P R O T O K Ó Ł Nr I/10 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo odbytej w dniu 01 grudnia 2010 r. w sali Publicznego Gimnazjum w Boniewie


P R O T O K  Ó Ł  Nr I/10
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
 odbytej w  dniu 01 grudnia 2010 r.
w sali Publicznego Gimnazjum w Boniewie
w godzinach od 12,00 do 14,00
 
W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych
oraz
Wójt Gminy Boniewo – Marek Klimkiewicz
Sekretarz Gminy -Anna Kozłowska
Skarbnik  Gminy- Aleksandra Wożniak
Radca Prawny – Maria Gocel
 
Porządek obrad I sesji Rady Gminy Boniewo
1.      Otwarcie sesji .
a)      wystąpienie Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej,
wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
2.      Ślubowanie radnych.
3.      Stwierdzenie prawomocności.
4.      Ustalenie porządku obrad.
5.      Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Boniewo:
a)      przyjęcie Regulaminu wyboru Przewodniczącego Rady Gminy,
b)      powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c)      zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy,
d)     prezentacja kandydatów,
e)      przeprowadzenie głosowania (tajnego),
f)       podjęcie uchwały Nr I/1/10 w sprawie wybory Przewodniczącego Rady Gminy Boniewo.
6.      Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
7.      Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Boniewo:
a)      przyjęcie Regulaminu wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy,
b)      powołanie Komisji Skrutacyjnej,
c)      zgłaszanie kandydatów na funkcje Wiceprzewodniczących Rady Gminy,
d)     przeprowadzenie głosowania,
e)      podjęcie uchwały Nr I/2/10 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Boniewo i uchwały Nr  I/3/10 w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy  Boniewo.
8.      Wolne wnioski i zapytania.
9.      Sprawy różne.
10.  Zakończenie obrad I sesji Rady Gminy.
 
Ad. pkt 1. Otwarcia obrad inauguracyjnej sesji Rady Gminy kadencji  2010-2014 dokonał radny-senior Czesław Kubiak.
Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.
Obecna na sesji Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej – Pani Ewa Grochowina przedstawiła sprawozdanie z wyborów, a następnie dokonała wręczenia radnym zaświadczeń o wyborze.
 
Ad. pkt 2.  14  radnych złożyło ślubowanie , rotę ślubowania odczytał prowadzący obrady radny –senior. Listę radnych w kolejności alfabetycznej odczytała najmłodsza wiekiem radna Magdalena Wojciechowska-Kmieć.
Nieobecny na tej sesji  radny – Pan Tomasz Grzelak złoży ślubowanie na najbliższej sesji,
w której będzie uczestniczył.
 
Ad. pkt 3. Na podstawie listy obecności radny senior stwierdził, iż w sesji inauguracyjnej uczestniczy 14 radnych , jest więc quorum, przy którym Rada może obradować i podejmować
uchwały.
           
Ad. pkt 4.  Przystąpiono do ustalenia porządku obrad. Prowadzący obrady odczytał proponowany porządek obrad, który następnie został przegłosowany w głosowaniu jawnym 
i przyjęty jednogłośnie.
 
Ad. pkt 5. Z kolei przystąpiono do wyboru przewodniczącego Rady Gminy Boniewo. Radny senior zaproponował przyjęcie Regulaminu wyboru przewodniczącego Rady Gminy, który odczytał i poddał głosowaniu. Regulamin wyboru przewodniczącego Rady Gminy
w brzmieniu jak w załączniku do protokołu został przegłosowany i przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie ( 14 radnych głosowało za przyjęciem regulaminu ).
 
            Następnie przystąpiono do powołania Komisji Skrutacyjnej. Do jej składu zaproponowano następujących radnych: Adama Ciesielskiego, Andrzeja Pawłowskiego, Romana Sowińskiego.
Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
Wyżej wymieniony skład  został poddany głosowaniu i został przyjęty w głosowaniu jawnym jednogłośnie ( 14 radnych głosowało za w/w składem ).
 
Na Przewodniczącego Rady Gminy Boniewo zgłoszono jednego kandydata:
Zgłoszenia dokonał radny Kubiak , który zgłosił kandydaturę radnego Jarosława Gazdę.
Radny Jarosław Gazda wyraził zgodę na kandydowanie.
Listę kandydatów zamknięto w głosowaniu jawnym.
 
            Kandydat na przewodniczącego Rady Gminy –Pan Jarosław Gazda przedstawił krótką prezentacje swojej osoby.
           
            Komisja Skrutacyjna przystąpiła do pracy.
 
Po przeprowadzeniu głosowania i sporządzeniu protokołu Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – radny Adam Ciesielski przedstawił wyniki głosowania.
Protokół z obliczenia głosów oddanych w wyborach na przewodniczącego Rady Gminy Boniewo stanowi załącznik do protokołu.
 
            Rada Gminy w głosowaniu tajnym wybrała Przewodniczącego Rady Gminy Boniewo
Radnego Jarosława Gazdę.
 
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Boniewo i poddał głosowaniu.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała Nr I/1/10 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 6.Prowadzenie dalszych obrad sesji przejął od Radnego Seniora nowo wybrany przewodniczący rady – Jarosław Gazda.
 
Ad. pkt 7. Przystąpiono do wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Boniewo.
Przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie ze Statutem Gminy dokonuje się wyboru dwóch wiceprzewodniczących.
            Przewodniczący obrad odczytał Regulamin wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy  i poddał głosowaniu. W głosowaniu jawnym za przyjęciem powyższego Regulaminu  głosowało 14 radnych.
Regulamin wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy został przyjęty i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
            Następnie przystąpiono do powołania Komisji Skrutacyjnej . Do jej składu zaproponowano radnego Adama Ciesielskiego, Andrzeja Pawłowskiego i Romana Sowińskiego.
Radni wyrazili zgodę na pracę w komisji.
Za w/w składem Komisji Skrutacyjnej głosowało 14 radnych.
 
            Zgodnie z przyjętym regulaminem na każdego z wiceprzewodniczących odbywa się odrębne głosowanie.
Przystąpiono do zgłaszania kandydatur.
Radna Wioletta Pietrucha zgłosiła kandydaturę radnego Ireneusza Górskiego, który wyraził zgodę na kandydowanie.
Innych zgłoszeń nie było.
Listę kandydatów zamknięto w głosowaniu jawnym.
 
            Komisja Skrutacyjna przeprowadziła tajne głosowanie.
 
Po przeprowadzeniu głosowania i sporządzeniu protokołu Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Adam Ciesielski przedstawił wyniki głosowania.
Protokół z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu w wyborach na wiceprzewodniczącego
Rady Gminy stanowi załącznik do protokołu.
 
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Boniewo i poddał głosowaniu.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała Nr I/2/10 został podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
            Z kolei przystąpiono do zgłaszania kandydatur na drugiego wiceprzewodniczącego.
Radna Ewa Dolata Vel Dolatowska zgłosiła kandydaturę radnej Wioletty Pietrucha , która wyraziła zgodę na kandydowanie.
Innych zgłoszeń nie było.
Listę kandydatów zamknięto w głosowaniu jawnym.
 
            Komisja Skrutacyjna przeprowadziła  tajne głosowanie.
 
Po przeprowadzeniu głosowania i sporządzeniu protokołu Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej – Adam Ciesielski przedstawił wyniki głosowania.
 
Protokół z obliczenia głosów oddanych w głosowaniu w wyborach na wiceprzewodniczącego Rady Gminy stanowi załącznik do protokołu.
 
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego Rady Gminy Boniewo i poddał głosowaniu.
Za powyższą uchwałą głosowało 13 radnych, jeden radny się wstrzymał się od głosu.
Uchwała Nr I/3/10 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
 
W wyniku tajnego głosowania na wiceprzewodniczących Rady Gminy Boniewo radni wybrali radnego Ireneusza Górskiego i radną Wiolettę Pietrucha.
 
Ad. pkt 8. W wolnych wnioskach i zapytaniach nikt nie zabrał głosu.
 
Ad. pkt 9.  W punkcie tym przewodniczący obrad poinformował, że zgodnie zgonie
z § 37 ust. 1 Statutu Gminy Boniewo powołanych jest pięć stałych komisji rady, wymienił ich nazwy i poprosił radnych o zadeklarowanie się do pracy w poszczególnych komisjach.
Na kolejnej sesji ustalony zostanie ich skład osobowy.
 
Ustalony został termin kolejnej sesji, która odbędzie się w dniu 03 grudnia o godzinie 13-tej w Sali Publicznego Gimnazjum w Boniewie.
W proponowanym porządku obrad będzie podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych komisji i ślubowanie Wójta Gminy Boniewo.
 
Ad. pkt 10.     W wyniku wyczerpania porządku I sesji Rady Gminy Boniewo  jej zamknięcia dokonał przewodniczący obrad.
 
Protokół sporządziła:
G. Kwiatkowska                                                                Przewodniczący Rady Gminy
 
                                                                                              ……………………………….
                                                                                              ( Jarosław Gazda )
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (7 grudnia 2010)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (7 grudnia 2010, 19:49:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2256