Statut

UCHWAŁA NR V/31/19
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 11 marca 2019 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz.1432, poz. 2500 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statutu Gminy Boniewo w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XIV/70/12 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo i Uchwała Nr IX/57/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 28 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Boniewo.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

STATUT uchwała w sprawie statutu.pdf (1195kB) pdf
Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Boniewo (11 marca 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (22 marca 2019, 12:50:03)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 5429