Zarządzenie nr 24/2019 Wójta Gminy Boiewo Marka Klimkiewiczaz dnia 8 lipca 2019w sprawie w sprawie zmiany „regulaminu dofinansowania przedsięwzięć związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Boniewo” w roku 2019 oraz składu Gminnej Komisji ds. rozpatrywania wniosków o zakwalifikowanie do udziału w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Boniewo.

Zarządzenie nr 24/2019
Wójta Gminy Boiewo Marka Klimkiewicza
z dnia 8 lipca 2019


w sprawie w sprawie zmiany „regulaminu dofinansowania przedsięwzięć związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Boniewo” w roku 2019 oraz składu Gminnej Komisji ds. rozpatrywania wniosków o zakwalifikowanie do udziału w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Boniewo.


Zarządzenie Nr 24/2019
Wójta Gminy Boniewo
z dnia 8 lipca 2019 r.
 
w sprawie zmiany „regulaminu dofinansowania przedsięwzięć związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Boniewo”  w roku 2019 oraz składu Gminnej Komisji ds. rozpatrywania wniosków o zakwalifikowanie do udziału w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Boniewo.
 
         Na podstawie  art. 7 ust. 1 pkt. 1 i 5 oraz art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2019 roku, poz. 506 t.j.) oraz art. 403 ust. 2 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 roku, poz.799  t.j)  w związku z uchwałą  Nr XXX/184/13 Rady Gminy Boniewo  z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Boniewo na lata 2013 – 2032” zarządzam co następuje :
 
§ 1
 
            W zarządzeniu Nr 3/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia „regulaminu dofinansowania przedsięwzięć związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Boniewo” w roku 2019 wprowadza się następujące zmiany:
1. Regulamin otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego  zarządzenia,
2.   Skład Gminnej Komisji ds. rozpatrywania wniosków o zakwalifikowanie do udziału w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Boniewo:
 
1. Przewodniczący   -  Paulina Mendelak
2. Członek                -  Zdzisława Bywalska
3. Członek                -  Iwona Witczak
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi referatu.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronie                     www. bip.boniewo.pl oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Boniewo.
 
  REGULAMIN Regulamin azbetowy.docx (15kB) word
                                                                                               
                                                                                              Wójt Gminy Boniewo
                                                                                                Marek Klimkiewicz

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (11 lipca 2019, 20:42:33)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (24 stycznia 2020, 09:14:27)
Zmieniono: korekta literowa

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 173