Protokół Nr XXXV/10


P R O T O K Ó Ł   Nr XXXV/10
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
odbytej w dniu 28 czerwca 2010 r.
w sali  Urzędu Gminy w Boniewie
w godzinach od 11,00 do 13,00
 
W obradach sesji uczestniczyło 12 radnych
oraz
Wójt Gminy Boniewo – Marek Klimkiewicz
Sekretarz Gminy – Anna Kozłowska
Skarbnik Gminy – Aleksandra Woźniak
 
 Porządek XXXV sesji Rady Gminy Boniewo
 
1.      Otwarcie.
2.      Stwierdzenie prawomocności.
3.      Przyjęcie porządku obrad
4.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.      Podjęcie uchwały Nr XXXV/199/10 zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/163/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu na rok 2010 .
6.      Podjęcie uchwały Nr XXXV/200/10 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki.
7.      Podjęcie uchwały Nr XXXV/201/10 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Boniewo umowy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z terenu Powiatu Włocławskiego w sprawie przystąpienia i realizacji projektu pn:”Równe szanse dla młodych mieszkańców Powiatu Włocławskiego II edycja” oraz wyrażenia zgody na pełnienie przez Powiat Włocławski funkcji koordynatora zadań wynikających z tej umowy.
8.      Wolne wnioski i zapytania.
9.      Zakończenie.
 
Ad. pkt  1.   Obrady XXXV sesji Rady Gminy Boniewo kadencji (2006 – 2010) otworzył Zbigniew Łuczak – Przewodniczący Rady Gminy. Powitał on radnych i gości uczestniczących.
 
Ad. pkt  2.      Zgodnie z listą obecności  przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach aktualnie uczestniczy 12 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum uprawniające radę do podejmowania uchwał ( lista obecności radnych i gości uczestniczących
w załączeniu do protokołu ).
 
Ad. pkt  3.      Przewodniczący Rady Gminy przedłożył  porządek obrad wcześniej przekazany wszystkim radnym, odczytał jego treść i poddał głosowaniu. Radni jednogłośnie przyjęli przedłożony porządek.
 
Ad. pkt  4.      Protokół z obrad XXXIV  sesji przyjęto jednogłośnie w wersji wyłożonej.
 
Ad. pkt  5.      Skarbnik Gminy przedstawiła zmiany do budżetu na 2010 r. po stronie dochodów
i wydatków. Zmiany dotyczyły:
W Dziale Rolnictwo - zmniejszono środki na zadaniu inwestycyjnym pod nazwa „ Budowa przydomowych przyzagrodowych oczyszczalni biologicznych oczyszczalni ścieków ze względu na to, ze cena po przetargu uległa zmniejszeniu i dotacja w ramach programu PROW też uległa zmniejszeniu. Zwiększono natomiast środki na podział gruntów rolnych pod budownictwo jednorodzinne.
W Dziale Leśnictwo -wprowadzono środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na zagospodarowanie terenów stanowiących własność gminy poprzez zalesianie i zakrzewianie.

W Dziale Transportu i Łączności – zmniejszono środki na zadaniu inwestycyjnym „Budowa szlaku turystycznego Lubomin Rządowy-Grójec” dokonano korekty środków z programu PROW.
W Dziale Administracja Publiczna – wprowadzono środki na zadanie zlecone przez Urząd Statystyczny na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.
Zwiększono środki na sfinansowanie zadania zleconego przez administrację wyborczą
z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych
w ponownym głosowaniu w wyborach Prezydenta RP.
W Dziale Oświata i Wychowanie -zwiększono środki na wypłatę rachunków umowy-zlecenia za dodatkowe zajęcia z języka angielskiego.
W Dziale Ochrona Zdrowia -wprowadzono środki z rozliczenia ZUS z Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Boniewie.
W Dziale Pomoc Społeczna – zwiększono środki od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zasiłki stałe.
W Dziale Pozostałe Zadania w Zakresie Polityki Społecznej- wprowadzono środki z Projektu „Program aktywności społeczno-zawodowej w gminie Boniewo” w ramach programu POKL współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W Dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska – zwiększono środki na opłaty środowiskowe na wysypisku, podziału geodezyjnego, oszacowania mienia komunalnego, rozgraniczenia geodezyjnego i inne wydatki.
W Dziale Kultura Fizyczna i Sport – zmniejszono środki na zadaniu inwestycyjnym „Budowa boisk w ramach Programu „Blisko boisko” Orlik 2012, po przeprowadzonym przetargu koszt wykonania tego zadania wynosi 1035 tys. zł.
            Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę
Nr XXXI/163/09Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2009 roku w sprawie budżetu na 2010 r.
i poddał głosowaniu.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 12 radnych.
Uchwała Nr XXXV/199/10 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad pkt 6.        Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z uzasadnieniem i poddał głosowaniu.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 12 radnych.
Uchwała Nr XXXV/200/10 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad pkt 7.        Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Boniewo umowy współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego z ternu Powiatu Włocławskiego w sprawie przystąpienia i realizacji projektu pn: „Równe szanse dla młodych mieszkańców Powiatu Włocławskiego II edycja „ oraz wyrażenia zgody na pełnienie przez Powiat Włocławski funkcji koordynatora zadań wynikających z tej umowy z uzasadnieniem
i poddał głosowaniu.
Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 12 radnych.
Uchwała Nr XXXV/201/10 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad pkt 8.        W wolnych wnioskach nikt nie zabrał głosu.
 
Ad. pkt 9.       Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady XXXV sesji.
 
Protokół sporządziła:                                                             
G. Kwiatkowska                                                        Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                  Zbigniew Łuczak         
                                                                                                         
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Zbigniew Łuczak (23 lipca 2010)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (23 lipca 2010, 11:51:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1652