„Budowa dwóch elektrowni słonecznych “Łączewna I” i “Łączewna II” wraz z infrastrukturą techniczną o mocy maksymalnie do 2 MW (2x1MW) na działce nr 50/4 w miejscowości Łączewna, gmina BoniewoWÓJT GMINY BONIEWO

Boniewo, dnia 27 lipca 2021 r.
ZPiPF. 6730-26/2021

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy


Wójt Gminy Boniewo, działając na podstawie:
- art. 104 oraz art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.),
- art. 66a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) w związku z art. 72 ust. 6 I 6a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.),

zawiadamia,

że w dniu 27 lipca 2021 r., na wniosek z dnia 18 maja 2021 r. Polska Energa Odnawialna Sp. z o.o., została wydana decyzja znak: ZPiPF.6730-26/2021 o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch elektrowni słonecznych “Łączewna I” i “Łączewna II” wraz z infrastrukturą techniczną o mocy maksymalnie do 2 MW (2x1MW) na działce nr 50/4 w miejscowości Łączewna, gmina Boniewo", realizowanego w obszarze i zakresie określonym
we wniosku i jego załącznikach.

Treść ww. decyzji oraz dokumentacja sprawy udostępniania jego społeczeństwu zgodnie z zasadami zawartymi w dziale II uouioś, pt.: Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie.

Organ właściwy do wydania decyzji, podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, a także udostępnia na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu treść tej decyzji.

Zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie.

Wskazuje dzień publicznego ogłoszenia i udostępnienia treści decyzji 28 lipca 2021 r.

decyzja .pdf (3501kB) pdf    Boniewo mapa fotowoltaika.pdf (7363kB) pdf

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz
metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (28 lipca 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (28 lipca 2021, 21:31:31)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (28 lipca 2021, 21:42:48)
Zmieniono: załączniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 605