umieszczenie w pasie drogi gminnej stanowiącej działkę numer ewidencyjny 55/2 w miejscowości Łączewna urządzenia – elektroenergetycznego


Nr TIiRG 6852-1/2012                                      Boniewo, dnia 7 marca 2012 r.
 
 
D E C Y Z J A
 
     Na podstawie art. 40 ust. 1, 2 pkt. 2  i ust. 15 ustawy  z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z dnia 2007 Nr 19, poz. 115 z poźn. zmianami), § 2  Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 1 czerwca 2004 roku  w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U z 2004  r. nr 140 poz1481) oraz art. 104 ustawy  z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000 r.  Nr 98, poz. 1071 z póź. zm. ), po rozpatrzeniu wniosku  z dnia 26 stycznia 2012 roku ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji  we Włocławku  ul. Duninowska 8, 87-800 Włocławek
 
Zezwalam
 
1.  ENEGRA – OPERATOR SA Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji we Włocławku               
     ul. Duninowska 8, na  umieszczenie w pasie drogi gminnej stanowiącej działkę numer  
     ewidencyjny 55/2 w miejscowości Łączewna  urządzenia – elektroenergetycznego                      
     o pow. 1,79 m2 kabla nn YAKXS 4 x 120 mm2  stanowiącego zasilanie przyczepy
     kampingowej  usytuowanej na działce nr 56/2 w miejscowości Łączewna.                   
2. Urządzenie elektroenergetyczne – kabel nn 1,5 m – rura DVK 110 zostanie ułożony           w jezdni na długości 14 metrów  oraz w poboczu 0,25 m 2 – kabel YAKXS 4 x 120 mm2           
       –  7 mb.
3.  Termin  wbudowania urządzenia ustala się na okres od dnia, w którym niniejsza decyzja
     stanie się ostateczna  do  31 grudnia 2012 rok.
4.  Nie ustala się opłaty za umieszczenie  w pasie drogowym urządzenia.
5.  Wnioskodawca zobowiązany jest do spełnienia następujących warunków :
   a/ z dniem upływu terminu na jaki wydano zezwolenie należy  wystąpić o przedłużenie
      zezwolenia lub usunąć urządzenie i  przywrócić pas drogowy do poprzedniego stanu
      użyteczności  zgodnie z aktualną wiedzą inżynierską, przy  zachowaniu wymogów
      rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.                 
      w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać  drogi i ich  
      usytuowanie  (Dz.U.Nr 43, poz. 430) oraz obowiązujących norm.
 d/ zajmujący pas drogowy jest zobowiązany powiadomić zarządcę drogi  o zakończeniu
      robót  w celu  komisyjnego odbioru zajmowanego odcinka pasa  drogowego, a dzień
      podpisania protokółu jest dniem zwolnienia pasa drogowego.
 e/  w okresie 24 miesięcy od daty odbioru pasa drogowego uprzednio zajmowanego
      odcinka pasa drogowego, otrzymujący decyzję  zobowiązany jest usunąć ujawniające
      się  wady techniczne spowodowane  nieprawidłowym wykonaniem robót w terminie
      natychmiastowym  wyznaczonym  przez  zarządcę drogi  W razie zwłoki w usunięciu    
      wad, zarządca drogi może wykonać niezbędne  roboty na koszt zajmującego pas            
      drogowy. 
 
UZASADNIENIE
 
Wnioskiem z dnia 26 stycznia 2012 roku ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu  Rejon Dystrybucji we Włocławku ul. Duninowska 8, 87-800 Włocławek, zwrócił się  o wydanie decyzji na umieszczenie w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego    z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
 tj. elektroenergetycznego kabla nn   stanowiącego zasilanie przyczepy
     kampingowej  usytuowanej na działce nr 56/2 w miejscowości Łączewna.                  
                                
Po rozpoznaniu  załączonych do wniosku dokumentów, orzeczono zgodnie z wnioskiem.
 
 
POUCZENIE
 
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego
za pośrednictwem Wójta Gminy  Boniewo w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 
 
Otrzymują :
1. ENERGA – OPERATOR S.A.
    Oddział w Toruniu
    Rejon Dystrybucji we Włocławku
    Ul. Duninowska 8, 87-800 Włocławek,
2. a/a.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (8 marca 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 marca 2012, 14:58:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2363