P R O T O K Ó Ł Nr III/10 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo odbytej w dniu 30 grudnia 2010 
P R O T O K  Ó Ł  Nr III/10
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
 odbytej w  dniu 30 grudnia 2010 r.
w sali Publicznego Gimnazjum w Boniewie
w godzinach od 10,00 do 12,00
 
W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych oraz Wójt Gminy Boniewo – Marek Klimkiewicz
Sekretarz Gminy -Anna Kozłowska ,Skarbnik  Gminy- Aleksandra Woźniak
 
Porządek obrad III sesji Rady Gminy Boniewo
 
1.      Otwarcie sesji.
2.      Stwierdzenie prawomocności.
3.      Przyjęcie porządku obrad.
4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.      Przyjęcie informacji wójta o pracy w okresie między sesjami.
6.      Podjęcie uchwały Nr III/6/10 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2011-2017.
7.      Podjęcie uchwały Nr III/7/10 w sprawie  uchwalenia budżetu gminy Boniewo
            na 2011 rok.
8.      Podjęcie uchwały Nr III/8/10 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Boniewo
            Nr XXXVII/211/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia stawek           
            podatku od nieruchomości na 2011 rok.
9.      Podjęcie uchwały Nr III/9/10 w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i
            o wolontariacie na 2011 r.”
10.   Podjęcie uchwały Nr III/10/10 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok.
11.  Podjęcie uchwały Nr III/11/10 w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Boniewo.
12.  Podjęcie uchwały Nr III/12/10 w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet dla sołtysów.
13.  Podjecie uchwały Nr III/13/10 w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta.
14.  Wolne wnioski i zapytania.
15.  Zakończenie obrad III sesji Rady Gminy.
 
Ad pkt 1.        Obrady III sesji Rady Gminy Boniewo kadencji (2010-2014) dokonał jej Przewodniczący – Jarosław Gazda. Powitał on przybyłych radnych oraz gości uczestniczących.
 
Ad pkt 2.        Zgodnie z  listą obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach
aktualnie uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum uprawniające radę do podejmowania uchwał.( lista obecności radnych, sołtysów i gości uczestniczących w załączeniu ).
 
Ad pkt  3.       Przewodniczący Rady Gminy przedłożył porządek obrad wcześniej przekazany wszystkim radnym, odczytał jego treść i poddał głosowaniu. Radni jednogłośnie przyjęli przedłożony porządek.
 
Ad pkt 4.        Protokół z obrad II sesji przyjęto jednogłośnie w wersji wyłożonej.
 
Ad pkt 5.        Wójt Gminy – Marek Klimkiewicz przedstawił informację o pracy w okresie między sesjami.
W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 03 12.2010 r. zajmował się wraz z współpracownikami następującymi sprawami:
Rozliczaniem inwestycji gminnych w tym: częściowym rozliczeniem budowy sali sportowej
w Boniewie do kwoty 310 tys. zł., z czego 140 tys. zł. dotacja z Urzędu Marszałkowskiego. Czynione są starania, aby nie stracić kwoty 160 tys. zł. z Urzędu Marszałkowskiego
i odzyskać ją w latach następnych.
Przygotowaniem dokumentów do podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim w ramach RPO na budowę drogi gminnej w Lubominie. Wyjaśnił, że początkowo planowaliśmy budować ją w dwóch latach, niestety instytucje zarządzające tym Programem nie wyraziły zgody na to i musimy to realizować w jednym 2011, co znajdzie odzwierciedlenie w uchwale budżetowej.
Koordynowaniem akcji odśnieżania dróg gminnych. W tej chwili jest do naszej dyspozycji 14 jednostek odśnieżających  w tym: dwa pojazdy gąsienicowe typu DT, jedna FADROMA, pozostałe to ciągniki rolnicze przystosowane do odśnieżania. Do tej pory na odśnieżanie gminy zostało wydatkowane około 20 tys. zł.
            W czasie od ostatniej sesji odbyło się bardzo dużo spotkań, większość z nich to spotkania świąteczno-noworoczne na których wójt reprezentował Gminę Boniewo. Odbyło się także nasze gminne spotkanie opłatkowe. Odbył się Konwent Wójtów  w gminie Wielgie, gdzie został wybrany na kolejne cztery lata do 6-cio osobowego prezydium, w którym zrzeszonych jest 80 gmin należących do tego Konwentu.
Na tych spotkaniach zapoznani zostali z nowymi możliwościami składania wniosków
i realizowania inwestycji gminnych i tak w 2012 r. będzie konkurs na odnowę dziedzictwa kulturowego i rozwoju wsi z kwotą około 40 mln. zł.  po 500 tys. zł. na miejscowość, także na podstawowe usługi dla mieszkańców ( woda, kanalizacja, oczyszczalnia) około 60 mln. zł. Ma być kontynuowany fundusz wsparcia z tym, że z wykorzystaniem środków U.E. z kwotą
około 10 mln. zł. i obejmować ma wsparcie w gminach w okresie 3-letni. Wiadomo, że dla naszego województwa znajdzie się około 40 mln. EURO z rezerwy państwowej na drogi powiatowe do siedzib gmin, które na czas realizacji projektu ma przejąć w zarząd województwo. Korzystając z tych informacji zorganizowane zostało spotkanie  wspólnie ze starostami, Przewodniczącym Rady Powiatu, radnymi powiatowymi oraz przedstawicielami gminy Choceń i Boniewo, które odbyło się w Choceniu, gdzie omawiany był projekt modernizacji drogi powiatowej Boniewo-Borzymowice z dofinansowaniem ze strony naszych gmin. Sprawa ta będzie omawiana w gminie Boniewo na spotkaniu w dniu 4 stycznia 2011 r. w nieco większym gronie.
Poza tym na bieżąco załatwiany były sprawy administracyjne i naszych mieszkańców.
            Powyższą informację radni przyjęli jednogłośnie.         
 
Ad pkt 6.        Skarbnik Gminy- Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Boniewo na lata 2011-2017 opracowana została pierwszy raz i jest integralną częścią uchwały budżetowej. Jest w niej zawarta sytuacja środków finansowych Gminy.
Elementem W.P.F. jest prognoza kwoty długu gminy oraz wykaz przedsięwzięć wieloletnich.
           
            Skarbnik Gminy przedstawiła zapisy Wieloletniej Prognozy na lata 2011-2017 - zadłużenie gminy to 26,5 % . Zapoznała z zadaniami inwestycyjnymi na lata 2011-2017.
Odczytała Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o projekcie uchwały
w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boniewo ( w załączeniu).
 
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Boniewo na lata 2011-2017 i poddał głosowaniu.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr III/6/10 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad pkt 7.        Skarbnik Gminy przedstawiła dochody i wydatki na 2011 rok oraz deficyt budżetowy, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek w WFOŚ i GW
w Toruniu, z zaciąganych kredytów i wolnymi środkami.
Odczytała Opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Bydgoszczy o projekcie uchwały budżetowej Gminy Boniewo na 2011 rok i o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Boniewo na 2011 rok.
 
            Wójt Gminy poprosił radnych o przyjęcie tego ambitnego budżetu ze względu na przyjęte inwestycje do realizacji, co wiąże się z ogromną pracą i współpracą. Powiedział, że jest to moment gdzie sięgamy po  środki unijne, a nie sięganie po nie byłoby grzechem zaniechania. Środki unijne są ogromnym wsparciem dla naszej gminy. Nadmienił, że czuwamy nad tym, by nie było bardzo dużego zadłużenia gminy.
 
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2011 i poddał głosowaniu.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr III/7/10 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad pkt 8.        Skarbnik Gminy – ustawa z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 225, poz.1461 ) dokonano zmiany art. 5 ust.1 pkt 2 lid. d tej ustawy w zakresie dotyczącym opodatkowania budynków przeznaczonych do świadczenia usług zdrowotnych. W związku z czym zaistniała konieczność dokonania zmiany wcześniej podjętej uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości. Stawka podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń wynosić będzie 4 zł. od 1metra kwadratowego powierzchni użytkowej.
 
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Boniewo Nr XXXVII/21/10 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok i poddał głosowaniu.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych.       
Uchwała Nr III/8/10 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad pkt 9.        Sekretarz Gminy wyjaśniła, że współpraca w naszej gminie z organizacjami pozarządowymi istnieje od lat . Kwestia ta jest zawarta w programie,w celu, by organizacje mogły mieć zlecane zadania przez gminę w wyniku konkursów. Przyjęcie programu jest obligatoryjne i jest on przyjmowany corocznie.

            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia”Programu  współpracy Gminy Boniewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na 2011 r.” i poddał głosowaniu.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr III/9/10 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad pkt 10.      Kierownik GOPS – Zofia Boratyńska wyjaśniła, że zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań gmin. Mając na uwadze konieczność podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych , a także przeciwdziałanie powstawaniu następstw nadużywania alkoholu i usuwania skutków jego nadużywania rada gminy corocznie przyjmuje Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Pani Kierownik i jednocześnie członek komisji zapoznała z diagnozą problemów alkoholowych i preliminarzem wydatków na rok 2011.
 
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2011 rok i poddał głosowaniu.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr III/10/10 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad pkt 11.      Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad
i wysokości diet dla radnych Rady Gminy Boniewo z uzasadnieniem i poddał głosowaniu.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr III/11/10 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad pkt 12.      Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad
i wysokości diet dla sołtysów wraz z uzasadnieniem i poddał głosowaniu.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr III/12/10 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad pkt 13.      Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla wójta z uzasadnieniem i poddał głosowaniu.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr III/13/10 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.    
 
Ad. pkt 14.     W wyniku wyczerpania porządku III sesji Rady Gminy Boniewo  jej zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
Protokół sporządziła:               Sekretarz sesji:
G. Kwiatkowska                                                                    Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                              Jarosław Gazda
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (19 stycznia 2011)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (19 stycznia 2011, 11:15:21)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (19 stycznia 2011, 11:58:14)
Zmieniono: korekta zapisu literowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1517