NULL string(0) ""

Uchwała nr III/18/18 Rady Gminyz dnia 21 grudnia 2018w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 ), art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ) oraz art.10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, poz. 1490, poz. 1669 )

Uchwała nr III/18/18
Rady Gminy
z dnia 21 grudnia 2018


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 ), art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ) oraz art.10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, poz. 1490, poz. 1669 ) 
UCHWAŁA Nr III/18/18
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 21 grudnia 2018 r.
 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok
 
            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 ), art. 41 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 ) oraz art.10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, poz. 1490, poz. 1669 ) uchwala się, co następuje:
 
            § 1. Przyjmuje się „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii  na 2019 rok”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
            § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
 
            § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.
 
                                                                                         Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                          Adam Ciesielski
 
                                                                      
 
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art.41  ustawy z dnia  26 października  1982 r., o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r., poz. 2137 )  art. 10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii( Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, poz. 1490, poz. 1669 ) prowadzenie działań związanych  z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych  i przeciwdziałaniu narkomanii należy do zadań własnych gminy .Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałanie Narkomanii na 2019r.  jest kontynuacją  przedsięwzięć w obszarze profilaktyki zainicjowanych na terenie gminy Boniewo. Został on opracowany zgodnie  z obligatoryjnymi  zadaniami  oraz potrzebami występującymi na terenie gminy. Rada Gminy corocznie przyjmuje Gminny Program  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Przeciwdziałania Narkomanii.
Stąd podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne .
 
                                                                                 Przewodniczący Rady Gminy
                                                                                                          Adam Ciesielski
  PROGRAM GPPIRPA-na 2018 - ZB projekt uchwały-1.docx (29kB) word
 
                                                                                  
 
Uchwała nie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa

metryczka


Opublikował: Zdzisława Bywalska (2 stycznia 2019, 18:13:07)

Ostatnia zmiana: Zdzisława Bywalska (4 stycznia 2019, 10:59:08)
Zmieniono: numer

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 711