Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wrazz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 131/3, 131/5, 134/5, 134/6 oraz131/4, 136 w obrębie Otmianowo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO

Boniewo, dn. 09.09.2021 r.

Nr ZPiPF. 6220 - 3/2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania o decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wrazz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 131/3, 131/5, 134/5, 134/6 oraz131/4, 136 w obrębie Otmianowo, gmina Boniewo”.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek KPE FARMS Sp. z o.o., który wpłynął do tutejszego urzędu 06.09.2021 r.Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska organami właściwymi do wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko są:- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku,- Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Jednocześnie, informuję strony postępowania, że zawiadomienia o pozostałych czynnościach organu w przedmiotowej sprawie, publikowane będą wyłącznie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie, pod adresem http://bip.boniewo.pl/Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Boniewie, tablicy ogłoszeń Sołectwa Otmianowo oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie.

KIP Otmianowo dz. 131_3, 131_5, 134_5, 134_6 oraz 131_4, 136.pdf (2018kB) pdf mapa bufor 100 m.pdf (702kB) pdf
opinia RDOŚ Opinia RDOS.pdf (3467kB) pdf

opinia PPIS opinia PSSE (2).pdf (1370kB) pdf

opinia PGW opinia WP.pdf (1130kB) pdf
Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (9 września 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 września 2021, 14:26:35)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (22 października 2021, 17:31:57)
Zmieniono: Opinia PGW

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 520