P R O T O K Ó Ł Nr VII/11 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo


P R O T O K  Ó Ł  Nr VII/11
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
 odbytej w  dniu 27 maja 2011 r.
w sali Publicznego Gimnazjum w Boniewie
w godzinach od 13:00 do 13:30
 
W obradach sesji uczestniczyło 12 radnych
nieobecni radni : Pan  Świeciak, Grzelak i Sowiński
oraz
Wójt Gminy -  Pan Marek Klimkiewicz
Sekretarz Gminy – Pani Anna Kozłowska
Skarbnik  Gminy-  Pani Aleksandra Woźniak
 
Porządek obrad VII sesji Rady Gminy Boniewo
1.      otwarcie.
2.      Stwierdzenie prawomocności.
3.      Przyjęcie porządku obrad.
4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
5.      Przyjęcie informacji Wójta o pracy w okresie między sesjami.
6.      Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Boniewo za 2010 r.
7.      Podjecie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Boniewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
8.      Podjęcie uchwały w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Boniewie.
9.      Wolne wnioski i zapytania.
10.  Zakończenie.
 
 
Ad. pkt  1.      Obrady VII sesji Rady Gminy Boniewo kadencji (2010-2014) dokonał jej Przewodniczący – Jarosław Gazda. Powitał on przybyłych radnych oraz gości uczestniczących.
 
Ad. pkt  2.      Zgodnie z  listą obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach
aktualnie uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum uprawniające radę do podejmowania uchwał ( lista obecności radnych, sołtysów i gości uczestniczących w załączeniu ).
 
Ad. pkt  3.      Przewodniczący Rady Gminy przedłożył porządek obrad wcześniej przekazany wszystkim radnym, odczytał jego treść i poddał głosowaniu. Radni jednogłośnie przyjęli przedłożony porządek.
 
Ad. pkt  4.      Protokół z obrad VI sesji przyjęto jednogłośnie w wersji wyłożonej.
 
Ad. pkt  5.      Wójt Gminy – P. Marek Klimkiewicz przedstawił informację o pracy w okresie między sesjami. W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 10 maja 2011 r. zajmował się wraz
z współpracownikami następującymi sprawami:
Prowadzeniem inwestycji gminnych. Wszystkie rozpoczęte inwestycje są realizowane zgodnie z planem.
 
Zajmował się prowadzeniem rozmów z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu na temat budowy drogi Boniewo-Borzymie w partnerstwie z Powiatem oraz ze Starostwem Powiatowym o dalszych inwestycjach.
Odbyło się zebranie wyborcze w sołectwie Sieroszewo . Wybranym na sołtysa został Pan Witkowski. Poza tym Wójt na bieżąco załatwiał sprawy administracyjne i mieszkańców gminy.
Powyższą informację radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad pkt 6.        Skarbnik Gminy wyjaśniła, że sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2010 r. było omawiane i rozpatrywane, ale nie została w tym temacie podjęta stosowna uchwała.
 
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu gminy Boniewo za 2010 rok wraz z uzasadnieniem  i poddał głosowaniu.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 12 radnych.
Uchwała Nr VII/29/11 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad pkt 7.        Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Zofia Boratyńska – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Boniewie. Poinformowała, że przemoc w rodzinie najczęściej występuje w rodzinach najuboższych, jest powiązana z alkoholizmem, niskimi dochodami, małą świadomością społeczną. Przypadki znęcania najczęściej odbywają się
w domach rodzinnych, w zamkniętym kręgu osób. Ofiary przemocy boją się o tym mówić.
W związku z czym konieczne jest podjęcie działań zmierzających w kierunku edukacji społeczeństwa, sposobach radzenia sobie z problemami i zabezpieczenia profesjonalnej pomocy.
Efektywne działania na rzecz osób dotkniętych przemocą i ich rodzin wymagają współpracy
z instytucjami takimi jak : pomoc społeczna, Policja, zespoły kuratorskie, placówki oświatowe, placówki służby zdrowia oraz organizacje pozarządowe. Zwiększenie skuteczności tej współpracy jest możliwe dzięki powołaniu lokalnych zespołów interdyscyplinarnych.
Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010 r.
o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz innych ustaw ( Dz. U. Nr 125, poz. 842 ) w dodanym art. 9 a do ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy nakłada na gminy obowiązek podejmowania działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w zespole interdyscyplinarnym.
Stąd konieczność podjęcia uchwały określającej tryb i sposób powoływania i odwoływania zespołu interdescyplinarnego w Boniewie oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
Zespół interdyscyplinarny zostanie powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Boniewo.
 
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Boniewie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania i poddał głosowaniu.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 12 radnych.
Uchwała Nr VII/30/11 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad pkt 8.        Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Anna Kozłowska – Sekretarz Gminy.
Wyjaśniła, że w tej uchwale uzupełnia się obwód Szkoły Podstawowej w Boniewie
 
o miejscowości: Jerzmanowo, Kaniewo, Mikołajki, Sieroszewo, Paruszewice należące do gminy, ale wcześniej nie włączone do obwodu tej szkoły.
Określony obwód szkoły służy kontrolowaniu przez Gminę obowiązku szkolnego i nauki oraz daje gwarancje przyjęcia dziecka do szkoły. W praktyce jednak to rodzice decydują o tym do której szkoły zapiszą swoje dziecko.
 
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia obwodu Szkoły Podstawowej w Boniewie i poddał głosowaniu.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 12 radnych.
Uchwała Nr VII/31/11 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad pkt  9.       W wolnych wnioskach przewodniczący obrad przedstawił rezygnację
z mandatu radnego  złożoną na piśmie przez radnego Pana Stanisława Świeciaka . Poinformował radę o konieczności podjęcia uchwały o wygaśnięciu mandatu najpóźniej w 3 miesiące od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu, a następnie w ciągu 3 miesięcy od daty stwierdzenia przez radę wygaśnięcia mandatu Wojewoda zarządza wybory uzupełniające.
 
 
 Ad. pkt 10.    W wyniku wyczerpania porządku VII sesji Rady Gminy Boniewo  jej zamknięcia dokonał Przewodniczący Rady Gminy .
 
Protokół sporządziła:               Sekretarz sesji:           Przewodniczący Rady Gminy
G. Kwiatkowska                       Wioletta Pietrucha                Jarosław Gazda                      
                                                                                 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (27 maja 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (17 czerwca 2011, 13:45:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1773