Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wrazz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 131/3, 131/5, 134/5, 134/6 oraz131/4, 136 w obrębie Otmianowo, gmina Boniewo

WÓJT GMINY BONIEWO

Boniewo, dn. 09.09.2021 r.

Nr ZPiPF. 6220 - 3/2021

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 61 § 4 oraz art. 49 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), w związku z art. 74ust. 3 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) zawiadamiam strony postępowania o wszczęciu postępowania w sprawie wydania o decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 9 MW wrazz niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 131/3, 131/5, 134/5, 134/6 oraz131/4, 136 w obrębie Otmianowo, gmina Boniewo”.

Postępowanie zostało wszczęte na wniosek KPE FARMS Sp. z o.o., który wpłynął do tutejszego urzędu 06.09.2021 r.Zgodnie z art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska organami właściwymi do wydania opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko są:- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy,- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Włocławku,- Dyrektor Zarządu Zlewni we Włocławku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami w powyższej sprawie w Urzędzie Gminy Boniewie w pokoju nr 4, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:15 do 15:15.

Jednocześnie, informuję strony postępowania, że zawiadomienia o pozostałych czynnościach organu w przedmiotowej sprawie, publikowane będą wyłącznie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie, pod adresem http://bip.boniewo.pl/Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Boniewie, tablicy ogłoszeń Sołectwa Otmianowo oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Boniewie.

KIP Otmianowo dz. 131_3, 131_5, 134_5, 134_6 oraz 131_4, 136.pdf (2018kB) pdf mapa bufor 100 m.pdf (702kB) pdf
opinia RDOŚ Opinia RDOS.pdf (3467kB) pdf

opinia PPIS opinia PSSE (2).pdf (1370kB) pdf
Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (9 września 2021)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 września 2021, 14:26:35)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (1 października 2021, 15:17:07)
Zmieniono: opinia PPIS

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 112