P R O T O K Ó Ł Nr I I/10


 
P R O T O K  Ó Ł  Nr I I/10
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
 odbytej w  dniu 03 grudnia 2010 r.
w sali Publicznego Gimnazjum w Boniewie
w godzinach od 13,00 do 13,30
 
W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych
oraz
Wójt Gminy Boniewo – Marek Klimkiewicz
Sekretarz Gminy -Anna Kozłowska
Skarbnik  Gminy- Aleksandra Wożniak
 
Porządek obrad II sesji Rady Gminy Boniewo
 
1.      Otwarcie sesji .
2.      Złożenie ślubowania przez radnego.
3.      Złożenie ślubowania przez wójta.
4.      Stwierdzenie prawomocności.
5.      Przyjęcie porządku obrad.
6.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
7.      Podjęcie uchwały Nr II/4/10 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo.
8.      Podjęcie uchwały Nr II/5/10 w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo i wyboru przewodniczących Komisji.
9.      Wolne wnioski i zapytania.
10.  Zakończenie obrad II sesji Rady Gminy.
 
Ad. pkt 1. Otwarcia obrad II sesji Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący – Jarosław Gazda. Powitał on przybyłych radnych oraz gości uczestniczących.
 
Ad. pkt 2. Przewodniczący obrad odczytał rotę ślubowania, a następnie radny  p. Tomasz Grzelak nieobecny na poprzedniej sesji złożył ślubowanie i tym samy objął mandat radnego
Rady Gminy Boniewo.
 
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej -p. Ewa Grochowina wręczyła radnemu zaświadczenie o wyborze.                  
 
Ad. pkt 3. Wójt Gminy- p. Marek Klimkiewicz    złożył ślubowanie przed Radą Gminy poprzez odczytanie treści ślubowania zgodnej  z art. 29 a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).
 
Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej – p. Ewa Grochowina wręczyła wójtowi
zaświadczenie o wyborze.
 
Wójt złożył podziękowanie Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej za pracę i zaangażowanie 
w wyborach samorządowych.
 
Ad pkt 4. Na podstawie listy obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach uczestniczy 15 radnych. Obrady są więc prawomocne ( lista obecności radnych w załączeniu).
 
Ad pkt 5. Przystąpiono do ustalenia porządku obrad. Przewodniczący obrad odczytał porządek obrad wcześniej przekazany wszystkim radnym i poddał głosowaniu. Radni jednogłośnie przyjęli przedłożony porządek.
 
Ad pkt 6.   Protokół z obrad I sesji przyjęto jednogłośnie w wersji wyłożonej.
 
Ad pkt 7.  Przewodniczący obrad poinformował, że radni wcześniej zadeklarowali się do pracy w poszczególnych komisjach, dokonali spośród siebie wyboru przewodniczących  i nie pozostało nic innego jak podjąć stosowną uchwałę.
 
Radna Magdalena Wojciechowska – Kmieć złożyła rezygnację z  deklaracji na członka do Komisji Rewizyjnej, a wyraziła akces zamiany z radnym Stanisławem Świeciakiem na członka do Komisji Bezpieczeństwa Publicznego i Ochrony Przeciwpożarowej.
 
            Po wprowadzonych zmianach przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały
w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Boniewo i poddał głosowaniu.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr  II/4/10 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad pkt 8.  Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania i ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Gminy Boniewo i wyboru przewodniczących Komisji i poddał głosowaniu.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych.
Uchwała Nr II/5/10 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu. 
           
Ad. pkt 9. W wolnych wnioskach głos zabrał wójt i poinformował, że od dzisiejszego dnia uruchomiona została płatność „klęskowa” dla rolników. Poprosił o rozpowszechnianie tematu wśród sąsiadów i przy okazji zgłaszania się do banku poprosił o odbieranie z urzędu gminy decyzji.
Wójt – po sesji zostaną rozdane projekty budżetu gminy na 2011 r. prosił o zapoznanie się, by na posiedzeniu komisji dokonać ustaleń i na koniec roku przyjąć uchwałą.     
 
Ad. pkt 10. W wyniku wyczerpania porządku II sesji Rady Gminy Boniewo  jej zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
Protokół sporządziła:               Sekretarz sesji:
G. Kwiatkowska                                                               Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                          ……………………………….
                                                                                              ( Jarosław Gazda )
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (10 grudnia 2010)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (10 grudnia 2010, 15:08:15)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1479