R O T O K Ó Ł Nr XXXIV/10 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo odbytej w dniu 29 kwietnia 2010 r.


P R O T O K Ó Ł Nr XXXIV/10 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo odbytej w dniu 29 kwietnia 2010 r. w sali Publicznego Gimnazjum w Boniewie w godzinach od 13,30 do 16,15

W obradach sesji uczestniczyło 15 radnych oraz Wójt Gminy Boniewo – Marek Klimkiewicz Sekretarz Gminy – Anna Kozłowska Skarbnik Gminy – Aleksandra Woźniak a także sołtysi, zaproszeni goście
Porządek XXXIV sesji Rady Gminy Boniewo
Otwarcie. Stwierdzenie prawomocności. Przyjęcie porządku obrad Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Przyjęcie informacji wójta o pracy w okresie między sesjami. Podjęcie Uchwały Nr XXXIV/188/10 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Boniewo za 2009 rok. Podjęcie Uchwały Nr XXXIV/189/10 zmieniającej uchwałę budżetową na 2010 rok. Podjęcie Uchwały Nr XXXIV/190/10 w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze. Podjęcie Uchwały Nr XXXIV/191/10 w sprawie obwodów głosowania. Podjęcie Uchwały Nr XXXIV/192/10 w sprawie utworzenia samorządowego zakładu budżetowego pod nazwą „Gminny Zakład Komunalny” w Boniewie. Podjęcie Uchwały Nr XXXIV/193/10 w sprawie przyjęcia Planu Utrwalania Rezultatów Programu Integracji Społecznej w gminie Boniewo. Podjęcie Uchwały Nr XXXIV/194/10 w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Integracji Społecznej w gminie Boniewo za 2009 rok. Podjecie Uchwały Nr XXXIV/195/10 w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na lata 2010 – 2013. Podjęcie Uchwały Nr XXXIV/196/10 w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Boniewo na 2010 rok. Podjęcie Uchwały Nr XXXIV/197/10 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Lubomin Rządowy. Podjęcie Uchwały Nr XXXIV/198/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości. Wolne wnioski i zapytania. Zakończenie.

Ad. pkt 1. Obrady XXXIV sesji Rady Gminy Boniewo kadencji (2006 – 2010) otworzył Zbigniew Łuczak – Przewodniczący Rady Gminy. Powitał on radnych, sołtysów i gości uczestniczących.

Ad. pkt 2. Zgodnie z listą obecności przewodniczący obrad stwierdził, iż w obradach aktualnie uczestniczy 15 radnych, co wobec ustawowego składu rady wynoszącego 15 osób stanowi quorum uprawniające radę do podejmowania uchwał ( lista obecności radnych sołtysów, gości uczestniczących w załączeniu do protokołu ).

Ad. pkt 3. Przewodniczący Rady Gminy przedłożył porządek obrad wcześniej przekazany wszystkim radnym, odczytał jego treść i poddał głosowaniu. Radni jednogłośnie przyjęli przedłożony porządek.

Ad. pkt 4. Protokół z obrad XXXIII sesji przyjęto jednogłośnie w wersji wyłożonej.

Ad. pkt 5. Wójt Gminy – p. Marek Klimkiewicz przedstawił informację o pracy w okresie między sesjami. W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 15 marca 2010 r. zajmował się wraz z współpracownikami następującymi sprawami. Prowadzeniem przetargu na budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków – trwają rozstrzygnięcia. Jedna część będzie najprawdopodobniej unieważniona z powodu braków formalnych ( dotycząca małych oczyszczalni). Wspólnie ze Starostwem Powiatowym we Włocławku rozstrzygany był przetarg na budowę ciągu komunikacyjnego prowadzonego przez gminę Lubraniec, Boniewo, Chodecz. Po przetargu zostały oszczędności około 35 tys. zł. Wójt zajmował się pracą nad dokumentacjami dotyczącymi budowy dróg, sali gimnastycznej i zespołu boisk Orlik. Złożeniem wniosku w ramach RPO dotyczącego budowy drogi w Lubominie. Zajmował się także organizowaniem robót publicznych, sprzedażą i nabyciem mienia komunalnego, organizowaniem przetargów, organizowaniem Gminnego Zakładu Komunalnego oraz innymi sprawami dotyczącymi mieszkańców gminy i reprezentowaniem gminy na zewnątrz. Powyższą informację radni przyjęli jednogłośnie.

Ad pkt 6. Przewodniczący obrad wyjaśnił, że sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok były omawiane na posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy Boniewo i były też analizowane przez członków Komisji Rewizyjnej. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Adam Ciesielski przedstawił wniosek komisji na okoliczność rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009 oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy stanowiący załącznik do uchwały. Przewodniczący obrad zapoznał z Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku na temat przedłożonych przez Wójta Gminy sprawozdaniach z wykonania budżetu gminy za 2009 r. Wydana opinia jest pozytywna i stanowi załącznik do uchwały. Przewodniczący obrad zapoznał z Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2009 r. uznając, iż wniosek Komisji jest zasadny i zgodny z prawem (opinia stanowi załącznik do uchwały). Przewodniczący obrad otworzył dyskusję na temat sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 r. Nikt nie zabrał głosu. Z kolei przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Boniewo za 2009 rok i poddał głosowaniu. Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała Nr XXXIV/188/10 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 7. Skarbnik Gminy zapoznała ze zmianami do budżetu gminy na 2010 r. Zmiany dotyczyły przeniesień środków pomiędzy działami klasyfikacji budżetowej celem zabezpieczenia środków: na zadania inwestycyjne „Budowa boisk w ramach Programu „Blisko boisko- Orlik 2010 „; zwiększono środki na zakup kamienia na remont bieżący dróg o kwotę 32.000 zł., zmniejszono natomiast środki na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lubomin o kwotę 140.000 zł. Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XXXI/163/09 w sprawie budżetu na rok 2010 i poddał głosowaniu. Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała Nr XXXIV/189/10 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 8. Sekretarz Gminy wprowadziła w temat i wyjaśniła, że Komisarz Wyborczy dokonał analizy istniejącego podziału i stwierdził, że muszą być zmiany w podziale gminy na okręgi wyborcze. Podstawowym, ustawowym kryterium stosowanym przy analizie była norma przedstawicielstwa wynikająca z podzielenia liczby mieszkańców gminy przez ustaloną dla Rady liczbę radnych. Szczególna zmiana, to w Okręgu wyborczym Nr 1 połączono sołectwo Arciszewo z sołectwem Wólka Paruszewska, w okręgu wyborczym Nr 4 połączono sołectwo Jerzmanowo i Sieroszewo. Przy łączeniu sołectw zachowano zasadę, że łączone są obszary całych jednostek osadniczych i sąsiadujących ze sobą. Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze i poddał głosowaniu. Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała Nr XXXIV/190/10 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 9. Sekretarz Gminy wyjaśniła, że w związku ze zmianą w podziale gminy na okręgi wyborcze zachodzi konieczność utworzenia dodatkowego obwodu głosowania z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Kaniewie. Obwód głosowania Nr 4 zasięgiem swym obejmie sołectwo Jerzmanowo i Sieroszewo w skład których wchodzą miejscowości: Jerzmanowo, Kaniewo Czuple, Mikołajki, Paruszewice, i Sieroszewo ( najbardziej odległe od Boniewa). Za utworzeniem tego obwodu przemawiają takie warunki jak: zmniejszy się odległość wyborców do lokalu wyborczego, a tym samym prawdopodobnie frekwencja wyborcza. Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie obwodów głosowania i poddał głosowaniu. Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała Nr XXXIV/191/10 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 10. Wójt wyjaśnił, że Zakład Komunalny tworzony jest głównie w celu prowadzenia monitoringu wody, ścieków i żeby była większa funkcjonalność usług w gminie. Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie utworzenia samorządowego zakładu komunalnego pod nazwa „Gminny Zakład Komunalny w Boniewie” i poddał głosowaniu. Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała Nr XXXIV/192/10 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 11. Wójt Gminy wyjaśnił, że konieczność przyjęcia Planu Utrwalania Rezultatów Integracji Społecznej w gminie Boniewo wynika z zaleceń zawartych w Wytycznych do Programu Integracji Społecznej Poakcesyjnego Programu Wspierania Obszarów Wiejskich ustalonych przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Dokument ten stanowić będzie załącznik do wniosku na środki finansowe. Przewodniczący obrad dodatkowo wyjaśnił, że Program jest prowadzony już od dwóch lat i ze środków uzyskanych w ramach tego programu są organizowane wszelkie rozgrywki sportowe między innymi w tenisa stołowego, koszykówkę uczestników w różnym przedziale wiekowym. Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Planu Utrwalania Rezultatów Programu Integracji Społecznej w Gminie Boniewo i poddał głosowaniu. Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała Nr XXXIV/193/10 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 12. Wójt Gminy wyjaśnił, że przyjęcie Raportu z realizacji Programu Integracji Społecznej za 2009 r. jest zaleceniem zawartym w Wytycznych do Programu i stąd konieczność podjęcia uchwały. Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Integracji Społecznej w Gminie Boniewo za 2009 r. i poddał głosowaniu. Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała Nr XXXIV/194/10 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.
 
Ad pkt 13. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – p. Zofia Boratyńska zapoznała z Programem Aktywności Lokalnej na lata 2010 – 2013 i wyjaśniła, że część zadań zaplanowanych w Programie Aktywności Lokalnej będzie na wniosek GOPS przedmiotem dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego i stąd konieczność podjęcia uchwały. Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Aktywności Lokalnej na lata 2010 – 2013 i poddał głosowaniu. Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała Nr XXXIV/195/10 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad pkt 14. Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Boniewo na 2010 r. i poddał głosowaniu. Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała Nr XXXIV/196/10 została podjęta i stanowi załącznik do protokołu.

Ad pkt 15. Sekretarz Gminy wyjaśniła, że uchwała dotyczy gruntów położonych przy nieruchomości Pana Bulińskiego w Lubominie Rządowym i jest to nic innego jak regulowanie stanu prawnego nieruchomości i żeby były wpływy do budżetu z podatku rolnego. Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Lubomin Rządowy i poddał głosowaniu. Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała Nr XXXIV/197/10 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad pkt 16. Wójt Gminy wyjaśnił, że uchwała dotyczy działek położonych w Kaniewie stanowiących od wielu lat drogę gminną i jest to porządkowanie spraw własnościowych. Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości i poddał głosowaniu. Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 15 radnych. Uchwała Nr XXXIV/198/10 została podjęta i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad pkt 17. W wolnych wnioskach przewodniczący obrad przypomniał radnym o obowiązku złożenia oświadczeń majątkowych za 2009 r. i zaproponował postawienie tablic na ogłoszenia w każdym sołectwie. Radny Piasecki poprosił o udzielenie głosu mieszkańcowi Osiecza Wielkiego p.Chruścielskiemu. Po udzieleniu głosu p. Chruścielski skierował kilka pytań i spostrzeżeń do rady: Czy można sprawić by nie były składowane bele ze słomy przy drogach? Żeby rolnicy sami nie wytyczali zjazdów na drogach. Czy radni i Wójt mogą sprawić, by na drogach nie było placów manewrowych? Sprawić by pracę równiarki na drogach koordynował pracownik z gminy. Na wszystkie powyższe zapytania i spostrzeżenia odpowiedzi udzielił wójt i radni. Ad. pkt 18. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zakończył obrady XXXIV sesji.
Protokół sporządziła: G. Kwiatkowska Sekretarz sesji:

  Przewodniczący Rady Gminy
mgr Zbigniew Łuczak


metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (29 kwietnia 2010)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (14 czerwca 2010, 13:46:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1499