Dożywianie dzieci Zespołu Szkół Boniewo w roku szkolnym 2018/2019


 
Boniewo  , dnia  03.08.2018  roku
 
ZAPYTANIE OFERTOWE

dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

Zamawiający Gmina Boniewo  zaprasza do złożenia oferty na: „Dożywianie dzieci Zespołu Szkół  Boniewo w roku szkolnym 2018/2019

 
CPV :
55321000-6 Usługi przygotowywania posiłków
55322000-3Usługi gotowania posiłków
55320000-9 Usługi podawania posiłków
I.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.) 

II.     Przedmiot zamówienia :
 
Posiłki będą sporządzane i wydawane  przez Wykonawcę w  pomieszczeniach kuchennych Zespołu szkół Boniewo  udostępnionych z wyposażeniem  przez Wójta Gminy Boniewo, wskazanych przez Dyrektora szkoły.
Usługa będzie polegała na :
Przygotowaniu  oraz wydaniu posiłków  w następującej ilości :
1.zupa + pieczywo – 2 razy  x w tygodniu szacunkowo dla 135 osób/ poniedziałek ,piątek/
2. zupa + drugie danie –  3 razy x w tygodniu szacunkowo dla 135 osób/ wtorek, środa, czwartek/Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art. 22 § 1 Kodeksu pracy) osób  sporządzających i wydających posiłki w ramach zadania . Zamawiający może w każdym czasie w celu potwierdzenia danych zawartych w wykazie żądać przedłożenia dokumentów, zgodnie z zapisami zawartymi we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 1 do  niniejszego zapytania . Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań określone zostały we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego zapytania .
Zamawiający  przewiduje 10 % dodatkowych  usług jakie mogą  zostać udzielone w ramach postępowania polegające na świadczeniu tej samej usługi . 

 
 
 
III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy mający prawo występowania w obrocie prawnym i spełniający niżej podane warunki: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, 2) posiadają wiedzę i doświadczenie, 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 4)znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
 
III.1.Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający będzie się kierował regułą : spełnia, nie spełnia
III.2 Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający będzie się kierował regułą : spełnia, nie spełnia
III.3. Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający będzie się kierował regułą : spełnia, nie spełniaIV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA
 
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1
 
 -oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające , że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu .
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia  otwarcia ofert przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy  kapitałowej, wykonawca może złożyć raz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające , że powiązania z innym wykonawcą nie prowadza do zakłócenia konkurencji w postępowaniu że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia
 
VI. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Zofia Boratyńska  2840181 
VII.  ZAMAWIAJĄCY  Gmina Boniewo  Miejscowość: Boniewo  ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo   
VIII.   Termin realizacji  zamówienia  od 17.09.2018roku   do 14.06.2019 roku
IX. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY, 
X. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
XI.  Zamawiający  nie dopuszcza składanie ofert częściowych .
XII Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 
XIII. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego. 
XIV. Ofertę należy przygotować na załączonym formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. 
XV Wykonawca musi uwzględnić wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienia. Cena określona w ofercie będzie zawierać podatek VAT oraz wszystkie koszty jakie Wykonawca poniesie z tytułu  należytej realizacji zamówienia .
Wszystkie wartości ceny powinny być liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 
XVI Cena nie będzie podlegała zmianom w okresie trwania umowy, poza wyjątkami określonymi w umowie. 
XVII. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą podpisze umowę na warunkach określonych przez zamawiającego .   
XVIII. MIEJSCE, SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT 
XIX. Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, siedziba: Urząd Gminy  Boniewo ul. Szkolna 28 , 87-851 Boniewo/ sekretariat/ w sposób: pocztą na adres: Urząd  Gminy Boniewo ul. Szkolna 28, osobiście sekretariat urzędu gminy Boniewo  . 

XIX.1  Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 21 sierpnia 2018 roku do godz. 10:00.
Zaadresowaną   na : Gmina Boniewo Ul. Szkolna 28 87-851 Boniewo
Posiadającą  oznaczenie:  oferta na realizację zadania pn „Dożywianie dzieci Zespołu Szkół  Boniewo w roku szkolnym 2018/2019  dopiskiem nie  otwierać przed dniem  21 sierpnia 2018 roku do godz. 10:10
Za termin złożenia oferty uważa się termin jej dotarcia do Zamawiającego. 
XIX.2. Otwarcie ofert nastąpi 21 sierpnia 2018 roku o godz. 10:10.
XX.OCENA OFERT/ KRYTERIA  I WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
XX.1. Wybór najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie podlegających odrzuceniu zostanie przeprowadzony w oparciu o następujące kryterium:
 
1) cena                                                                 60 %
2)  Wprowadzenie owoców i warzyw do jadłospisu – 40 %
XX.2.W kryterium „cena” zostanie zastosowany wzór:

Ocena punktowa = cena minimalna x  60  punktów                                                                                    cena badana cena badana

 
XX.3. Zasady oceny kryterium  „Wprowadzenie owoców i warzyw do jadłospisu”
     a/  okres  liczony w dniach,
    b/ minimalna liczba dni Wprowadzenie owoców i warzyw do jadłospisu - dwa dni w tygodniu ,
    c/ maksymalna liczba dni Wprowadzenie owoców i warzyw do jadłospisu -pięć dni w tygodniu,
    d/  ocena punktowa oferty w kryterium „Wprowadzenie owoców i warzyw do jadłospisu”
       - oferty poniżej dwóch dni  w tygodniu  wprowadzenia owoców i warzyw do jadłospisu oraz powyżej 5 dni w tygodniu  wprowadzenie owoców i warzyw do jadłospisu otrzymają  „0 pkt”,
        - jeżeli oferta jest najkorzystniejsza lub równa ofercie najkorzystniejszej  otrzymuje 
                     maksymalną liczbę  punktów  tj. „40 pkt”,

       - jeżeli  wszystkie oferty są równe  wszystkie otrzymują maksymalną liczbę punktów tj. „ 
                     „ 40 pkt”,
        -jeżeli złożona oferta jest ofertą pośrednia (pomiędzy ofertą najmniej korzystną a
        najkorzystniejsza ) jej  wartość obliczana jest w sposób następujący :      
Ocena punktowa = minimalna liczba dni  Wprowadzenia owoców i warzyw do jadłospisu  / maksymalną liczbę dni  wprowadzenia owoców i warzyw do jadłospisu   x 40 punktów

XX.4. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta zawierająca najwyższą ilość punktów   
XXI. W przypadku gdy wartość oferty z najniższą ceną przekracza kwotę środków przeznaczonych na realizację zamówienia, Zamawiający może unieważnić postępowanie,  chyba że Zamawiający będzie wstanie zwiększyć kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do kwoty oferty najkorzystniejszej . 
XXII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA. 
XXII..1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania umowy z należytą starannością.
XXII.2. W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń umowy Zamawiający może odstąpić od umowy .
XXII.3.Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania osób , którym powierzył wykonanie zamówienia.
XXII.4 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za dobrą jakość przygotowywanych posiłków.
 
XXII.5 Świadczenie usług żywieniowych powinno być zgodne w szczególności ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017  poz.149 ze zmianami) oraz zaleceniami Głównego Inspektora  Sanitarnego i Instytutu Żywności i Żywienia w sprawie norm wyżywienia i żywienia, jakie obowiązują w zakładach żywienia  zbiorowego oraz jakości zdrowotnej żywności, z uwzględnieniem:
 
a/ w zakresie jakości usług – w sposób gwarantujących  jakość posiłków zgodną z zalecanymi normami dotyczącymi zawartości składników pokarmowych zapewniając różnorodność diety z uwzględnieniem specyfiki żywienia dzieci i młodzieży,
 
b/ cyklu produkcyjnego i jego poszczególnych etapów- przestrzegania zasad sanitarno-higienicznych na każdym etapie : produkcji posiłków, wydawania posiłków, składowania i magazynowania produktów, przewozu posiłków,
 
c/ wyposażenia- stanu  sanitarnego pomieszczeń i urządzeń,
 
d/ personelu- badania  lekarskie.
 
XXII.6. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać „dobrej praktyki higienicznej” obowiązującej w szkołach.
XXII.7. Przygotowanie posiłków  oraz ich wydawanie przez Wykonawcę winno odbywać się zgodnie z obowiązującymi Zasadami Dobrej Praktyki Żywienia Zbiorowego oraz  HACCP w pomieszczeniach kuchennych Zespołu Szkół w Boniewie .
 
XXII.8. Wykonawca ma obowiązek przechowywania próbek dostarczonej żywności w ilości i przez okres czasu określony obowiązującymi przepisami.
 
XXII.9.Ilość odbiorców zadania podano szacunkowo, rozliczenie odbywać się będzie na podstawie rzeczywistej ilości wydanych posiłków.
 
XXII.10.Płatność odbywać się będzie po zakończeniu danego miesiąca dożywiania  na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30  dni od daty wpływu faktury. Płatnikiem na podstawie Porozumienia  z Wójtem Gminy będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Boniewie .
 
XXII.11 Wykonawca do faktury załączy szczegółowy wykaz wydanych posiłków  z podaniem : dnia, rodzaju posiłku oraz ilości wydanych posiłków.
 
XXII.12 Wykonawca  na podstawie wykazu otrzymanego  od Dyrektora szkoły uwzględni na fakturze ilość osób objętych  nieodpłatnym dożywianiem .
XXII.13 Wykonawca poniesie  koszty związane  z :
a/ zakupem niezbędnych artykułów do sporządzenia posiłków ,
b/energią,
c/wodą,
d/odprowadzaniem  ścieków ,odbiorem odpadów stałych ,
e/ utrzymaniem czystości w pomieszczeniach związanych realizacją zadania ,
f/ wynajmem pomieszczeń z wyposażeniem  w wysokości 200 PLN brutto  miesięcznie. W zakresie najmu pomieszczeń zostanie sporządzona oddzielna umowa .
g/ inne związane z prawidłowym i pełnym wykonaniem zamówienia .
 
XXII.14 Wykonawca  jest zobowiązany z wyprzedzeniem 3 dniowym  przedłożyć Zamawiającemu jadłospis na każdy tydzień przygotowywania posiłków oraz wywiesić na tablicy ogłoszeń w szkołach
Wykonawca  zobowiązany jest do  wydawania posiłków  w dni nauki szkolnej w godzinach ustalonych z dyrektorem szkoły.
XXII.15 Wykonawca ponosi odpowiedzialność prawną i materialną   wobec organów kontroli w zakresie przestrzegania przepisów  w zakresie wykonywanej usługi .
 
XXII.16  Wykonawca odpowiada za przestrzeganie realizując niniejsza usługę za przestrzeganie przepisów BHP p.poż i higieniczno-sanitarnych.
 
XXII.17 W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej, bądź innych służb uprawnionych do przeprowadzenia kontroli obowiązek usunięcia nieprawidłowości i skutków z tym związanych obciążać będzie Wykonawcę.
 
XXII.18. Zamawiający  zastrzega sobie możliwości zmiany terminów   podawania dzieciom herbaty w sytuacji wystąpienia niekorzystnych warunków  atmosferycznych .
XXII.19 Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy  w terminie i na warunkach określonych przez zamawiającego .
XXII.20. Zamawiający  przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy (w formie aneksu), w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem wskazanych w pkt.XXII.21 warunków ich wprowadzenia:
1)  zmiany spowodowane siłą wyższą uniemożliwiającą wykonanie przedmiotu umowy;
2) urzędowe zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT);
3) zmiana terminu realizacji zamówienia.
4) zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy,
5)  zmiana numeru rachunku bankowego.
6) zmiana osób zatrudnionych w ramach zadania .
 
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
 
XXII.21. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, przewidziane w ust. 1 dopuszczalne są tylko pod następującymi warunkami:
1) zmiany nie mogą powodować zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego w niniejszej umowie, z zastrzeżeniem pkt.XXII.20.  ppkt 2);
2) zmiana osób przewidzianych do realizacji zamówienia może nastąpić tylko na osoby o kwalifikacjach zawodowych równorzędnych lub wyższych do kwalifikacji, które podlegały ocenie,
3) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
 
XXII.22. Zmiana umowy dokonana zostanie w formie pisemnego aneksu podpisanego przez strony niniejszej umowy.
 
Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

 Wykonawca nie będzie upoważniony do żądania za wykonanie zamówienia wynagrodzenia przekraczającego wartość zawartą w ofercie i umowie. 
XXIII. Należność za wykonane usługi zostanie wypłacona w terminie 30 dni na podstawie prawidłowo doręczonej faktury do zamawiającego ,w terminach miesięcznych po zakończeniu danego miesiąca .
XXIV. Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy  w terminie i na warunkach określonych przez Zamawiającego . 
XXV.FORMALNOŚCI JAKIE ZOSTANĄ DOPEŁNIONE PRZED PODPISANIEM UMOWY 
XXV. 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty w formie jakiej wpłynęły oferty do Zamawiającego. 

XXV.2.  Jeżeli treść zapytania ofertowego została zamieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Boniewo www.bip.boniewo.pl informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty także zostanie zamieszczona na tej stronie. 
XXV.3.  Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została wybrana, o terminie i miejscu zawarcia umowy. 
XXV.4.. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny. 
 
XXVI. Złożona oferta jest ważna 30 dni od daty złożenia oferty .

klauzula informacyjna uwzględniają regulacje zawarte w art. 13 rozporządzenia RODO
 
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
§   administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Boniewo ul. Szkolna 28 , 87-851 Boniewo
§   inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Boniewo  jest Pan Paweł Modrzejewski  kontakt: inspektor@kiodo.pl Tel. 54 4544001
§   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. cRODOw celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Dożywianie dzieci Zespołu Szkół  Boniewo w roku szkolnym 2018/2019, prowadzonym w formie zapytania o cenę ,
§   odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579  ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
§   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
§   obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
§   w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
§   posiada Pani/Pan:
−      na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
−      na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych**;
−      na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
−      prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
§   nie przysługuje Pani/Panu:
−      w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
−      prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowaw art. 20 RODO;
−      na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
__________________
*Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie:skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


załączniki : projekt umowy pobierz (28kB) word , druk oferty  pobierz (17kB) word ,  Oświadczenia pobierz (19kB) word pobierz (20kB) word pobierz (12kB) word

 
 
WYNIK PRZEPROWADZONEGO POSTĘPOWANIA
 
Informacja o wyniku przeprowadzonego postępowania „Dożywianie dzieci Zespołu Szkół  Boniewo w roku szkolnym 2018/2019”

 
 
Zgodnie z  przeprowadzonym postępowaniem na podstawie art.4 pkt 8 ustawy PZP  Zamawiający -  Gmina Boniewo  reprezentowana przez Wójta Gminy Boniewo  informuje ,że za ofertę najkorzystniejszą została uznana oferta:
 
Jadwiga  Kryszkowska  Usługi Gastronomiczne   Sarnowo 9, 87-851 Boniewo    , która uzyskała najwyższą ilość punktów podczas oceny :Kryterium cena   60 pkt Kryterium Wprowadzenie owoców i warzyw do jadłospisu 40  pkt   razem 100 pkt.
 
 
1.      Złożone oferty  i uzyskane punkty :
 
Jadwiga  Kryszkowska  Usługi Gastronomiczne   Sarnowo 9, 87-851 Boniewo    ilość uzyskanych   punktów w kryterium cena 60   pkt i Wprowadzenie owoców i warzyw do jadłospisu 40 pkt -razem  100  pkt.
    
    
 
 metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (3 sierpnia 2018)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (3 sierpnia 2018, 11:05:21)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (22 sierpnia 2018, 10:51:20)
Zmieniono: wynik przeprowadzonego postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1176