P R O T O K Ó Ł Nr XXXVIII/10


P R O T O K Ó Ł   Nr XXXVIII/10
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
odbytej w dniu 09 listopada 2010 r.
w sali Publicznego Gimnazjum w Boniewie
w godzinach od 13,00 do 14,45
 
W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych
oraz Wójt Gminy Boniewo – Marek Klimkiewicz
Sekretarz Gminy – Anna Kozłowska
Skarbnik Gminy – Aleksandra Woźniak
 
 Porządek XXXVIII sesji Rady Gminy Boniewo
 
1.      Otwarcie.
2.      Stwierdzenie prawomocności.
3.      Przyjęcie porządku obrad
4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.      Przyjęcie informacji wójta o pracy w okresie między sesjami.
6.   Podjęcie uchwały Nr XXXVIII/214/10 zmieniającej uchwałę Nr XXXI/163/09 Rady Gminy             Boniewo z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 2010.
 7.   Podjęcie uchwały Nr XXXVIII/215/10 w sprawie uchylenia uchwały Nr XXXVII/213/10
 8.   Podjęcie uchwały Nr XXXVIII/216/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze     przetargu nieruchomości gruntów niezabudowanych stanowiących własność Gminy        Boniewo.
  9.   Podjęcie uchwały Nr XXXVIII/217/10 zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Boniewie.
  10. Podjęcie uchwały Nr XXXVIII/218/10 w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy   Miejscowości Lubomin.
  11. Podjecie Uchwały Nr XXXVIII/219/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy       Miejscowości Boniewo.
12.  Podjęcie Uchwały Nr XXXVIII/220/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy       Miejscowości Osiecz Mały.
13. Podjęcie Uchwały Nr XXXVIII/221/10 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu.
14. Podjęcie Uchwały Nr XXXVIII/222/10 w sprawie wyrażenia stanowiska w sprawie zamiaru             likwidacji Posterunku Policji w Choceniu.
15. Wolne wnioski i zapytania.
16. Zakończenie.
 
Ad. pkt  1. Obrady XXXVIII sesji Rady Gminy Boniewo kadencji (2006 – 2010) otworzył Zbigniew Łuczak – Przewodniczący Rady Gminy. Powitał on radnych i gości uczestniczących.
 
Ad. pkt  2. Zgodnie z listą obecności  przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach aktualnie uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum uprawniające radę do podejmowania uchwał ( lista obecności radnych i gości uczestniczących
w załączeniu do protokołu ).
 
Ad. pkt  3. Przewodniczący Rady Gminy przedłożył  porządek obrad wcześniej przekazany wszystkim radnym, odczytał jego treść i poddał głosowaniu. Radni jednogłośnie przyjęli przedłożony porządek.
 
Ad. pkt  4. Protokół z obrad XXXVII  sesji przyjęto jednogłośnie w wersji wyłożonej.
 
Ad. pkt  5.  Wójt Gminy – p. Marek Klimkiewicz przedstawił informację o pracy w okresie między sesjami.
W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 28 października 2010 r. wraz  z współpracownikami zajmował się przede wszystkim składaniem wniosków na remont strychu w Gimnazjum, na budowę boisk sportowych w Lubominie i Osieczu Małym oraz na modernizację boiska w Boniewie.
            Wójt powiedział kilka zdań na temat czteroletniej kadencji. Najważniejsze działania inwestycyjne to : budowa 150 szt. oczyszczalni przyzagrodowych, rozpoczęta budowa hali sportowej, zrealizowany kompleks boisk sportowych Orlik, na bieżąco jest czuwanie nad jakością wody , będzie budowana kolejna studnia głębinowa w Żurawicach, wybudowane zostały dwa place zabaw. Przygotowywane są do sprzedaży działki budowlane pod zabudowę. Cały czas jest nierozstrzygnięta sprawa  nieruchomości ( górki ) w Boniewie i w Osieczu Małym ( po RSP ).
Tempo budowy dróg będzie trudno utrzymać, bo kończą się środki na drogi, a potrzeb jest wiele.
Chwała tej radzie, że podejmowała takie trafne uchwały i co mogliśmy to wspólnie zrobiliśmy.
Jako gmina zdobyliśmy drugie miejsce w rankingu gmin pozyskujących środki unijne.
Inwestycji zostało wykonane za 10 mln zł.
Wójt podziękował wszystkim za współpracę, zrozumienie i zaufanie. Stwierdził, ze Rada Gminy była i jest zawsze jednością i apelował by nadal tak było.
Powyższą informację radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad. pkt 6.  Skarbnik Gminy przedstawiła proponowane zmiany do budżetu gminy na 2010 r. po stronie dochodów i wydatków. Zmiany dotyczyły przede wszystkim uzyskanych dotacji od Wojewody.
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXI/163/09
w sprawie budżetu na rok 2010 i poddał głosowaniu.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała Nr XXXVIII/214/10 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 7.  Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały
Nr XXXVII/213/10 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych
w miejscowości Kaniewo i wyjaśnił, że po podjęciu uchwały na poprzedniej sesji w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w Kaniewie podjęto decyzje o jej sprzedaży.
W związku z czym zaistniała konieczność dokonania uchylenia tej uchwały. Wyżej przedstawiony projekt uchwały przewodniczący obrad poddał głosowaniu.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała Nr XXXVIII/215/10 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 8.  Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Boniewo i poddał głosowaniu.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała Nr XXXVIII/216/10 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu
 
Ad. pkt 9. Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Boniewie i poddał głosowaniu.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała Nr XXXVIII/217/10 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 10.  Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Lubomin na lata 2010 - 2017 i poddał głosowaniu.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała Nr XXXVIII/218/10 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 11. Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Boniewo na lata 2010 - 2017 i poddał głosowaniu.
 
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała Nr XXXVIII/219/10 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 12. Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Osiecz Mały na lata 2010 – 2017 i poddał głosowaniu.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała Nr XXXVIII/220/10 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 13. Skarbnik Gminy przedstawiła projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu i wyjaśniła, że jest to konieczność, by gmina funkcjonowała. Na bieżąco muszą być regulowane faktury za wykonane inwestycje. Są  środki, które spłyną później, ale musi być zachowana płynność finansowa, stąd ta konieczność.
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu i poddał głosowaniu.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała Nr XXXVIII/221/10 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 14. Wójt wyjaśnił sprawę zamiaru likwidacji Komisariatu w Choceniu i poinformował, że wspólnie z gminą Choceń wystosowany zostaje sprzeciw w formie uchwały rady w celu wyrażenia sprzeciwu planowanym działaniom Komendy Miejskiej we Włocławku.
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska
w sprawie zamiaru likwidacji Posterunku Policji w Choceniu i poddał głosowaniu.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 14 radnych,
Uchwała Nr XXXVIII/222/10 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 15. W wolnych wnioskach głos zabrał sołtys z Sarnowa – p. Pszczółkowski i złożył podziękowanie wszystkim radnym i Wójtowi za pobudowaną drogę w miejscowości Sarnowo.
            Przewodniczący Rady Gminy  złożył podziękowanie wszystkim za pracę podejmowane decyzje, szczególnie pracownikom od inwestycji oraz za wsparcie. Życzył wszystkim wygranych wyborów i sukcesów w życiu osobistym.
                                                                                                                            
Ad. pkt 16. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady XXXVIII sesji.
 
Protokół sporządziła:                                                             
G. Kwiatkowska                                 Sekretarz sesji :              Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                          Zbigniew Łuczak
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (23 listopada 2010)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (23 listopada 2010, 08:35:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1657