P R O T O K Ó Ł Nr XVIII.21 z obrad sesji Rady Gminy Boniewo z dnia 19 lutego 2021 r.


Or.0002.XVIII.21


P R O T O K Ó Ł  Nr XVIII.21
z obrad sesji Rady Gminy Boniewo
 z  dnia 19 lutego 2021 r.
w Sali w Szkole Podstawowej w Boniewie
w godzinach od 10:00 do 11:30
 
Ad. pkt 1.       
Otwarcia obrad XVIII sesji  Rady Gminy Boniewo dokonał jej Przewodniczący- Adam Ciesielski. Powitał on przybyłych radnych i gości uczestniczących.
 
Ad. pkt 2.       
Na sekretarza sesji w głosowaniu jawnym wybranym została radna Agnieszka Daroszewska.
 
Ad. pkt 3.       
Na podstawie listy obecności Pan Adam Ciesielski -Przewodniczący Rady stwierdził, iż
w obradach uczestniczy 12 radnych. Nieobecny radny: Marcin Stawicki radna Ewa Dolata vel Dolatowska i Karolina Mysior. Obrady są wiec prawomocne ( lista obecności radnych i gości uczestniczących w załączeniu).    
Ad. pkt 4.       
Przystąpiono do ustalenia porządku obrad. Przewodniczący Rady  odczytał proponowany porządek obrad i zwrócił się z zapytaniem, czy są uwagi, do zaproponowanego porządku obrad. Żadnych uwag do zaproponowanego porządku obrad nie wniesiono. Ostatecznie porządek obrad przedstawiał się następująco:
1. Otwarcie.
2. Wybór sekretarza sesji .
3.Stwierdzenie prawomocności .
4.Przyjęcie porządku obrad .
5.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
6.Przyjęcie informacji wójta o działalności w okresie między sesjami.
7.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na 2021 r.
8.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2021 -2028.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo.
10.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian  za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo”.
12.Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Boniewo na lata 2021-2025.
13.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Boniewo.
14.Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia Gminnego Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Boniewo na lata 2021-2030.
15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samochodu strażackiego.
16.  Interpelacje i zapytania radnych.
17.  Wolne wnioski i zapytania.
18.  Zakończenie obrad  sesji rady gminy.                                                                                
Porządek obrad przyjęty został 12 głosami za.
 
Ad. pkt 5.
Protokół  z obrad XVII sesji przyjęto jednogłośnie w wersji wyłożonej.
 
Ad. pkt. 6.
Pan Marek Klimkiewicz – Wójt Gminy przedstawił informację o działalności
w okresie między sesjami. W okresie od ostatniej sesji tj. od dnia 30 grudnia 2020 r. zajmował się wraz  z współpracownikami następującymi sprawami:
Koordynacją i nadzorem nad inwestycjami gminnymi tj. modernizacją i remontem świetlic wiejskich w miejscowościach Kaniewo, Otmianowo i Osiecz Wielki w ramach rewitalizacji w naszej gminie.
Wszędzie prace są mocno zaawansowane i o ile pogoda nie przeszkodzi wszędzie będą inwestycje zrealizowane w terminie. Zajmował się przeprowadzeniem przetargu na remont dachów na budynkach komunalnych w Osieczu Wielkim i Osieczu Małym. Po wyrażeniu zgody przez Radę Gminy Boniewo na zwiększenie środków w budżecie na ten cel, przetarg został rozstrzygnięty. W przyszłym tygodniu będzie podpisanie umowy. Złożone zostało pismo do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu z prośbą o pomoc w zakupie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Boniewie. W wyżej wymienionym czasie koordynowaliśmy akcję pomocy przez ciepły posiłek realizowany przez ROPS Toruń dla 150 naszych mieszkańców w szczególności starszych, samotnych i znajdujących się w trudnej sytuacji. Na bieżąco koordynowana jest akcja odśnieżania i odladzania dróg w gminie. Stworzony został punkt koordynacyjny szczepień na –COVID 19 dla mieszkańców gminy. Głównie niesiona jest pomoc osobom starszym, takim, które nie mogą dojechać na szczepienie do Punktu Szczepień (Ośrodka Zdrowia w Boniewie ) poprzez ich dowóz samochodem gminnym. Wójt powiedział, że pomagaliśmy naszym mieszkańcom w trudnym okresie zimy. W bardzo szybkim czasie stworzone zostało mieszkanie zastępcze dla jednego mieszkańca gminy, który znalazł się w trudnej sytuacji. Na bieżąco prowadzone były wszystkie sprawy, które są w kompetencji. Wójt poinformował, że przeprowadził rozmowy z Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu i Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu oraz Wicemarszałkiem Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Prognozy, co do zakupu samochody są obiecujące.
Powyższą informację  radni przyjęli jednogłośnie.
 
Ad. pkt 7.
Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Aleksandra Woźniak – Skarbnik Gminy. Wyjaśniła, że budżet gminy po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o kwotę 16.520,09 zł z tytułu;
- dotacji z GUS na przeprowadzenie spisu -5.899 zł,
- dotacji od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego na prowadzenie przedszkola - 55.898 zł oraz na Kartę Dużej Rodziny 33,16 zł,
- zmniejszono dla naszej gminy subwencję oświatową o kwotę 34.613 zł
-  po aktualizacji  poprzetargowej wniosku na Rewitalizację miejscowości Kaniewo, Osiecz Wielki, Otmianowo poprzez remont i modernizację świetlic wiejskich w miejscowości Kaniewo, Osiecz Wielki i Otmianowo,  zmniejszono środki UE o kwotę 10.697,07 zł, a zwiększono środki własne  25.000 zł,
Zabezpieczono środki z rezerwy ogólnej i z oszczędności poprzetargowych zadania "Budowa sieci wodociągowo - kanalizacyjnej z przyłączami na terenie Gminy Boniewo "na :
- wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Boniewo - 23.300,00 zł,
- zwiększono środki na zadanie inwestycyjne "Modernizacja dachu na budynku komunalnym"  kwota 72.304,74 zł ponieważ koszt wykonania po przetargu był wyższy niż planowano.
Na uwagi telefoniczne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy zmodyfikowana została uchwała budżetowa i do uchwały budżetowej wprowadzono zmiany:
1. dodano paragraf 4a i paragraf 14 a,
2. zmieniono paragraf 7, paragraf 11, paragraf 13 i paragraf 14. Zapoznała z nowym brzmieniem wymienionych paragrafów.
 
Przewodniczący obrad zapytał, czy ktoś z radnych ma pytania do zmian uchwały budżetu gminy? Nikt nie zgłosił pytań. W związku z czym przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVII/121/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Boniewo na rok 2021 i poddał głosowaniu.    
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 12 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XVIII/131/21 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 8.
Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący obrad zapoznał z projektem uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XVII/122/20 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Boniewo na lata 2021-2028, zapytał, czy ktoś z radnych ma uwagi do projektu uchwały? Nie było uwag. W związku z czym powyższy projekt uchwały poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 12 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XVIII/132/21 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 9.
Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady i poinformował, że projekt uchwały dotyczy zmian zapisów w regulaminie i w kolejnej uchwale częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w szczególności tworzyw sztucznych i zapisu dotyczącego zwierząt. Zapytał radnych, czy są pytania do zmian? Nikt nie wniósł uwag. Następnie Przewodniczący Rady  przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Boniewo i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 12 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XVIII/133/21 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. pkt 10.
Przewodniczący Rady powiedział, że zmiany, które zostały wprowadzone do regulaminu muszą być też wprowadzone do uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych…… . Zapytał radnych, czy są uwagi do proponowanych zmian? Nie zgłoszono uwag.
Przewodniczący obrad przedstawił projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian  za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za zagospodarowanie odpadów komunalnych i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie  12 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XVIII/134/21 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 11 .
Wprowadzenia do tematu dokonał Przewodniczący Rady i poinformował, że taki program jest przyjmowany corocznie, projekt programu był  omawiany na posiedzeniu stałych komisji rady, zapytał radnych czy mają pytania do tego projektu uchwały? Nikt nie miał pytań.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Boniewo”
i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 12 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XVIII/135/21 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 12.
Przewodniczący Rady poinformował, że to zagadnienie było omawiane na posiedzeniu komisji. Wszyscy zostali zapoznani z Wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. Zwrócił uwagę na zapisy tabeli nr 3 przedstawiającej wysokość wydatkowanych środków
w poszczególnych latach.
 
Radny Paweł Bocian zgłosił uwagę do zapisu w tabeli nr 2. Proponował zmienić zapis w roku 2023 w zakresie planowanych robót remont dachu na budynku Pałacu w Boniewie, bo kominy są już zrobione, a zapisać remont kominów na Pałacu w Otmianowie.
Propozycję tę poparł radny Piasecki. Po przegłosowaniu tej propozycji i wprowadzeniu zmiany Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Boniewo na lata 2021-2025 i poddał głosowaniu.
 
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 12 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XVIII/136/21 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 13.
Przewodniczący Rady poinformował, że regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie naszej gminy taki był przyjęty, ale ze względu na zmieniające się przepisy musimy do niego wprowadzić zmiany. Zmiany dotyczą przede wszystkim:
Okresu na wydanie warunków technicznych przyłączy, zakresu wniosku, wykreślenia zapisu z obowiązującego regulaminu dotyczącego odcięcia wody, wprowadzenia zmiany na przedstawienie przy odbiorze przyłącza inwentaryzacji powykonawczej.
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Boniewo i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 12 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XVIII/137/21 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 14.
Wprowadzenia do tematu dokonała Pani Anna Maciejewska- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i powiedziała, że za krótko pracuje, by się wypowiadać na temat problemów społecznych w Gminie Boniewo i nie uczestniczyła w opracowaniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Będzie jednak zajmować się problemami społecznymi nakreślonymi w wieloletniej strategii w celu poprawy jakości życia mieszkańców gminy. 
Przewodniczący Rady przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Boniewo na lata 2021-2020” i poddał głosowaniu. 
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 12 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XVIII/138/21 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 15.
Przewodniczący Rady powiedział, że to zagadnienie jest radnym znane i przedstawił projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie środka trwałego i poddał głosowaniu.
Powyższą uchwałę podjęto jednogłośnie 12 głosami „za”.
Na podstawie przeprowadzonego głosowania przewodniczący rady stwierdził, iż powyższa uchwała została podjęta.
Uchwała Nr XVIII/199/21 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad. pkt 16.
Głos zabrał radny Paweł Bocian i złożył dwie interpelacje:
1. dotycząca wystąpienia z zapytaniem do firmy „Energa Operator S.A. wyceny kosztów zamontowania lamp w miejscowości Otmianowo,
2. dotycząca pytań:
-  dlaczego w 2014 roku nie utwardzono drogi Otmianowo-Jerzmanowo mimo, że stanowi ona własność Gminy Boniewo?
- dlaczego w 2014 roku nie wystąpiono o komunalizacje działki nr 301 na której znajduje się droga?
- czy Gmina wystąpiła o komunalizację działki nr 301w miejscowości Otmianowo w związku z zapytaniem z dnia 27.01.2020, na jakim etapie jest komunalizacja?
- czy Gmina zmierza do komunalizacji działki 301w Otmianowie czy zamiany działki 319 w Osieczu Wielkim ?
 
Ad. pkt 17.
Nikt nie zabrał głosu.
                                                                                                                                                                                                                                                                          Ad. pkt 18.     
Przewodniczący Rady stwierdził, że porządek obrad został wyczerpany. Podziękował za udział
i zamknął XVIII sesję Rady Gminy.


Protokół sporządziła:    Sekretarz sesji          Przewodniczący Rady Gminy
Grażyna Kwiatkowsk Agnieszka Daroszewska   Adam Ciesielski
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Grażyna Kwiatkowska (16 marca 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (16 marca 2021, 11:58:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 81