Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 82 w obrębie Boniewo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO

 Boniewo, dn. 26.07.2022 r.

Nr ZPiPF. 6220 - 5/2022

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74ust. 3 i 3f Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania o decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 82 w obrębie Boniewo, gmina Boniewo”. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek KPE FARMS Sp. z o.o., który wpłynął do
tutejszego urzędu 06.07.2022 r.

Ponadto, informuję, że zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska w dniu 26.07.2022 r. zwrócono się do organów właściwych do wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku,
- Dyrektora Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Boniewie, tablicy ogłoszeń Sołectwa Boniewo oraz na stronie Biuletynu
Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie.

Jednocześnie, informuję strony postępowania, że zawiadomienia o pozostałych czynnościach  organu w przedmiotowej sprawie, publikowane będą wyłącznie na stronie  Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie, pod adresem http://bip.boniewo.pl/

1.4 (24660kB) pdf Boniewo 82.pdf (3409kB) pdf PPIS Boniewo.pdf (1331kB) pdf   Wody Polskie farma Boniewo.pdf (2137kB) pdf

Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz
metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (26 lipca 2022)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (26 lipca 2022, 18:23:41)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (13 września 2022, 11:46:55)
Zmieniono: opinia Wody Polskie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 445