NULL string(0) ""

Uchwała nr XIII/92/20Rady Gminyz dnia 20 marca 2020w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości BoniewoNa podstawie art.7 ust.1 i art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815)

Uchwała nr XIII/92/20
Rady Gminy
z dnia 20 marca 2020


w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Boniewo

Na podstawie art.7 ust.1 i art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815)


UCHWAŁA Nr XIII/92/20
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 20 marca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia Planu odnowy miejscowości Boniewo

Na podstawie art.7 ust.1 i art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815)uchwala się, co następuje:

§ 1.Zatwierdzić Plan odnowy miejscowości Boniewo w brzmieniu określonym w załączniku nr 1do niniejszej uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.

§ 3.Uchwała podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Plan odnowy Plan odnowy Boniewo.pdf (4763kB) pdf

Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (25 marca 2020, 11:59:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 592