Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 074) na działce nr 53 obręb Lubomin Leśny, gmina Boniewo

Nr TIiRG 6220-2/2020                                                               Boniewo, dn. 26.02.2020 r.
OBWIESZCZENIEWójt Gminy Boniewo, działając na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zgodnie z art. 73 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) zawiadamia strony o wszczęciu postępowania, na wniosek z dnia 10.02.2020 r. /data wpływu: 21.02.2020 r./ PV 420 Sp. z o. o., w imieniu której wystąpił pełnomocnik Pan Wojciech Poturalski w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „ Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (IN 074) na działce nr 53 obręb Lubomin Leśny, gmina Boniewo”.
Dodatkowo informuję o wystąpieniu z prośbą o opinię, co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego we Włocławku oraz do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - Zarząd Zlewni we Włocławku. Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewo, tablicy ogłoszeń Sołectwa Lubomin Leśny oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Boniewo.

Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz
Załączniki KIP IN 074 LUBOMIN LEŚNY 1x1 MW.pdf (5228kB) pdf   ZAŁĄCZNIK NR 1 DO KIP.pdf (1369kB) pdf

opinia PPIS opinie PSSE.pdf (804kB) pdf

opinia PGW Wody Polskie OpiniaWP.pdf (1731kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Bonirewo Marek Klimkiewicz (27 lutego 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (27 lutego 2020, 13:53:25)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (16 kwietnia 2020, 16:24:09)
Zmieniono: korekta załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1078