P R O T O K Ó Ł Nr IV/11 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo


 
P R O T O K  Ó Ł  Nr IV/11
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
 odbytej w  dniu 8 lutego 2011 r.
w sali Publicznego Gimnazjum w Boniewie
w godzinach od 10,00 do 15,30
 
W obradach sesji uczestniczyło 12 radnych
oraz Wójt Gminy Boniewo – Marek Klimkiewicz
Sekretarz Gminy -Anna Kozłowska
Skarbnik  Gminy- Aleksandra Woźniak
 
Porządek obrad IV sesji Rady Gminy Boniewo
 
1.      Otwarcie sesji.
2.      Stwierdzenie prawomocności.
3.      Przyjęcie porządku obrad.
4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.      Przyjęcie informacji wójta o pracy w okresie między sesjami.
6.      Podjęcie uchwały Nr IV/14/11 zmieniającej uchwałę Nr III/7/11 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2011.
7.      Podjecie uchwały Nr IV/15/11 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów.
8.      Podjęcie uchwały Nr IV/16/11 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego.
9.      Podjęcie uchwały Nr IV/17/11 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Boniewo na 2011 r.
Przerwa
(wspólne posiedzenie Rady Gminy Boniewo i Rady Gminy Choceń )
 Wznowienie obrad
10.  Podjecie uchwały Nr IV/18/11 w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z działalności Policji Choceń orz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Boniewo.
11.  Podjęcie uchwały Nr IV/19/11 w sprawie współdziałania z powiatem w zakresie przebudowy drogi powiatowej.
12.  Wolne wnioski i zapytania.
13.  Zakończenie obrad.
 
Ad pkt 1.        Obrady IV sesji Rady Gminy Boniewo kadencji (2010-2014) dokonał jej Wiceprzewodniczący – Ireneusz Górski. Powitał on przybyłych radnych oraz gości uczestniczących.
 
Ad pkt 2.        Zgodnie z  listą obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach
aktualnie uczestniczy 13 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum uprawniające radę do podejmowania uchwał.( lista obecności radnych, sołtysów i gości uczestniczących w załączeniu ).
 
Ad pkt  3.       Wiceprzewodniczący Rady Gminy przedłożył porządek obrad wcześniej przekazany wszystkim radnym, odczytał jego treść i poddał głosowaniu. Radni jednogłośnie przyjęli przedłożony porządek.
 
Ad pkt 4.        Protokół z obrad III sesji przyjęto jednogłośnie w wersji wyłożonej.
 
Ad pkt 5.        Wójt Gminy – Marek Klimkiewicz przedstawił informację o pracy w okresie między sesjami.
W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 30 grudnia 2010 r. zajmował się wraz
z współpracownikami następującymi sprawami:
Kontrolą na inwestycji gminnej „budowa szlaku turystycznego Lubomin Rządowy-Grójec”
i złożeniem wniosku o płatność ostateczną na to zadanie. Przygotowaniem materiałów przetargowych na budowę drogi Lubomin – Skarbanowo i Boniewo - Łąki Zwiastowe. Planowany termin przetargu to 28 lutego br. i 7 marca br.
Działaniami na rowach i drogach poprawiającymi odprowadzenie wody z dróg
i umożliwiających przejazd oraz odprowadzenie nadmiaru wód od posesji. W tym celu uruchomiona została koparka w miejscowości Otmianowo, Łąki Zwiastowe i Arciszewo.
Wójt skierował prośbę do sołtysów, radnych, mieszkańców o pomoc w usprawnieniu prac tak jak to miało miejsce w Arciszewie o nie blokowanie odpływów wody oraz o uruchomienie dodatkowych środków na kopanie rowów w ramach funduszy sołeckich.
Rozpisany został konkurs na zatrudnienie animatorów sportu na kompleks sportowy „Orlik”. Wpłynęły dwie oferty. Obie spełniały wymogi. Jutro będzie przeprowadzona rozmowa z tymi dwoma panami o szczegółach i wymaganiach co do ich zakresu pracy.
Poza tym wójt wyjeżdżał w sprawie pozyskiwania środków finansowych na program „rybacki”. Spotkał się z Wiceministrem Rolnictwa oraz Wiceministrem Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Poinformował, ze stowarzyszenie  LGD dorzecze zgłowiączki będzie składało wniosek do 16 lutego br. na 18 mln zł., z tego dla Gminy Boniewo przypadnie około 1 mln. zł. na różne działania wokół zbiorników wodnych.
Z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiedzialnym za straże pożarne prowadził rozmowy o możliwości stworzenia w Gminie Boniewa jednostki straży zawodowej.
W sprawie środków finansowych dla gminy prowadził rozmowy w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu. Odbył dwa wyjazdy wraz z Wójtem Gminy Choceń do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy celem przeciwdziałania pomysłowi likwidacji wspólnego Posterunku Policji w Choceniu. Skończyło się to wszystko odejściem od tego pomysłu. W chwili obecnej jest odwołany Komendant Miejski we Włocławku – twórca tego pomysłu, a dzisiaj na wspólnej sesji w Choceniu będą omawiane szczegóły jeśli chodzi o przyszłość naszej policji. Brał udział w spotkaniu Wójtów, Burmistrzów na temat
niekorzystnych warunków umowy na konserwację oświetlenia jakie zaproponował nowy sprzedawca energii”Energa”. Prowadził rozmowy ze Starostą i Wicestarostą Włocławskim
o wspólnej inwestycji budowie drogi Boniewo-Borzymie” w ciągu komunikacyjnym drogi powiatowej. Wójt reprezentował gminę na różnych innych  spotkaniach
Poza tym na bieżąco załatwiał sprawy administracyjne i naszych mieszkańców.
            Powyższą informację radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad pt 6.           Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane zmiany do budżetu gminy
na 2011 r. Zmiany dotyczyły wydatków nieprzewidzianych na zatrudnienie animatorów na boiskach „Orlik” i na meliorację ( kopanie rowów i osuszenie pól ). Zaproponowała z rezerwy ogólnej kwotę 11.620 zł. przeznaczyć na zatrudnienie animatorów, natomiast z rezerwy
 celowej z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę 10.000 zł. przeznaczyć na zakup dren na przepusty i usługi koparki.
 
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr III/7/10 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu gminy na 2011 r. i poddał glosowaniu.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 13 radnych.
Uchwała Nr IV/14/11 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad .pkt 7.       Przewodniczący obrad powiedział, że w związku z upływem kadencji sołtysów i rad sołeckich Rada Gminy jest zobowiązana podjąć uchwałę o zarządzeniu wyborów. Przedstawił projekt uchwały w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich łącznie
z harmonogramem zebrań wiejskich wyborczych w sołectwach na terenie Gminy Boniewo
i poddał głosowaniu.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 13 radnych.
Uchwała Nr IV/15/11 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad pkt 8.        Sekretarz Gminy wyjaśniła, że samochód osobowo-sanitarny marki Polonez (karetka pogotowia) służył mieszkańcom do momentu likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Boniewie. Po likwidacji ośrodka samochód został Gminie przekazany jako środek trwały. W związku z tym, że pojazd ten jest stary, wyeksploatowany
i nie nadaje się do dalszego użytku postanowiono by go złomować, a następnie wykreślić
z ewidencji pojazdów i ubezpieczenia.
 
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację środka trwałego i poddał głosowaniu.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 13 radnych.
Uchwała Nr IV/16/11 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad pkt 9.        Przewodniczący obrad wyjaśnił, ze komisje rady działają na podstawie rocznych planów pracy, które przedkładają radzie gminy do zatwierdzenia. Przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Boniewo na 2011 r. wraz z załącznikami i poddał głosowaniu.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 13 radnych.
Uchwała Nr IV/17/11 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Przewodniczący obrad ogłosił przerwę w obradach.
 
Obrady zostały wznowione o godz. 13,00 w sali Gimnazjum w Choceniu, w których uczestniczyło 12 radnych Rady Gminy Boniewo, Kierownik Posterunku Policji w Choceniu – W. Malinowski,    Zastępca Komendanta Miejskiego w  Bydgoszczy i Zastępcy Komendanta Miejskiego we Włocławku, Starosta Włocławski – K. Kaca, Wicestarosta Włocławski – Z. Lewandowski, radni Rady Gminy Choceń,
 
Ad pkt 10.      Kierownik Posterunku Policji w Choceniu – W. Malinowski przedstawił „Sprawozdanie z działalności Posterunku Policji Choceń oraz informację o stanie porządku
i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Boniewo” w treści jak w załączniku do uchwały.
Dyskusja
 
Radny Gminy Choceń – Ciesielski skierował pytanie do przedstawicieli Komendy Miejskiej we Włocławku jaka jest ocena pracy policji w Choceniu przez urzędy we Włocławku?
 
Z-ca Komendanta Miejskiego we Włocławku- praca policji oceniana jest pozytywnie z uwagi na przedstawione dane. Wskaźniki wykrywalności sprawców przestępstw są lepsze. Pracę należy ocenić właściwie i pozytywnie.
 
Radna Gminy Choceń – Biegniewska – w jakim celu chcecie nam odebrać posterunek.? Nie widzi potrzeby zmniejszania liczby posterunków zważywszy na obszar działania i większą wykrywalność sprawców przestępstw. Współpraca z mieszkańcami jest bardzo dobra i przez to, że posterunek dobrze działa czujemy się bezpiecznie.
 
Zastępca Komendanta Miejskiego we Włocławku zdementował plotki o likwidacji posterunku. Nieb było takich zakusów i na dzień dzisiejszy nie ma takiej potrzeby i nie ma takiego pomysłu. Jednak nie może obiecać , ze za 5 lat nie będzie rozmów o zmianach.
 
Wójt Gminy Boniewo – Posterunek w Choceniu jest bardzo potrzebny, jest bardzo dobra współpraca i boi się tych przedstawionych wskaźników, bo liczba przestępstw się zmniejsza
i może się tak stać, że za 5 lat ta sytuacja się zmieni. Uważa, że to dobry atut, że w naszej gminie jest bezpiecznie. Policja jest niezbędna, pomagamy jej jak możemy i cieszymy się , że na naszym terenie mamy tych wykroczeń mniej.
 
Radny Gminy Choceń -Pawłowski nie rozumie dlaczego są takie nieścisłości w temacie likwidacji posterunku.
 
Zastępca Komendanta Miejskiego we Włocławku – ile będzie posterunków nie może obiecać. Proszę nie myśleć, że z Komendy Wojewódzkiej nakazali likwidować posterunek. Jedynym właściwym w tej sprawie jest Komendant Miejski we Włocławku.
 
Radny Powiatowy z Gminy Choceń – Donajczyk poruszył sprawę wykrywalności sprawców przestępstw i zakładania sprawcom niebieskich kart z analizy materiałów jakie otrzymał na sesję oraz temat wykroczeń niezgłoszonych. Cieszy się, że Komendanci zapewniają o tym, że Posterunek Policji w Choceniu będzie działał.
 
Kierownik Posterunku Policji Choceń – Malinowski złożył wyjaśnienia na powyższe tematy poruszone przez w/w radnego powiatowego.
 
Wójt Gminy Choceń – R. Nowakowski powiedział, że cieszy się, że padła deklaracja
o pozostawieniu posterunku. Na terenie gminy powstają nowe obiekty użyteczności publicznej i dzięki dozorom policji jest dobrze. Poza tym inne obiekty typu PKP Czerniewice, ośrodki wypoczynkowe na jeziorem dzięki policji nie są zdewastowane. Policja będzie potrzebna, by pobudowane drogi funkcjonowały i nie były dewastowane. Dostępność policji, kierownika jest przez 24 godziny i to dla ludzi jest ważne. Policjantów widać na stanowiskach pracy. W okresie letnim policja jest bardzo potrzebna, dodatkowo nawet służb prewencyjnych zwłaszcza nad ośrodki wypoczynkowe. Złożył deklarację o tym, że komisariat wspólnie zostanie wyremontowany i przez to będą miejsca pracy dla policjantów.
 
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego – samorządy mogą sami pozyskiwać policjantów
w okresie letnim.
 
Radny Gminy Boniewo – Świeciak w jakim stopniu do przestępstw przyczyniają się letnicy?
 
Wyjaśnień udzielił Kierownik Posterunku w Choceniu.
 
Radny Gminy Choceń – Pawłowski powiedział, że policja jest potrzebna jak rybie woda, bez niej nie da się żyć.
 
Radny Powiatowy – Donajczyk zapytał czy 11 zatrudnionych policjantów jest liczbą optymalną, czy potrzeba jest więcej, czy mniej – poprosił o stanowisko w tej sprawie.
 
Zastępca Komendanta Wojewódzkiego podsumował. Oceniając aspekt oceniania o ścigania to ocena jest pozytywna. Ściganie jest aspektem poza gmina. Tym powinna zając się Komenda Miejska. Zaapelował o analizę aspektu narkotykowego. Narkotyki są tak łatwo osiągalne, że trzeba włączyć się w to szkoły. Przestępczość osób nieletnich jest bardziej widoczna i należy się pochylić nad tym problemem. Zaapelował by nie zostawić tego problemu tylko Policji.
 
            Po dyskusji przewodniczący obrad Rady Gminy Boniewo przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z działalności Posterunku Policji Choceń oraz informacji o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Boniewo i poddał głosowaniu.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 11 radnych.
Uchwała Nr IV/18/11 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad pkt 11.      Wójt Gminy Boniewo – M. Klimkiewicz powiedział, że autostrada nas nie dotyczy, ale będziemy korzystać ze zjazdu w Dąbrówce, a nasza gmina nie ma dostępu do
dróg wojewódzkich. Dla bezpieczeństwa naszego ruchu chcemy żeby była możliwość poszerzenia drogi na odcinku Borzymie – Boniewo, o usunięcie drzew. Starosta Włocławki
i Wicestarosta przychylnie na to patrzą i prośba by przystąpić do tych wspólnych działań.
 
Wójt Gminy Choceń – R. Nowakowski powiedział, że między gminami jest konkurencja, a zjazd w Dąbrówce to jest taki tort i chodzi o to, by go dobrze pokroić. Mając większy ruch to będziemy mieli mniejsze warunki komfortu na drogach. Ta droga to podstawa, która otwiera nam drzwi.
 
Radny Gminy Choceń – Pawłowski powiedział krótko, jak od powiatu dobrze wieje, to my się tej inicjatywie przychylamy.
 
Radna Gminy Choceń - Biegniewska powiedziała, że kiedyś ta droga była dobra do jazdy
w konika, ale dziś jest tam duży ruch i czas by tę drogę poszerzyć i wyciąć te drzewa na tej drodze bo są one tylko kłopotem. Należy te drogę zrobić, by ruch na niej był bezpieczniejszy.
 
Radny Gminy Choceń – Ciesielski myśli, że nie powinniśmy już dyskutować tylko budować.
 
Starosta Włocławki – K. Kaca podziękował za zaproszenie na sesję i stwierdził, że każdy będzie inwestował tam gdzie są drogi. Partnerstwo w działaniu to jest dobra droga, nie podejmujemy uchwał o wysokiej dotacji .Rysują się pewne środki na budowę tej drogi. Jak na
- 6 -
razie na opracowanie dokumentacji. Droga ta na pewno kiedyś była dobra na konika jak powiedziała P. Biegniewska, ale dziś jeżdżą po tej drodze ciężarówki. Dla naszego
bezpieczeństwa i ludzi drogę tę należy zmodernizować. Droga ta będzie kosztowała, ale trzeba się starać by ją pobudować. Jest propozycja by na dokumentacje przekazać 30 % udziału własnego- po równo strony. Nie wiemy jeszcze z jakiego programu będzie ta droga realizowana. Najważniejsze żeby być skutecznym. Mamy za zadanie, by przekonać radnych powiatowych przy udziale naszych pozostałych o tej inwestycji. Wspólnie starajmy się by ta droga powstała i pozostała po nas. Wykorzystajmy te 5 minut.
 
Wspólnie ustalono jako kartę przetargową zobowiązanie zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji orientacyjnie po 15.000 zł dla każdej gminy.
 
Wicestarosta Włocławski – Z. Lewandowski poinformował, że geodezja była zobowiązana do sprawdzenia sprawy własności gruntów drogi. Inne wskazane drogi też zostały zgłoszone do sprawdzenia. Okazało się, że tylko ta droga Borzymie-Boniewo ma uregulowany stan prawny i to jest atut, by przeforsować na Radzie Powiatu budowę tej drogi.
 
Radny Gminy Choceń – Pawłowski zgłosił formalny wniosek na tak by przystąpić do budowy tej drogi.
 
            Z kolei przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie współdziałania z powiatem w zakresie przebudowy drogi powiatowej i poddał głosowaniu.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 12 radnych.
Uchwała Nr IV/19/11 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad pkt 12       Przybyła na sesję młodzież ze szkół w Choceniu zadawała pytania skierowane do Wójta Gminy Choceń w treści:
Czy można zwiększyć fundusze na zakup książek w bibliotece gminnej?
Ilu funkcjonariuszy policji jest w gminie?
Czy samorząd gminy byłby w stanie sfinansować kurs samoobrony?
Jakie szanse ma  Choceń na prawa miejskie?
Jakie korzyści byłyby z tych praw miejskich ?
Czy będzie monitoring w gimnazjum?
 
Na powyższe pytania odpowiedzi udzielił Wójt Gminy i Sekretarz Gminy.
 
            Młodzież skierowała też pytania do Wójta Gminy Boniewo w treści :
 
Jak sobie gmina poradzi z uzależnieniami narkotykowymi młodzieży?
Jaka jest oferta edukacyjna dla młodzieży i osób dorosłych?
W jaki sposób pomaga się niepełnosprawnym w gminie?
 
Na powyższe pytania odpowiedzi udzielił Wójt Gminy i Sekretarz Gminy. 
 
 Ad. pkt 13.    W wyniku wyczerpania porządku IV sesji Rady Gminy Boniewo  jej zamknięcia dokonał Wiceprzewodniczący Rady Gminy .
 
Protokół sporządziła:               Sekretarz sesji:             Wiceprzewodniczący Rady Gminy
G. Kwiatkowska                                                                      Ireneusz Górski
                                                                                 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (29 marca 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (29 marca 2011, 11:08:22)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1311