P R O T O K Ó Ł Nr XXXVII/10


P R O T O K Ó Ł   Nr XXXVII/10
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
odbytej w dniu 28 października 2010 r.
w remizie OSP w Boniewie
w godzinach od 11,00 do 12,30
 
W obradach sesji uczestniczyło 14 radnych
oraz
Wójt Gminy Boniewo – Marek Klimkiewicz
Sekretarz Gminy – Anna Kozłowska
Skarbnik Gminy – Aleksandra Woźniak
 
 Porządek XXXVII sesji Rady Gminy Boniewo
 
1.      Otwarcie.
2.      Stwierdzenie prawomocności.
3.      Przyjęcie porządku obrad
4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.      Przyjęcie informacji wójta o pracy w okresie między sesjami.
6.      Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych i Wójta Gminy z analizy oświadczeń złożonych przez sekretarza i skarbnika gminy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy i osób wydających decyzje administracyjne w imieniu wójta za rok 2009.
7.      Informacja Wójta Gminy o podmiotach wyznaczonych na obszarze Gminy Boniewo w których w 2011 roku będzie wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w zamian grzywny, której egzekucja okazała się bezskuteczna.
8.      Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2011. 
9.      Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/163/09 Rady Gminy Boniewo
       z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2010 .
10.  Podjęcie uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na 2011 r.
11.  Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.
12.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości
       położonych w miejscowości Kaniewo
13.  Wolne wnioski i zapytania.
14.  Zakończenie.
 
Ad. pkt  1. Obrady XXXVII sesji Rady Gminy Boniewo kadencji (2006 – 2010) otworzył Zbigniew Łuczak – Przewodniczący Rady Gminy. Powitał on radnych i gości uczestniczących.
 
Ad. pkt  2.  Zgodnie z listą obecności  przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach aktualnie uczestniczy 14 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum uprawniające radę do podejmowania uchwał ( lista obecności radnych i gości uczestniczących
w załączeniu do protokołu ).
 
Ad. pkt  3. Przewodniczący Rady Gminy przedłożył  porządek obrad wcześniej przekazany wszystkim radnym, odczytał jego treść i poddał głosowaniu. Radni jednogłośnie przyjęli przedłożony porządek.
 
Ad. pkt  4. Protokół z obrad XXXVI  sesji przyjęto jednogłośnie w wersji wyłożonej.
 
Ad. pkt  5. Wójt Gminy – p. Marek Klimkiewicz przedstawił informację o pracy w okresie między sesjami.
W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 26 czerwca 2010 r. wraz
z współpracownikami zajmował się następującymi sprawami:
Prowadzeniem i odbiorem inwestycji gminnych między innymi:
-ciągu komunikacyjnego  który przebiega przez gminę Lubraniec i Boniewo w miejscowości Kaniewo, Jerzmanowo, Mikołajki,
- budową dróg w Otmianowie i Sarnowie,
- budową szlaku turystycznego Lubomin Rządowy-Grójec,
- budową małych oczyszczalni przyzagrodowych i jednej dużej w Lubominie
- budową zespołu boisk „ORLIK 2012 ” w Boniewie,
Złożeniem wniosków na budowę kolejnych oczyszczalni przyzagrodowych  i studni głębinowej
w   Żurawicach . Składaniem wniosku wspólnego projektu z powiatem na budowę drogi
w Boniewie w stronę Łąk Zwiastowych. Złożeniem trzech małych projektów na remonty świetlic
w Arciszewie, Łąkach Wielkich, Grójczyku, Kaniewie, Bierzynie, Otmianowie- łącznie na ponad
120 tys. zł.
Rozpatrzeniem przetargu na modernizację świetlicy w Lubominie.
Pracami nad złożeniem wniosku na dwa duże projekty dotyczące modernizacji stadionu
w Boniewie, boiska w Lubominie i placu zabaw w Osieczu Małym oraz remontu i adaptacji strychu w Gimnazjum w Boniewie.
Powyższą informację radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad. pkt  6.  Przewodniczący Rady Gminy - p. Zbigniew Łuczak przedstawił informację z analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych. Poinformował, iż wszyscy radni złożyli oświadczenia w terminie za 2009 r. i nie stwierdził nieprawidłowości, które wymagałyby podjęcia stosownych działań. Podobną informację złożył Wójt Gminy- p. Marek Klimkiewicz. Poinformował, iż sekretarz, skarbnik gminy oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy i osoby wydające decyzje administracyjne w jego imieniu złożyły w terminie oświadczenia majątkowe za rok 2009 i nie stwierdził nieprawidłowości, które wymagałyby podjęcia stosownych działań.
 
Ad. pkt  7.  Sekretarz Gminy- P. Anna Kozłowska wyjaśniła, że stosownie do przepisów rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 23 marca 2004 r. w prawie podmiotów, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna Wójt zobowiązany jest do wyznaczenia podmiotów na obszarze Gminy Boniewo, na terenie których byłaby wykonywana kara ograniczenia wolności orzeczona w postaci nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz praca społecznie użyteczna orzeczona w zamian nieściągalnej grzywny. Dotychczas takim miejscem był Urząd Gminy. Przepisy się zmieniły i Wójt jest również zobowiązany do przedłożenia takiej informacji również radzie gminy – co poniżej czyni. Wójt zobowiązany jest też zabezpieczyć odpowiednie warunki pracy dla takiej osoby.
Wyznaczonymi miejscami na rok 2011 w których wykonywana będzie nieodpłatna kontrolowana praca są: Urząd Gminy Boniewo i Publiczne Gimnazjum w Boniewie.
 
Ad. pkt  8.  Sekretarz Gminy – P. Anna Kozłowska wyjaśniła, że ustawa o systemie oświaty nakłada obowiązek na Wójta  do złożenia radzie gminy informacji o realizacji zadań oświatowych za miniony rok szkolny.
Pani Sekretarz poinformowała, że złożone zostały informacje od dyrektorów szkół , których zawarte są dane dotyczące wyników nauczania uczniów, programów naprawczych, dodatkowych programów nowatorskich. W szkole Podstawowej  w Boniewie wyniki egzaminów uczniów 6 klas wypadły poniżej średniej , natomiast w Szkole Podstawowej w Osieczu Małym wynik jest powyżej średniej . Słabe wyniki są też gimnazjalistów. Na te wyniki miały wpływ  różne uwarunkowania. Dodatkowymi działaniami w naszej gminie, to jest dobra współpraca z dyrektorami szkół . Organizowane są uroczystości okolicznościowe, realizowane są konkursy na szczeblu powiatowym, wojewódzkim. W szkołach realizowane są różne programy typu „RADOSNA SZKOŁA” –
z którego utworzone zostały miejsca zabaw,  „Wyrównanie szans edukacyjnych młodych
mieszkańców powiatu włocławskiego”, z którego są dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i gimnazjum wzbogaciło się o tablicę interaktywną.
Zadania oświatowe w naszej gminie są dobrze realizowane. Sprawami szkoły gmina żyje na co dzień.
Powyższą informację radni przyjęli jednogłośnie.
  
Ad. pkt  9. Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany do budżetu na 2010 r. po stronie dochodów
i wydatków. Zmiany dotyczyły zwiększenia budżetu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 154.439 zł.
Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył nam dotację na:
a) świadczenia rodzinne – 2.083 zł.
b) zasiłki okresowe – 20.769 zł.
c )zasiłki stałe – 13.156 zł.
d) pomoc materialna dla uczniów ( stypendia ) - 89.549 zł.
e) na dożywianie – 2.646 zł.
Na obsługę wyborów do rad gmin,powiatów i na urząd Wójta Gminy otrzymaliśmy środki
w wysokości 24.236 zł. oraz z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi na naukę języka angielskiego – 2.000 zł.
Dokonano również przeniesień środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków do realizacji zobowiązań. 
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę
Nr XXXI/163/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 r. i poddał głosowaniu.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała Nr XXXVII/210/10 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad pkt 10. Skarbnik Gminy poinformowała, iż na rok 2011 stawki podatku od nieruchomości
w większości pozostają z roku 2010. Maksymalne stawki proponuje się zastosować dla:
1) gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrownie wodne
w wysokości 4,15 zł. od 1 ha powierzchni,
2) od budynków zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 9,82 zł. od 1 metra kwadratowego powierzchni użytkowej,
3) budynków letniskowych – 7,06 zł. od 1 metra kwadratowego powierzchni.
Pozostałe stawki proponuje się pozostawić na poziomie roku 2010.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok i poddał głosowaniu.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała Nr XXXVII/211/10 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 11.  Skarbnik Gminy – z Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r. wynika, że średnia cena skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. wynosiła 37,64 zł. za kwintal. Rada Gminy proponuje obniżenie tej ceny do kwoty 34,10 zł. która obowiązywała w roku 2010 . Zaznaczyła przy tym, że będzie z tego tytułu obniżona subwencja na rok 2011.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwał w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta i poddał głosowaniu.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała Nr XXXVII/212/10 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 12.     Przewodniczący obrad wyjaśnił, ze rada gminy podejmuje uchwały w sprawach majątkowych gminy, projekt który przedstawi pod głosowanie dotyczy wydzierżawienia nieruchomości  stanowiących  stawy rybne i łąki położone w miejscowości Kaniewo na okres dłuższy niż 3 lata.
- 4 -
Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie
nieruchomości położonych w miejscowości Kaniewo i poddał głosowaniu.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 14 radnych.
Uchwała Nr XXXVII/213/10 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad pkt 13. W wolnych wnioskach  głos zabrał radny Piasecki i zapytał o termin wypłaty odszkodowań powodziowych dla rolników?
Skarbnik Gminy – było złożone zapotrzebowanie na środki, ale jeszcze nie wpłynęły.
Sekretarz Gminy – jest informacja od Wojewody, że będą uruchomione linie kredytowe.
                                                                                                                           
Ad. pkt 14.Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady XXXVII sesji.
 
Protokół sporządziła:                                                             
G. Kwiatkowska                                 Sekretarz sesji :           Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                          Zbigniew Łuczak
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (18 listopada 2010)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (18 listopada 2010, 11:28:39)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (23 listopada 2010, 08:39:57)
Zmieniono: korekta literowa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1857