Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Boniewo”


TIiRG 6230-1/2019                                         Boniewo, dnia 11 czerwca 2019 r.
 
                                                                                      
                                                                                  
 
                                                                                                                
 ZAPYTANIE OFERTOWE                                        
  
     ZADANIE: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających              azbest    z terenu Gminy Boniewo”
 

I. Nazwa i adres zamawiającego:
Gmina Boniewo
ul. Szkolna 28
87-851 Boniewo
ug_boniewo@wp.pl
 
Realizacja zamówienia będzie współfinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zamawiający uzależnia udzielenie zamówienia od uzyskania ww. środków.
 
II. Opis przedmiotu zamówienia :
 
a/     demontaż, transport i unieszkodliwianie płyt azbestowo – cementowych  z budynków -
        szacunkowa ilość – 15,90 Mg,
b/     transport i unieszkodliwianie płyt azbestowo-cementowych  -                                  
        szacunkowa ilość -  47,80 Mg.
 
III. Termin realizacji przedsięwzięcia :  
 
Zakończenie zadania oraz sporządzenie protokółu odbioru końcowego do 30 września 2019 r.
 
IV. Ofertę należy przedstawić z uwzględnieniem :
 
1. Stawki jednostkowej  wyrażonej w zł/Mg odrębnie dla:
- usługi z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem,
- usługi transportu i unieszkodliwiania azbestu.
2. Zaoferowana cena powinna uwzględniać wykonanie wszystkich prac i czynności określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz zawierać wszelkie koszty związane  z realizacją zamówienia, świadczonego przez okres i na warunkach określonych w ofercie Wykonawcy.
3. Do oferty cenowej należy dołączyć  wymagane przepisami prawa zezwolenia lub decyzje uprawniające do transportu, usuwania i unieszkodliwiania azbestu oraz oświadczenie dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu i przesłanek wykluczenia  z postępowania będące załącznikami do zapytania.
4. Dokumenty powinny być składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
5. Do wykonawcy należeć będzie wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z zadaniami wiedzy technicznej oraz wszystkimi obowiązującymi w tym zakresie wytycznymi, normami i przepisami prawa.
6. Jednocześnie należy przedłożyć  zapewnienia zdeponowania odpadów na składowisku uprawnionym do przyjęcia na stałe odpadów zawierających azbest.
7. Zaleca się Wykonawcy przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej miejsc wykonywania usługi w celu uzyskania informacji niezbędnych do przygotowania oferty i zawarcia umowy.
8. Wykonawca wyłoniony w postępowaniu we własnym zakresie i na własny koszt skontaktuje się i umówi na dogodny termin z właścicielem posesji na demontaż oraz odbiór wyrobów zawierających azbest. Na podstawie ustalonych terminów z właścicielami nieruchomości, Wykonawca sporządzi harmonogram prac.
9. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię harmonogramu prac, o którym mowa powyżej, jednakże nie później niż w terminie 2 dni roboczych przed przystąpieniem do prac.
10. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany harmonogramu pracy w przypadku gdy:
·         wystąpią niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające realizację zadania;
·         wystąpią inne okoliczności leżące po stronie właściciela nieruchomości uniemożliwiające wykonanie prac z ustalonym wcześniej harmonogramem.
11. Wykonawca przekaże Zamawiającemu kopię zaktualizowanego harmonogramu prac niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie dwóch dni roboczych od dnia dokonania zmiany, z pisemnym uzasadnieniem zmiany terminu i realizacji prac.
12. Wykonawca informuje Zamawiającego pisemnie o każdej przeszkodzie uniemożliwiającej prawidłową i terminową realizację zadania, najpóźniej następnego dnia  od wystąpienia przeszkody.
13. Wykonawca jest zobowiązany do ważenia materiałów zawierających azbest z każdej nieruchomości objętej wykazem i dla każdego rodzaju zadania oddzielnie przy udziale właściciela lub użytkownika wieczystego lub zarządcy nieruchomości. Urządzenie ważące winno posiadać odpowiednie atesty lub certyfikaty lub dokumenty potwierdzające prawidłowy pomiar wagi.
14. Wykonawca sporządzi protokoły odbioru prac na okoliczność usunięcia wyrobów zawierających azbest z danej nieruchomości wraz z określeniem ilości odebranych w Mg i m2 potwierdzone podpisami Wykonawcy oraz właściciela lub użytkownika nieruchomości  w trzech egzemplarzach oraz oświadczenie o prawidłowości wykonania prac oraz  o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych .
15. Jeżeli w trakcie realizacji robót/zadania Wykonawca uszkodzi, zniszczy lub zanieczyści tereny sąsiednie, w tym również drogi, winien je przywrócić po zakończeniu realizacji zadania do stanu pierwotnego.
 
V. Opis kryterium i sposobu dokonania oceny ofertowe
 
Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie: cena – 100%.
 
  cena najniższa /cena badana x 100%
 
 
VI. Termin i miejsce oraz forma składania ofert
 
Ofertę należy złożyć w terminie do 28 czerwca 2019 r. do godziny 15:00 w sekretariacie Urzędu Gminy Boniewo, pokój nr 5.
 
 
Ofertę w zamkniętej kopercie należy złożyć w nieprzejrzystym opakowaniu, zaadresowaną:
 
Urząd Gminy Boniewo
ul. Szkolna 28
87-851 Boniewo
 
oraz oznaczona : Oferta na realizację zadania: „Demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Boniewo”
 
VII. Klauzula informacyjna
 
Podstawa prawna: art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
                                                                                       
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Boniewo, ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo.
2. Państwa dane osobowe wykorzystywane będą wyłącznie do celu wyłonienia najkorzystniejszej oferty cenowej do realizacji zadania: „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Boniewo”.
 

Osoba do kontaktu ze strony gminy, Paulina Mendelak telefon 516 168 024.
 
                                      
  oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-warunki-udzialu-postepowanie-jednoetapowe.docx-2.docx (11kB) plik   oswiadczenie-z-art-25a-ust-1-ustawy-Pzp-podstawy-wykluczenia.docx-2.docx (11kB) plik
                                  
                                                                    Wójt Gminy
                                                                               
                                                                  Marek Klimkiewicz 
 
  Zestawianie złożonych ofert  pobierz (18kB) plik
 
 
  Wynik przeprowadzonego postępowania wynik postępowania.odt (21kB) plik
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo (11 czerwca 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (11 czerwca 2019, 10:47:45)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (12 sierpnia 2019, 14:34:22)
Zmieniono: wynik przeprowadzonego postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 194