zajęcie pasa drogi gminnej,


Nr TIiRG 6852-2/2012                                                Boniewo, dnia 7 marca 2012 r.
 
 
D E C Y Z J A
 
     Na podstawie art. 40 ust. 1, 2 pkt. 2  i ust. 15 ustawy  z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U. z dnia 2007 Nr 19, poz. 115 z poźn. zmianami), § 2  Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 1 czerwca 2004 roku  w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U z 2004  r. nr 140 poz1481) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000 r.   Nr 98, poz. 1071 z póź. zm. ), po rozpatrzeniu wniosku  z dnia 26 stycznia 2012 roku ENERGA – OPERATOR SA Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji  we Włocławku ul. Duninowska 8, 87-800 Włocławek
 
Zezwalam
 
1.  ENEGRA – OPERATOR SA Oddział w Toruniu Rejon Dystrybucji we Włocławku               
     ul. Duninowska 8, na zajęcie pasa drogi gminnej, stanowiącej  działkę numer ewidencyjny  
     55/2  miejscowości  Łączewna  w celu budowy przyłącza  energetycznego kablowego  
     niskiego   napięcia  do działki nr 56/2 w miejscowości  Łączewna.  
2.  Podczas robót zostanie zajęty pas drogowy o powierzchni 32 m2 w tym droga gruntowa            
     o powierzchni 21 m2  oraz pas zieleni 11 m2.                    
3. Termin  zajęcia pasa drogowego ustala się na dzień  25 marca 2012 roku   
4.  Nie ustala się opłaty za zajęcie  pasa drogowego działki o  numerze ewidencyjny
     55/2 w miejscowości Łączewna  w celu budowy przyłącza energetycznego kablowego
     niskiego napięcia  do działki numer ewidencyjny 56/2 w miejscowości Łączewna.     
5.  Wnioskodawca zobowiązany jest do spełnienia następujących warunków :
 a/ roboty mogą  być rozpoczęte po  uprzednim oznakowaniu i zabezpieczeniu zgodnie                  
     z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku  w sprawie
     szczegółowych  warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
     bezpieczeństwa   ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drogach                         
    /Dz.U. z  2003 r. Nr 220, poz.  2181 z późn. zm./.
 b/ zajmujący pas drogowy odpowiada za stan bezpieczeństwa na zajmowanej  
     powierzchni ponosi całkowitą odpowiedzialność cywilną  wobec  osób trzecich z tytułu
     szkód mogących zaistnieć w tym terenie w związku z prowadzonymi robotami.
 c/ z dniem upływu terminu na jaki wydano zezwolenie należy  przywrócić pas drogowy do
     uprzedniego stanu użyteczności zgodnie z aktualną wiedzą inżynierską, przy zachowaniu
     wymogów Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
     1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi i ich
     usytuowanie (Dz.U.Nr 43, poz. 430 oraz obowiązujących  norm.
 d/ zajmujący pas drogowy jest zobowiązany powiadomić zarządcę drogi  o zakończeniu
      robót  w celu  komisyjnego odbioru zajmowanego odcinka pasa  drogowego, a dzień
      podpisania protokółu jest dniem zwolnienia pasa drogowego.
 e/  w okresie 24 miesięcy od daty odbioru pasa drogowego uprzednio zajmowanego
      odcinka pasa drogowego, otrzymujący decyzję  zobowiązany jest usunąć ujawniające
      się  wady techniczne spowodowane  nieprawidłowym wykonaniem robót w terminie
      natychmiastowym  wyznaczonym  przez  zarządcę drogi  W razie zwłoki w usunięciu    
      wad, zarządca drogi może wykonać niezbędne  roboty na koszt zajmującego pas            
      drogowy. 
 
 
UZASADNIENIE
 
Wnioskiem z dnia 26 stycznia 2012 roku  ENERGA- OPERATOR S.A. Oddział w Toruniu  Rejon Dystrybucji we Włocławku ul. Duninowska 8, 87-800 Włocławek, zwrócił się                        o zezwolenie na zajęcie  pasa drogowym  drogi gminnej oznaczonej numerem ewidencyjnym
55/2 w miejscowości Łączewna.
                                                    
Po rozpoznaniu  załączonych do wniosku dokumentów, orzeczono zgodnie z wnioskiem.
 
 
POUCZENIE
 
Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do  Samorządowego Kolegium Odwoławczego
za pośrednictwem Wójta Gminy  Boniewo w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 
 
Otrzymują :
1. ENERGA - OPERATOR S.A.
    Oddział w Toruniu
    Rejon Dystrybucji we Włocławku
    Ul. Duninowska 8, 87-800 Włocławek,
2. a/a.
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Marek Klimkiewicz (8 marca 2012)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (8 marca 2012, 14:56:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2228