesji:               Przewodniczący Rady Gminy
G. Kwiatkowska                      Ireneusz Górski                    Jarosław Gazda                       
                                                                                  
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (30 czerwca 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (30 czerwca 2011, 15:40:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1786