P R O T O K Ó Ł Nr VI/11 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo


P R O T O K  Ó Ł  Nr VI/11
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
 odbytej w  dniu 10 maja 2011 r. 2011 r.
w sali Publicznego Gimnazjum w Boniewie
w godzinach od 13:00 do 14:45
 
W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych
oraz
Sekretarz Gminy -Anna Kozłowska
Skarbnik  Gminy- Aleksandra Woźniak
 
Porządek obrad VI sesji Rady Gminy Boniewo
 
1.      Otwarcie sesji.
2.      Stwierdzenie prawomocności.
3.      Przyjęcie porządku obrad.
4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.      Przyjęcie informacji wójta o pracy w okresie między sesjami.
6.      Podjęcie uchwały Nr VI/23/11 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium
z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok.
7.      Podjęcie uchwały Nr VI/24/11 zmieniającej uchwałę Nr III/7/10 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu na rok 2011.
8.      Podjęcie uchwały Nr VI/25/11 w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w sołectwie Sieroszewo.
9.       Podjęcie uchwały Nr VI/26/11 w sprawie przekazania w zarząd Sołectwu Osiecz Wielki nieruchomości budynkowej położonej w Osieczu Wielkim.
10.  Podjęcie uchwały Nr VI/27/11 uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gminnych niezabudowanych położonych w Kaniewie.
11.  Podjęcie uchwały Nr VI/28/11 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
w drodze przetargu nieruchomości gminnych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Boniewo.
12.  Wolne wnioski i zapytania.
13.  Zakończenie obrad.
 
Ad. pkt  1.      Obrady VI sesji Rady Gminy Boniewo kadencji (2010-2014) dokonał jej Przewodniczący – Jarosław Gazda. Powitał on przybyłych radnych oraz gości uczestniczących.
 
Wszyscy zebrani minutą ciszy  uczcili pamięć zmarłego sołtysa P. Kazimierza Kozłowskiego.
 
Ad. pkt  2.      Zgodnie z  listą obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach
aktualnie uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum uprawniające radę do podejmowania uchwał ( lista obecności radnych, sołtysów i gości uczestniczących w załączeniu ).
 
 
 
Ad. pkt  3.      Przewodniczący Rady Gminy przedłożył porządek obrad wcześniej przekazany wszystkim radnym, odczytał jego treść i poddał głosowaniu. Radni jednogłośnie przyjęli przedłożony porządek.
 
Ad. pkt  4.      Protokół z obrad V sesji przyjęto jednogłośnie w wersji wyłożonej.
 
Ad. pkt  5.      Wójt Gminy – P. Marek Klimkiewicz przedstawił informację o pracy w okresie między sesjami. W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 29 marca 2011 r. zajmował się wraz
z współpracownikami następującymi sprawami:
Realizacją inwestycji gminnych, a w szczególności budową drogi na odcinku Boniewo-Łąki Zwiastowe. Podpisana została umowa z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim na dofinansowanie w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 przebudowy drogi 
gminnej Boniewo-Łąki Zwiastowe oraz remontu ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej Lubraniec – Boniewo - Cetty w miejscowości Boniewo. Przebudową drogi gminnej
w miejscowości Lubomin Budową II etapu oczyszczalni przyzagrodowych. Rozbudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubomin. Naprawą dróg gruntowych w ramach funduszy sołeckich przez nawożenie kamienia i żużla. Złożył podziękowanie wszystkim mieszkańcom, którzy zaangażowali się w rozwiezienie materiałów na drogi.
Wójt poinformował, że w najbliższych dniach rozpocznie się kontynuacja budowy hali sportowej w Boniewie. Powołana  została komisja do szacowania strat w rolnictwie na skutek  złego przezimowanie roślin, która będzie także szacowała skutki ostatnich przymrozków a być może i suszy.
Wójt reprezentował gminę na różnych spotkaniach oraz na bieżąco załatwiał sprawy mieszkańców gminy.
Powyższą informację radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad pkt 6.        Na wniosek radnego Czesława Kubiaka została ogłoszona przerwa w obradach.
 
Po przerwie obrady zostały wznowione.
 
             Skarbnik Gminy – Aleksandra Woźniak  zapoznała z Uchwałą Nr 157/2011 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 27 kwietnia 2011 roku  w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Boniewo sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2010 rok  ( opinia w załączeniu).
           
            Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Adam Ciesielski przedstawił opinię Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo o wykonaniu budżetu gminy za 2010 r.  stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.
 
            Przewodniczący obrad przedstawił Uchwałę Nr 161/2011 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie wyrażenia opinii o  wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Boniewo za 2010 r.  stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu. Zdaniem Składu Orzekającego wniosek Komisji Rewizyjnej spełnia wymogi formalno-prawne oraz jest zgodny z ustaleniami zawartymi w sformułowanej przez Komisję opinii o wykonaniu budżetu za 2010 rok. Komisja w swojej ocenie porusza się w granicach określonych obowiązującym prawem, podnosząc tylko zagadnienia, które wiążą się bezpośrednio z wykonaniem budżetu.
 
Przewodniczący obrad otworzył dyskusję. Nikt nie zabrał głosu.
 
 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2010 rok i poddał głosowaniu.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała Nr VI/23/11 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
            Wójt podziękował za przyjęcie uchwały i udzielenie absolutorium. Jego zdaniem jest to praca całego zespołu- pracowników,  radnych za co wszystkim złożył podziękowanie. Obiecał dołożyć wszelkich starań, by nadal kontynuować dynamiczny rozwój gminy.
 
Ad. pkt  7 .     Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane zmiany do budżetu gminy
na 2011 r. Zmiany dotyczyły dochodów i wydatków jak w uzasadnieniu do uchwały.
 
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/7/10 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy na 2011 r. i poddał głosowaniu.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała Nr VI/24/11 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Radny Mirosław Łukaszewski opuścił salę obrad i nie brał udziału w głosowaniu nad dalszymi  uchwałami.
 
Ad pkt 8.        Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w sołectwie Sieroszewo i poddał głosowaniu.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 13 radnych.
Uchwała Nr VI/25/11 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad pkt 9.        Sekretarz Gminy wyjaśniła temat projektu uchwały.
 
Radny Grzelak powiedział, że mieszkańcy Osiecza Wielkiego podjęli decyzję
o wyremontowaniu z własnych środków pomieszczenia znajdującego się w budynku wolnostojącym ( po byłym sklepie spożywczym) z przeznaczeniem na zebrania wiejskie  spotkania i proszą o przekazanie tego pomieszczenia  w zarząd.
 
Radny Kubiak uznał, że mieszkańcy Osiecza Wielkiego chcą budowy dróg i będą też chcieli środków na remont tego pomieszczenia,  temat jest nieprzygotowany i należy go odłożyć do następnej sesji.
 
Wójt uznał, że nie zna sprawy.
 
Przewodniczący obrad proponował usunąć z porządku obrad ten projekt uchwały.
W wyniku sporu wobec tego punktu ogłosił  przerwę w obradach .
 
Po wznowieniu obrad  Przewodniczący przedstawił projekt uchwały w sprawie przekazania
w zarząd Sołectwu Osiecz Wielki nieruchomości budynkowej położonej w miejscowości Osiecz Wielki i poddał głosowaniu.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 13 radnych.
Uchwała Nr VI/26/11 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu
                                    
 
Ad pkt 10.      Wójt wyjaśnił, że nieruchomości w Kaniewie zostały wystawione do sprzedaży, ale ze względu na brak zainteresowania nie zostały sprzedane. Są to stawy i szerzy się tam kłusownictwo, stąd propozycja ich wydzierżawienia chociaż na rok  Gdy ruszy Program Ryby        myśli,że sytuacja się zmieni. Dlatego proponuje uchylenie wcześniejszej uchwały i wywołanie nowej  o wyrażeniu zgody na wydzierżawienie tych nieruchomości.
 
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w Kaniewie i poddał głosowaniu.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 13 radnych.
Uchwała Nr VI/27/11 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad pkt 11.      Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Boniewo i poddał głosowaniu.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 13 radnych.
Uchwała Nr VI/28/11 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 12.     W wolnych wnioskach głosu udzielono Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii- P. Maciejowi Bachurskiemu.           
Powiatowy Lekarz Weterynarii poinformował zebranych o ustawie o ochronie zdrowia zwierząt, zasadach oznakowania zwierząt w gospodarstwach, o obowiązku szczepienia psów.
 
Zapoznał z zasadami kontroli dobrostanu zwierząt w gospodarstwach, zasadach kontroli wzajemnej zgodności w 2011 roku. Poinformował o nowym wzorze księgi rejestracji stada bydła, świń , o zasadach zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii faktu padnięć zwierząt z gatunku bydło, owce. Nadmienił też o zasadach uboju gospodarczego zwierząt zgodnie z nowymi zasadami i zasadami dotyczącymi badania mięsa pozyskanego z ubitych
w gospodarstwie zwierząt.
 
Radni i sołtysi korzystając z obecności Lekarza Weterynarii zadawali pytania, na które na bieżąco udzielał odpowiedzi.
 
Wójt Gminy obiecał, że każdy sołtys otrzyma taki pakiet przepisów w celu  informowania mieszkańców.
Złożył podziękowanie sołtysowi z Lubomina Rządowego Panu Wojciechowi Garlickiemu za opiekę nad zaniedbanymi zwierzętami mieszkańca tej wsi.
 
 
 Ad. pkt 10.    W wyniku wyczerpania porządku VI sesji Rady Gminy Boniewo  jej zamknięcia dokonał Przewodniczący Rady Gminy .
 
Protokół sporządziła:               Sekretarz sesji:             Przewodniczący Rady Gminy
G. Kwiatkowska                                                                     Jarosław Gazda
                                                                                 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (24 maja 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (24 maja 2011, 14:56:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1364