Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 076) na działce nr 139/5 obręb Osiecz Mały, gmina Boniewo


    Nr TIiRG 6220-3/2020                                      Boniewo, dn. 26.02.2020 r.
 
 
 
 
 
 
OBWIESZCZENIE
 
 
            Wójt Gminy Boniewo, działając na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zgodnie  z art. 73 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamia strony o wszczęciu postępowania, na wniosek z dnia 13.02.2020 r. /data wpływu: 21.02.2020 r./ PV 420 Sp. z o. o., w imieniu której wystąpił pełnomocnik Pan Wojciech Poturalski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dwóch elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 076) na działce nr 139/5 obręb Osiecz Mały, gmina Boniewo”.
            Dodatkowo informuję o wystąpieniu z prośbą o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarząd Zlewni we Włocławku.
            Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.
            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń  w Urzędzie Gminy Boniewo, tablicy ogłoszeń Sołectwa Osiecz Mały oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Boniewo.
 
 
         Załączniki KIP IN 076 OSIECZ MAŁY 2X1 p.pdf (6665kB) pdf   ZAŁĄCZNIK NR 1 DO KIP.pdf (1027kB) pdf                                               

Opinia PPIS opinia PSSE(1).pdf (988kB) pdf
Opinia PGW Wody Polskie opinia WP.pdf (2037kB) pdf
   Wójt Gminy Boniewo
                                                                                                         Marek Klimkiewicz
 
 
                                                              

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (27 lutego 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (27 lutego 2020, 18:04:01)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (16 kwietnia 2020, 16:26:48)
Zmieniono: korekta załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 822