Roboty remontowe w budynku Szkoły Podstawowej w Boniewie 
Boniewo  , dnia 06.06.2017 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.
Gmina Boniewo/Zamawiający/   zaprasza do złożenia oferty na: „ Roboty remontowe w budynku Szkoły Podstawowej w Boniewie  dwa korytarze szkolne/

I. Zakres:
·         Roboty remontowe w tym roboty rozbiórkowe, przygotowawcze oraz gipsowe
·         Roboty okładzinowe ścian
·         Roboty posadzkarskie,
·         Roboty malarskie,
Szczegółowy zakres robót  został zawarty w przedmiarze robót stanowiącym integralną część niniejszego zapytania .
II.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
II.1 Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 2164z późn. zm.)
III. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Zbigniew Łuczak  tel kon. 603659531. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania u Dyrektora szkoły akceptacji w zakresie kolorystyki  stosowanych materiałów w ramach zadania .
IV.  ZAMAWIAJĄCY  Zespół Szkół w Boniewo  ul. Szkolna 32, 87-851 Boniewo  
V.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA  do 16 sierpnia  2017roku  
VI. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY,
VII Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
VIII.  Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
IX. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
X. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
XI. Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
XII W ramach postępowania obowiązuje cena ryczałtowa. Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia. Cena określona w ofercie będzie zawierać podatek VAT oraz wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu  należytej realizacji zamówienia.
XII.1. Wszystkie wartości ceny powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
XII.2. Cena nie będzie podlegała zmianom w okresie trwania umowy, poza wyjątkami określonymi w umowie.
XII.3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą podpisze umowę na warunkach określonych przez zamawiającego .  
XIII MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
XIII.1 Ofertę należy złożyć Zamawiającemu w Urzędzie Gminy  Boniewo ul. Szkolna 28 ,       87-851 Boniewo/ sekretariat/ w sposób: za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) na adres: ug_boniewo@wp.pl ,  pocztą, kurierem , fax lub osobiście .
XIII .2 Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 20 czerwca  2017  roku . Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego.
XIV  OCENA OFERT/ KRYTERIA  I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
XIV.1. Wybór najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące kryteria: kryterium:
Cena –90 %    cena najniższa /cena badana x 90%
Gwarancja na pełen zakres wykonanych robót – 10 %
Zasady oceny kryterium  „Gwarancja na pełen zakres wykonanych robót”
         a/  okres gwarancji liczony w miesiącach ,
         b/ minimalny okres gwarancji 3 lata
         c/ maksymalny okres gwarancji 6 lat
         d/  ocena punktowa oferty w kryterium „Okres gwarancji  na  przedmiot zamówienia”
        - oferty poniżej 3 lat oraz powyżej 6 lat  otrzymają  „0 pkt”,
        - jeżeli oferta jest najkorzystniejsza lub równa ofercie najkorzystniejszej  otrzymuje 
                     maksymalną liczbę  punktów  tj. „10 pkt”,
       - jeżeli  wszystkie oferty są równe  wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów tj. „ 
                     „10 pkt”,
        -jeżeli złożona oferta jest ofertą pośrednia (pomiędzy ofertą najmniej korzystną a
        najkorzystniejsza ) jej  wartość obliczana jest w sposób następujący :       
Ocena punktowa = gwarancja badana  / gwarancja maksymalna  x 10 punktów
Razem kryterium cena + kryterium gwarancja = ilość uzyskanych punktów.
XV  Zamawiajmy przewiduje możliwość naliczenia kar:
-  nie wykonanie zamówienia w deklarowanym terminie spowoduje naliczenie kar wysokości 0,5 % za każdy dzień zwłoki w stosunku do podanej ceny netto.
XVI. W przypadku gdy wartość oferty z najniższą ceną przekracza kwotę środków przeznaczonych na realizację zamówienia, dopuszcza się możliwość dalszych negocjacji z Wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, lub rezygnację z części lub całości zamówienia, chyba że Zamawiający będzie wstanie zwiększyć kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do kwoty oferty z najniższą ceną.
XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA.
XVII.1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością
XVII.2 W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń umowy Zamawiający może odstąpić od umowy .
XVII.3 Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób , którym powierzył wykonanie zamówienia.
XVII.4 Podstawą do rozliczenia wykonanych dostaw  w niniejszym postępowaniu jest ryczałt . Wykonawca nie będzie upoważniony do żądania za wykonanie zamówienia wynagrodzenia przekraczającego wartość zawartą w ofercie i umowie.
XVII.5 Należność za wykonane roboty  zostanie wypłacona w terminie 30 dni na podstawie prawidłowo doręczonej faktury oraz dokumentów potwierdzających odbiór przez uprawnione osoby .
XVII.6 Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy  w terminie i na warunkach określonych przez Zamawiającego .
XVII.7. Wykonawca jest zobowiązany do kontaktu  w trakcie realizacji zadania z Dyrektorem szkoły .
XVII.8 Wszelkie terminy oraz  zmiany w zakresie prowadzonych robót winny być ustalane i zaakceptowane przez Dyrektora szkoły .  
XVII.9 Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania u Dyrektora szkoły akceptacji w zakresie kolorystyki  stosowanych materiałów w ramach zadania .
XVII.10. Wykonawca dostarczy na zastosowane materiały atesty, certyfikaty zgodne z obowiązującymi przepisami prawa z uwzględnieniem  dostosowania materiałów do budynku szkoły.
XVII.11 Wykonawca po zakończeniu realizacji zadania wykona wszystkie niezbędne prace związane ze sprzątaniem w ramach prowadzonych robót.
XVIII. Wykonawca odpowiada za wszystkie uszkodzenia w trakcie trwania robót, które zobowiązany jest niezwłocznie naprawić/ wymienić na własny koszt.
XIX  Wykonawca zobowiązany jest w ramach umowy i za cenę ustaloną w umowie wykonać roboty/prace konieczne do prawidłowej realizacji zadania nie wymienione w przedmiarze robót.
 
XX FORMALNOŚCI JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PRZED PODPISANIEM UMOWY
XX 1 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty w formie jakiej wpłynęły oferty do Zamawiającego.
XX 2 Jeżeli treść zapytania ofertowego została zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Boniewo www.bip.boniewo.pl informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty także zostanie zamieszczona na tej stronie.
XX3  Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu zawarcia umowy.
XX 4 Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny.
XX 5 Zamawiający  zastrzega sobie prawo unieważnienia prowadzonego postępowania.


Wykonawca składa formularz ofertowy , oświadczenie oraz dwa kosztorysy ofertowe .

Kosztorysy ofertowe pobierz (2383kB) pdf , pobierz (1967kB) pdf

Formularz ofertowy pobierz (29kB) word

Oświadczenie pobierz (19kB) word  Wykonawcą zadania została firma Al-Deco Budownictwo  87-800 Włocławek Sokola 10
 
 

metryczka


Wytworzył: Zdzisława Bywalska (6 czerwca 2017)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (6 czerwca 2017, 11:02:48)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (4 lipca 2017, 15:19:16)
Zmieniono: wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 811