Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną nw obrębie Łąki Zwiastowe, gmina Boniewo w obrębie Otmianowo, gmina BoniewoWÓJT GMINY BONIEWO

Boniewo, dn. 15.09.2021 r.

Nr ZPiPF. 6220 - 4/2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania o decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 21, 42, 43, 46, 59, 60/2, 61, 62 oraz 20, 40, 58 w obrębie Łąki Zwiastowe, gmina Boniewo i 155, 278 w obrębie Otmianowo, gmina Boniewo”. Postępowanie zostało wszczęte na wniosek KPE FARMS Sp. z o.o., który wpłynął do tutejszego urzędu 09.09.2021 r.


Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska organami właściwymi do wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko są:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,
- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku,
- Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.


Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy
Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Jednocześnie, informuję strony postępowania, że zawiadomienia o pozostałych czynnościach organu w przedmiotowej sprawie, publikowane będą wyłącznie na stronie BiuletynuInformacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie, pod adresem http://bip.boniewo.pl/

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń
Urzędu Gminy w Boniewie, tablicy ogłoszeń Sołectwa Łąki Zwiastowe i Otmianowo oraz na
stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie.

KIP -Karta Informacyjna Przedsięwzięcia KIP Łąki Zwiastowe dz. 21, 42, 43, 46, 59, 60_2, 61, 62 (dz. tow. 20, 40, 58 Łąki Zwiastowe, 155, 278 Otmianowo).pdf (2119kB) pdf


opinia PPIS  opinia PSSE.pdf (1385kB) pdf

opinia PGW opinia WP.pdf (1135kB) pdf
Wójt Gminy Boniewo
Marek Klimkiewicz
metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (15 września 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (15 września 2021, 20:39:23)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (3 listopada 2021, 13:49:31)
Zmieniono: opinia PGW

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 678