Ławka Niepodległości – ławka pomnikowa upamiętniająca 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległościŁawka  Niepodległości – ławka  pomnikowa  upamiętniająca
100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

 

Zadanie dofinansowane ze  środków Ministra Obrony Narodowej ramach konkursu „Ławka Niepodległości dla samorządów” realizacja  zadań związanych z budową pomników upamiętniających tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego w formie Ławek Niepodległości – ławek pomnikowych upamiętniających 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
 Boniewo  , dnia  28.10.2018  roku
 
ZAPYTANIE OFERTOWE


dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Zamawiający Gmina Boniewo  zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie, dostawę i montaż Ławki  Niepodległości – ławka  pomnikowa  upamiętniająca
100rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

I.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z  art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) 

II.     Przedmiot zamówienia :
 
a/ wykonanie, dostawa i montaż Ławki  Niepodległości – ławka  pomnikowa  upamiętniająca100rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
b/ zamieszczone logo : Programu Służymy Niepodległej i Gminy Boniewo, oraz fotokod QR na komórki i tablety .
c/ wykonanie i montaż Ławeczki Niepodległości .Montaż audio Ławki Niepodległości  w tym wyposażenie w port USB oraz hotspot WiFi i nagranie materiału dźwiękowego.

III. Miejsce i opis lokalizacji Ławki Niepodległości
Ławka zostanie  wykonana zgodnie z projektem  Ministerstw Obrony Narodowej
Ławka Niepodległości zostanie usytuowana  w miejscowości Boniewo przy ul. Szkolna  28 (centrum miejscowości gminnej).Działka gruntowa na której planowana jest Ławka  niepodległości stanowi własność Gminy Boniewo .
Ławka będzie  usytuowana  w miejscu publicznie dostępnym i zostanie wkomponowana w otoczenie krajobrazowe oraz urbanistyczne . W otoczeniu  miejsca przeznaczonego na ławeczkę znajdują się tereny zielone , rondo na którym został ułożony herb gminy będące połączeniem dróg powiatowych biegnących przez centrum Boniewa.
Miejsce przeznaczone na Ławkę niepodległości znajduje się w otoczeniu budynku administracji samorządowej , parkingu , masztu  flagowego.
 
Ławka  Niepodległości będzie znajdować się w otwartej przestrzenie, żeby jak najbardziej przyciągała uwagę i nie była w żaden sposób zasłonięta. Przewidujemy nasadzenie roślin, które nie będą wyższe niż siedzisko – korpus betonowy od strony północnej, zachodniej i południowej w kolorystyce odpowiadającej barwom narodowym.
Rośliny będą sadzone w dwugatunkowym ciągu.Przestrzeń pod nimi w granicach wyznaczonych przez krawężnik zostanie wypełniona otoczakami.
 Rośliny  po stronie północnej i południowej nie będą sadzone dalej, iż skraj korpusu betonowego ławeczki. Od strony wschodniej a więc wejścia głównego do urzędu oraz ronda  będzie swobodny dostęp do ławeczki po ułożonej kostce granitowej.
 
IV Opis działań związanych z przygotowaniem otoczenia Ławki Niepodległości leżących po stronie Zamawiającego .
a/ przesunięcie tablicy informacyjnej znajdującej się przy budynku urzędu gminy Boniewo,
b/ rozebranie części kostki brukowej,
c/ przygotowanie pasa zieleni oddzielającego ławeczkę od parkingu i budynku urzędu gminy,
d/ zabudowa dołu masztu flagowego dostosowana wyglądem do korpusu betonowego ławeczki,
e/ułożenie nowych krawężników, uzupełnienie kostki
f/doprowadzenie zasilania Ethernet oraz zasilania 230 VAC ,
 
V. Treści materiału do nagrania dźwiękowego odnoszącego się do lokalnych tradycji oręża polskiego związanych z odzyskaniem przez Polskę niepodległości.
„Nastał wrzesień 1939r, jednostki Armii Pomorze tocząc ciężkie walki wycofywały się w kierunku Warszawy, dwie dywizje piechoty  15 i 27 otrzymały rozkaz zatrzymania niemieckich najeźdźców w okolicach Włocławka - jednym z kluczowych elementów obrony było utrzymanie przesmyku między jeziorami w miejscowości Szczytno. Zwycięska bitwa pod Szczytnem w dniach 11 -12 września 1939r, w której zatrzymano 208 niemiecką DP, umożliwiła swobodę działania żołnierzom Armii „Poznań” i części Armii „Pomorze” pod dowództwem  gen. Tadeusza Kutrzeby w pierwszej fazie bitwy nad Bzurą. Straty poniesione w dwudniowej bitwie przez 61pp, baon ON Nakło oraz dywizjon artylerii z 15 pal-u to około 120 poległych spoczywających na naszym cmentarzu i około 200 rannych, po stronie niemieckiej straty były dużo wyższe- 180 poległych, kilkudziesięciu wziętych do niewoli  i  znacznie większa liczba rannych. Odchodząc ze Szczytna nad Bzurę żołnierze 15DP stanowili pełnowartościowe wojsko gotowe do dalszej walki za Ojczyznę, natomiast jednostka niemiecka ze względu na poniesione straty oraz upadek morale żołnierzy została wycofana do drugiego rzutu i w kampanii wrześniowej nie wzięła więcej udziału. O bohaterstwie naszych żołnierzy warto pamiętać i pochylić głowę nad ich mogiłami”.

4. Przedmiot zamówienia obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie przedmiotu zamówienia, również przedstawienie dokumentów potwierdzających dopuszczenie do obrotu i stosowania (atestów, aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności, materiałów użytych do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi  dokumentacji MON.

VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy mający prawo występowania w obrocie prawnym i spełniający niżej podane warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadają wiedzę i doświadczenie, 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 4)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
 
 1.Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający będzie się kierował regułą : spełnia, nie spełnia


2 Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający będzie się kierował regułą : spełnia, nie spełnia


3. Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający będzie się kierował regułą : spełnia, nie spełnia

VII. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Zdzisława Bywalska  inwestycje_ug@interia.pl   Tel 54 2840181  

VIII.   ZAMAWIAJĄCY  Gmina Boniewo  Miejscowość: Boniewo  ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo  

IX.    Termin realizacji  zamówienia  do  30 grudnia 2018 roku .

X SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, 
1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
2. Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych .
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
4. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. 
5. Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu cenowym stanowiącym załącznik do zapytania ofertowego. 
6. Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia. Cena określona w ofercie będzie zawierać podatek VAT oraz wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu  należytej realizacji zamówienia .
Wszystkie wartości ceny powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
7. Cena nie będzie podlegała zmianom w okresie trwania umowy, poza wyjątkami określonymi w umowie. 
8. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą podpisze umowę na warunkach określonych przez zamawiającego .
 
   
XI. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, siedziba: Urząd Gminy  Boniewo ul. Szkolna 28 , 87-851 Boniewo: pocztą na adres: Gmina  Boniewo ul. Szkolna 28, osobiście , przez kuriera sekretariat urzędu gminy Boniewo  . 
2.  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 7  listopada   2018 roku do godz. 12:00.
Zaadresowaną   na : Gmina Boniewo Ul. Szkolna 28,  87-851 Boniewo
Posiadającą  oznaczenie:  oferta na realizację zadania pn „Ławka  Niepodległości – ławka  pomnikowa  upamiętniająca100rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości
 z  dopiskiem nie  otwierać przed dniem  7 listopada 2018 roku do godz. 12:10.
 
3.Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 

XII. OCENA OFERT/ KRYTERIA  I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

1. Wybór najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące kryterium:

 1 ) cena -                                    60 %
2)  Gwarancja na przedmiot zamówienia  – 20 %
3). Termin realizacji zamówienia – 20 %

2. W kryterium „cena” zostanie zastosowany wzór:
Ocena punktowa = cena minimalna oferty / cen oferty badanej x  60  punktów   
3. Zasady oceny kryterium  „Gwarancja na przedmiot zamówienia  „
    a/  okres gwarancji liczony w miesiącach ,
    b/ minimalny okres gwarancji 3 lata
    c/ maksymalny okres gwarancji 5 lat
    d/  ocena punktowa oferty w kryterium „Okres gwarancji  na  przedmiot zamówienia”
      - oferty poniżej 3 lat oraz powyżej 5 lat  otrzymają  „0 pkt”,
       - jeżeli oferta jest najkorzystniejsza lub równa ofercie najkorzystniejszej  otrzymuje 
                   maksymalną liczbę  punktów  tj. „20 pkt”,
     - jeżeli  wszystkie oferty są równe  wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów tj. „   „20 pkt”,
       -jeżeli złożona oferta jest ofertą pośrednia (pomiędzy ofertą najmniej korzystną a
       najkorzystniejsza ) jej  wartość obliczana jest w sposób następujący :
 
Ocena punktowa = gwarancja badana  / gwarancja maksymalna  x 20 punktów
 
4. Zasady oceny kryterium  „Termin realizacji zamówienia „
a/ krótszy o 14 dni – 20 pkt
b/ krótszy o 7 dni    -  10 pkt
 
Razem kryterium cena + kryterium Gwarancja na przedmiot zamówienia + kryterium  „Termin realizacji zamówienia = ilość uzyskanych punktów
 
4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta zawierająca najwyższą ilość punktów   

5. W przypadku gdy wartość oferty z najniższą ceną przekracza kwotę środków przeznaczonych na realizację zamówienia, Zamawiający może unieważnić postępowanie,  chyba że Zamawiający będzie wstanie zwiększyć kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do kwoty oferty najkorzystniejszej
  
XIII.  ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA. 
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością.
 
2.W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń umowy Zamawiający może odstąpić od umowy .
 
3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób , którym powierzył wykonanie zamówienia.
 
4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością.
5. W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń umowy Zamawiający może odstąpić od umowy .
6.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób , którym powierzył wykonanie zamówienia.
7 Podstawą do rozliczenia  w niniejszym postępowaniu jest ryczałt..

8 Należność za wykonane  zostanie wypłacona do 21  dni na podstawie prawidłowo doręczonej faktury do zamawiającego , zgodnie z dokonanym protokołem odbioru  końcowego zadania.
9 Wykonawca jest zobowiązany do używania wyłącznie sprzętu oraz materiałów  ,które nie spowodują niekorzystnego wpływu  na jakość.
10  Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy  w terminie i na warunkach określonych przez zamawiającego .
 
11. Wykonawca nie będzie upoważniony do żądania za wykonanie zamówienia wynagrodzenia przekraczającego wartość zawartą w ofercie i umowie. 

12.  Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy  w terminie i na warunkach określonych przez Zamawiającego . 


XIV.FORMALNOŚCI JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PRZED PODPISANIEM UMOWY 
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty w formie jakiej wpłynęły oferty do Zamawiającego. 

2.  Jeżeli treść zapytania ofertowego została zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Boniewo www.bip.boniewo.pl informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty także zostanie zamieszczona na tej stronie. 

3.Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 
5.  Złożona oferta jest ważna 30 dni od daty złożenia oferty .

XV. Zamawiający zastrzega sobie możliwość:
do zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert,zakończenia postępowania bez wyboru żadnej z ofert,odwołania postępowania do momentu złożenia ofert,unieważnienia postępowania jeśli:
cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, iż realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili wszczynania postępowania,postępowanie obarczone jest wadą powodującą, że zawarta umowa będzie sprzeczna z postanowieniami umowy o dofinansowanie projektu.
W przypadkach, o których mowa powyżej, Wykonawcy nie przysługują w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenia odszkodowawcze.
 
XVI. Klauzula informacyjna uwzględniają regulacje zawarte w art. 13 rozporządzenia RODO
 
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
§   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Boniewo ul. Szkolna 28 , 87-851 Boniewo
§   inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Boniewo  jest Pan Paweł Modrzejewski  kontakt: inspektor@kiodo.pl Tel. 54 4544001
§   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODOw celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego wykonanie, dostawę i montaż Ławki  Niepodległości – ławka  pomnikowa  upamiętniająca 100rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości prowadzonym w formie zapytania o cenę ,
§   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2011 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
§   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
§   obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
§   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
§   posiada Pani/Pan:
−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
§   nie przysługuje Pani/Panu:
−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowaw art. 20 RODO;
−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
__________________
*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

wywieszono na tablicy ogłoszeń UG Boniewo
oraz www.bip.boniewo.pl
28.10.2018-07.11.2018r.

Dokumentacja techniczna, wytyczne MON pobierz (1094kB) pdf   oświadczenia pobierz (21kB) word   pobierz (20kB) word   pobierz (13kB) word druk oferty pobierz (18kB) word


Wynik przeprowadzonego postępowania  dalej (14kB) word

W dniu 19 listopada 2018 roku Wójt Gminy Boniewo podpisał umowę z wybranym wykonawcą na realizację zadania .

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (28 października 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (28 października 2018, 19:48:42)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (27 marca 2019, 07:56:55)
Zmieniono: wydruk

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1778