Rozwój usług opiekuńczych w Gminie BoniewoZdjęcie

Informacje o ogłoszeniu
Data publikacji ogłoszenia
28-02-2020
Termin składania ofert
16-03-2020
Numer ogłoszenia
1235934

Status ogłoszenia
Aktualne
Miejsce i sposób składania ofert
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w formie pisemnej: osobiście bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Zamawiającego podany w pkt. I Zapytania ofertowego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając skan podpisanych dokumentów na adres: inwestycje_ug@interia.pl Na potrzeby niniejszego postępowania oferta złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej, wywiera skutki takie jak oferta złożona z zachowaniem formy pisemnej.
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę
inwestycje_ug@interia.pl
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia
Zdzisłwa Bywalska
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia
516168024
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia stanowi organizacja spotkań, warsztatów oraz szkoleń w ramach projektu„Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo” w ramach Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zwarty w zapytaniu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia .
Kategoria ogłoszenia
Usługi
Podkategoria ogłoszenia
Usługi inne
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: włocławski Miejscowość: Osiecz Mały 32/7
Opis przedmiotu zamówienia
Cel zamówienia
Organizacja spotkań, warsztatów oraz szkoleń w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo” w ramach Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020
Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia stanowi organizacja spotkań, warsztatów oraz szkoleń w ramach projektu„Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo” w ramach Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zwarty w zapytaniu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia .
Kod CPV
80000000-4
Nazwa kodu CPV
Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Dodatkowe przedmioty zamówienia
85000000-9
Harmonogram realizacji zamówienia
od podpisania umowy do 31 lipca 2021 roku
Załączniki
Zapytanie ofertowe oraz załączniki
Pytania i wyjaśnienia
Brak pytań i wyjaśnień
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu . Zmawiając oceni spełnienie warunku na podstawie :

a) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2;
b) Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 3
Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg kryteriów: spełnia – nie spełnia.
Wiedza i doświadczenie
Zmawiając oceni spełnienie warunku na podstawie :

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2;

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg kryteriów: spełnia – nie spełnia.
Potencjał techniczny
Zmawiając oceni spełnienie warunku na podstawie :

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2;

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg kryteriów: spełnia – nie spełnia.
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Zamawiając oceni spełnienie warunku na podstawie : Wykonawca dysponuje co najmniej 1 osobą do realizacji tej części zamówienia, na którą składana jest oferta posiadającą kwalifikacje i doświadczenie określone w III. 2 Zapytania ofertowego;
W przypadku, gdy Wykonawca jest osobą fizyczną i sam zamierza wykonać przedmiot zamówienia, ww. warunek znajduje zastosowanie do jego osoby.
W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawca wraz z ofertą przedstawi kopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie w stosunku do Wykonawcy lub osoby będącej w jego dyspozycji.

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg kryteriów: spełnia – nie spełnia.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zmawiając oceni spełnienie warunku na podstawie :

Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2;

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg kryteriów: spełnia – nie spełnia.
Dodatkowe warunki
Nie dotyczy
Warunki zmiany umowy
1. Strony wprowadzą zmiany do umowy w przypadku zaistnienia jednej z okoliczności spośród wskazanych poniżej, w przypadku, gdy ta okoliczność ma wpływ na postanowienia Umowy:
1) zmian w podatku VAT – wynikających ze zmiany przepisów,
2) zmian wynikających z wydania indywidualnej interpretacji podatkowej wpływającej na wysokość stawki podatku VAT.
2. Zmiany nie mogą naruszać obowiązujących przepisów prawa ani Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy
1) Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, zgodnie z załącznikiem do zapytania
2) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu ,zgodnie z załącznikiem do zapytania
3) Oświadczenie o spełnieniu/niespełnieniu klauzul społecznych, zgodnie z załącznikiem do zapytania
4) Kopię dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i doświadczenie w stosunku do Wykonawcy lub osoby będącej w jego dyspozycji.
Zamówienia uzupełniające
Nie dotyczy
Ocena oferty
Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zamawiający oceni i porówna wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu.


cena ofertowa brutto –90%
spełnienie wymagań w zakresie klauzuli społecznej –10%

W poszczególnych kryteriach punkty będą przyznawane według następującej zasady:
1) w kryterium „cena ofertowa brutto” punktacja będzie przyznana według następującego wzoru:

zaoferowana najniższa cena ofertowa brutto
(w ofertach podlegającychocenie)
x 90 pkt
cena ofertowa brutto ocenianej oferty

2) w kryterium „spełnienie wymagań w zakresie klauzuli społecznej” punktacja będzie przyznana w przypadku zadeklarowania zatrudnienia min. 1 osoby niepełnosprawnej/ bezrobotnej/ osoby z grupy defaworyzowanej na minimum ½etatu – zgodnie z treścią oświadczenia stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Wówczas Wykonawca otrzyma 10 punktów. Jeśli Wykonawca nie zadeklaruje zatrudnienia w. wym. osób przy realizacji zamówienia, wówczas otrzyma 0 punktów.
Wykluczenia
1. Z postępowania wyklucza się:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) Wykonawcę powiązanego z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcya Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu wykazania niezachodzenia ww. przesłanki wykluczenia po stronie Wykonawcy, Wykonawca przedstawi Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu uznaje się za odrzuconą.
Zamawiający - Beneficjent
Nazwa
GMINA BONIEWO
Adres
Szkolna 28
87-851 Boniewo
kujawsko-pomorskie , włocławski
Numer telefonu
542840181
Fax
542840181
NIP
8882902541
Tytuł projektu
Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo
Numer projektu
RPKP.09.03.02-04-0030/18-00

zapytanie ofertowe oraz załączniki korekta.docx (144kB) word   baza konkurencyjności

Wytworzył: Wójt Gminy boniewo Marek Klimkiewicz (28 lutego 2020)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (28 lutego 2020, 14:46:09)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (9 marca 2020, 19:54:17)
Zmieniono: zmiana zapytania , oraz terminu składania ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 59

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij