regulaminREGULAMIN
GMINNEGO KOMITETU OCHRONY PAMIĘCI WALK I MĘCZEŃSTWA§ 1


Gminny Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, zwany dalej Komitetem, został powołany na czteroletnią kadencję Zarządzeniem Nr 1/2006 Wójta Gminy Boniewo z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie powołania Gminnego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa i działa na podstawie: ustawy z dnia 21 stycznia 1988 roku o Radzie ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa ( Dz.U.Nr 2,poz.2 z póź. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 1988 roku w sprawie organizacji,trybu działania i zasad finansowania Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz komitetów ochrony walk i męczeństwa ( Dz.U.Nr 22,poz.154).
§ 2
Obszarem działania Komitetu jest teren gminy Boniewo.
§ 3


Do zadań Komitetu należy:

Obszarem działania Komitetu jest teren gminy Boniewo.

Sprawowanie opieki nad miejscami walk i męczeństwa oraz trwałe upamiętnianie związanych z tymi miejscami faktów, wydarzeń, postaci.

Inspirowanie, koordynowanie i organizowanie przedsięwzięć upowszechniających wiedzę o Miejscach Pamięci Narodowej,

Przekazywanie do zaopiniowania Wojewódzkiemu Komitetowi Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nowych projektów oraz zmian miejsc upamiętniania .

Współpraca z Wojewódzkim Komitetem Ochrony Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, organizacjami kombatanckimi, szkołami, organizacjami społecznymi w zakresie prowadzonych zadań,

Występowanie do Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa o nadanie zasłużonym Medalu Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej i innych wyróżnień

Dokonywanie okresowych ocen stanu opieki nad miejscami walk i męczeństwa tj. Pomnikami, mogiłami wojennymi,tablicami pamiątkowymi.

Inspirowanie podejmowania prac konserwacyjnych i remontowych istniejących Miejsc Pamięci Narodowej,

Opracowanie rocznych planów pracy i sporządzanie sprawozdań z wykonania prac do Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.


§ 3
Przewodniczącym Komitetu jest Wójt.


§ 4


Członków Komitetu i Prezydium powołuje i odwołuje Wójt.


§ 5


1.Organem wykonawczym Komitetu jest Prezydium.

W skład Prezydium wchodzą:
- przewodniczący- Marek Klimkiewicz,
- z-ca przewodniczącego- Jan Wypijewski,
- sekretarz – Zdzisława Bywalska,
- członek - ks. Włodzimierz Włodarz,
- członek- Ewa Grochowina,
-członek - Anna Kozłowska.


§ 6


Posiedzenia Komitetu zwołuje Przewodniczący, co najmniej dwa razy w roku. W pracach Komitetu mogą brać udział osoby z poza Komitetu.


§ 7
Udział w pracach Komitetu ma charakter społeczny.
§ 8


Środki finansowe na realizację zadań Komitetu pochodzą:
- z budżetu gminy Boniewo,
- fundacji i organizacji społecznych,
- centralnych i terenowych funduszy rozwoju kultury,
- uzyskanych z innych źródeł.


§ 9


1.Komitet opracowuje roczne plany pracy.

Sprawozdania z wykonania planu pracy Komitet przekłada do zaopiniowania Wojewódzkiemu Komitetowi Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa.
§ 10
Sekretarz komitetu organizuje,koordynuje i prowadzi dokumentację i korespondencję Komitetu. Informuje Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa o zmianach w składzie osobowym Komitetu.
Sporządza protokóły z posiedzenia Komitetu.


§ 11
Obsługę organizacyjno-techniczną Komitetu zapewnia urząd gminy Boniewo.
Regulamin zatwierdzono w dniu :


25 stycznia 2006 roku

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo (25 stycznia 2006)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (9 lutego 2006, 10:44:29)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3106