P R O T O K Ó Ł Nr XXXVI/10 Rady Gminy

- 1 -

P R O T O K Ó Ł Nr XXXVI/10

z obrad sesji Rady Gminy Boniewo

odbytej w dniu 23 września 2010 r.

w sali OSP w Boniewie

w godzinach od 10,00 do 11,45


W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych

oraz

Wójt Gminy Boniewo – Marek Klimkiewicz

Sekretarz Gminy – Anna Kozłowska

Skarbnik Gminy – Aleksandra Woźniak


Porządek XXXVI sesji Rady Gminy Boniewo


 1. Otwarcie.

 2. Stwierdzenie prawomocności.

 3. Przyjęcie porządku obrad

 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

 5. Przyjęcie informacji Wójta o pracy w okresie między sesjami.

 6. Podjęcie uchwały Nr XXXVI/202/10 zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/163/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2010 .

 7. Podjęcie uchwały Nr XXXVI/203/10 w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu Gminy Boniewo oraz szczegółowości i zakresu materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

 8. Podjęcie uchwały Nr XXXVI/204/10 w sprawie określenia zakresu i formy informacji

o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury.

 1. Podjęcie uchwały Nr XXXVI/205/10 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu rolnego w miejscowości Żurawice.

 2. Podjęcie uchwały Nr XXXVI/206/10 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania drogą powiatową o numerze 2914C Lubraniec – Boniewo – Cetty na odcinku 1336 mb.

 3. Podjęcie uchwały Nr XXXVI/207/10 w sprawie współdziałania z Powiatem Włocławskim w wykonaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu pn.”Przebudowa drogi gminnej Boniewo-Łąki Zwiastowe oraz remontu ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec -Boniewo -Cetty w miejscowości Boniewo.

 4. Podjęcie uchwały Nr XXXVI/208/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Boniewie.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze przetargu pomieszczeń po byłej Szkole Podstawowej w Lubominie.

 6. Wolne wnioski i zapytania.

 7. Zakończenie.


Ad. pkt 1. Obrady XXXVI sesji Rady Gminy Boniewo kadencji (2006 – 2010) otworzył Zbigniew Łuczak – Przewodniczący Rady Gminy. Powitał on radnych i gości uczestniczących.


Ad. pkt 2. Zgodnie z listą obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach aktualnie uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum uprawniające radę do podejmowania uchwał ( lista obecności radnych i gości uczestniczących

w załączeniu do protokołu ).


Ad. pkt 3. Przewodniczący Rady Gminy przedłożył porządek obrad wcześniej przekazany wszystkim radnym, odczytał jego treść i poddał głosowaniu. Radni jednogłośnie przyjęli przedłożony porządek.

- 2 -

Ad. pkt 4. Protokół z obrad XXXV sesji przyjęto jednogłośnie w wersji wyłożonej.


Ad. pkt 5. Wójt Gminy – p .Marek Klimiewicz przedstawił informację o pracy w okresie między sesjami. W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 28 czerwca br. zajmował się wraz

z współpracownikami następującymi sprawami:

Prowadzeniem inwestycji gminnych między innymi budową drogi w Otmianowie, przeprowadzeniem przetargu na budowę drogi w Sarnowie, dokończeniem budowy szlaku turystycznego (położenie asfaltu) , budową ciągu komunikacyjnego z Powiatem Włocławskim Lubraniec – Chodecz przez Łąki Markowe, Łączewnę.

Wójt poinformował, że w tym czasie odbył się przetarg na budowę hali widowiskowo-sportowej

w Boniewie. Wygrała firma „Henkon” z Chełmży. Budowa boisk „Orlik” jest na ukończeniu i

w najbliższy poniedziałek będzie jego uroczyste otwarcie. Kontynuowana jest budowa indywidualnych oczyszczalni przyzagrodowych i oczyszczalni zbiorowej w Lubominie.

Wójt zajmował się też złożeniem kolejnych wniosków na budowę oczyszczalni i studni głębinowej w Żurawicach. Złożeniem wspólnego wniosku z Powiatem Włocławskim na przebudowę drogi gminnej i powiatowej w Boniewie i złożeniem trzech małych wniosków na remonty świetlic

w Arciszewie, Łąkach Wielkich, Grójczyku, Kaniewie i Otmianowie na ogólną kwotę 120 tys. zł.

Wójt poinformował, że odbył się przetarg na dożywianie uczniów w szkołach. Wygrała firma DISCO BAR z Bukowca. Przedłużony został termin składania protokołów klęskowych.

Poza tym Wójt zajmował się organizowaniem różnych imprez sportowych i reprezentowaniem

gminy na różnych spotkaniach i konferencjach .

Informację Wójta radni przyjęli jednogłośnie.


Ad. pkt 6. Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany do budżetu na 2010 r. po stronie dochodów

i wydatków. Zmiany dotyczyły przyznanych środków na budowę hali sportowej w kwocie

300. 000 zł od Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, zmniejszenia środków w kwocie 82.500 zł. na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sarnowo ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

Zwiększenia dotacji na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej

z budżetu państwa na kwotę 21.390 zł. oraz na pokrycie kosztów kwalifikowanych komponentu B2

Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich o kwotę 6.000 zł.

Zmiany dotyczyły też przeniesień środków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków na realizację zobowiązań.


Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę

Nr XXXI/163/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie budżetu na rok 2010

i poddał głosowaniu.

Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XXXVI/202/10 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad. pkt 7. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że art.53 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym zobowiązuje rady gmin do określenia trybu prac nad uchwaleniem budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu. Szczegółowość uregulowań wyczerpuje wymagania wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Konieczność podjęcia stosownej uchwały wynika z uwagi na zmianę ustawy

o finansach publicznych. Termin uchwalenia budżetu na rok następny określony jest w terminie do końca stycznia przyszłego roku. Skarbnik Gminy zapoznała z procedurą opracowania i uchwalania budżetu Gminy Boniewo.


Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia procedury opracowania i uchwalania budżetu Gminy Boniewo oraz szczegółowości i zakresu materiałów informacyjnych, towarzyszących projektowi budżetu i poddał głosowaniu.

Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych.

- 3 -

Uchwała Nr XXXVI/203/10 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad. pkt 8. Skarbnik Gminy wyjaśniła, że w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych jest wymóg, by rada gminy dokonała określenia zakresu i formy informacji

o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze , stąd przygotowany projekt uchwały do uchwalenia.


Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury i poddał głosowaniu.

Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XXXVI/204/10 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. pkt 9. Wójt wprowadził do tematu i wyjaśnił, że ma uprawnienia do wydzierżawienia gruntów na okres do 3 lat, natomiast powyżej tego okresu takie uprawnienia posiada rada. Obecna umowa dzierżawy na grunty rolne w Żurawicach wygasa z dniem 30 września br.,proponuje się nadal je wydzierżawić w drodze pisemnego przetargu na okres 4 lat.


Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu rolnego w miejscowości Żurawice i poddał głosowaniu.

Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XXXVI/205/10 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad. pkt 10. Wójt Gminy wyjaśnił, że będzie remont ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej Lubraniec- Boniewo- Cetty wspólnie z Powiatem Włocławskim w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 i dodatkowo chciałby wzbogacić miejscowość Boniewo

o chodnik od budynku urzędu gminy do kościoła oraz zatoczkę autobusową przy kościele.

W związku z tym, że droga przebiegająca przez teren Gminy Boniewo jest drogą powiatową koniecznością jest zawarcie porozumienia z Zarządem Powiatu Włocławskiego na przejęcie zarządzania tą drogą na odcinku 1336 mb.


Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie zarządzania drogą powiatową o numerze 2914C Lubraniec- Boniewo -Cetty na odcinku 1336 mb

i poddał głosowaniu.

Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XXXVI/206/10 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad. pkt 11. Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie współdziałania

z Powiatem Włocławskim w wykonaniu zadania publicznego w zakresie realizacji projektu

pn.”Przebudowa drogi gminnej Boniewo-Łąki Zwiastowe oraz remontu ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej nr 2914C Lubraniec -Boniewo -Cetty w miejscowości Boniewo i poddał głosowaniu.

Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XXXVI/207/10 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad. pkt 12. Wójt Gminy wyjaśnił, że z zakupionych gruntów położonych w Boniewie przy ul. Leśnej są już wydzielone działki budowlane, które przez rzeczoznawcę majątkowego zostaną wycenione, a następnie wystawione do sprzedaży, stąd projekt uchwały do przyjęcia.


Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Boniewie i poddał głosowaniu.

Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XXXVI/208/10 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

- 4 -

Ad. pkt 13. Wójt Gminy powiedział kilka słów wprowadzenia do tematu i wyjaśnił, że

z pomieszczeń po byłej Szkole Podstawowej w Lubominie zostały wydzielone 3 odrębne pomieszczenia. Decyzją o warunkach zabudowy zmieniony został sposób użytkowania

i przebudowy istniejącego budynku szkolnego na budynek mieszkalno-usługowy. Wydzielone pomieszczenia zostaną wystawione do sprzedaży w drodze przetargu.


Przewodniczący obrad dodatkowo wyjaśnił, że znajdująca się w jednym z pomieszczeń Izba Folkloru zostanie przeniesiona do wybudowanej świetlicy przy remizie OSP w Lubominie,

a następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie

w drodze przetargu pomieszczeń po byłej Szkole Podstawowej w Lubominie i poddał głosowaniu.

Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych.

Uchwała Nr XXXVI/209/10 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.


Ad. pkt 14. W wolnych wnioskach przewodniczący obrad odczytał treść Aktu Erekcyjnego budowy hali widowiskowo-sportowej w Boniewie, a następnie poprosił wszystkich uczestniczących w sesji do złożenia na nim podpisów. Wyjaśnił, że Akt zostanie wmurowany pod podwaliny

nowo powstałej hali (Akt w załączeniu).


Głos zabrała p. Śniegulska – sołtys z Arciszewa i zapytała czy będą trybuny przy boisku „ORLIK”,

i czy konieczne jest przedkładanie polis ubezpieczeniowych upraw przy składaniu wniosków

o zasiłek celowy w związku z powodzią w 2010 r. ?


Przewodniczący obrad – trybuny będą wykonane, ale w terminie późniejszym.


Wójt – nie koniecznie muszą być ubezpieczone upraw, jeśli chodzi o trybuny, to boiska treningowe nie będą z trybunami.


Pan Chrzanowski sołtys z Sułkówka zakomunikował sprawę naprawy melioracji przez pracowników publicznych, nie sprawdzili się.


Wójt – zorientuje się w przedstawionej sprawie, a tak na przyszłość w następnych latach będzie mniejsza liczba zatrudnianych pracowników na prace interwencyjne.


Radny Grabczyński – poruszył sprawę oczyszczalni przyzagrodowych. Powiedział, że u jednego sąsiada w Bierzynie źle funkcjonuje nowo pobudowana oczyszczalnia.


Wójt – wyjaśnił, że powstały nadmiar wody z oczyszczalni, która jest czysta można puścić do oczka wodnego i problem się rozwiąże.

Ad. pkt 15. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady XXXVI sesji.


Protokół sporządziła:

G. Kwiatkowska Sekretarz sesji :

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Łuczak

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (23 września 2010)
Opublikował: Michał Galant (13 października 2010, 11:09:11)
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy w Boniewie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1823