ustalenie stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Boniewo

ZARZĄDZENIE NR 48/2019
WÓJTA GMINY BONIEWO

z dnia 10 grudnia 2019 r.

w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy BoniewoNa podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 7, art. 8 pkt.1 ustawy z dnia 21 czerwca 20001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, 1496 ze zm.) oraz uchwały Nr X/71/84/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30.12.2015 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Boniewo na lata 2016-2020 i uchwały Nr XI/84/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 31.03.2016 r. w sprawie zmiany uchwały Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobie Gminy Boniewo na lata 2016-2020.

§ 1. Ustala się stawkę bazową czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Boniewo w wysokości 3,50 zł.

§ 2. 1. W lokalach mieszkalnych nie wyposażonych w urządzenia kanalizacyjne stawka określona w § 1 ulega obniżeniu o 10% i wynosi 3,15 zł. 2. W lokalach mieszkalnych wyposażonych w urządzenia kanalizacyjne stawka określona w § 1 ulega podwyższeniu o 10 % i wynosi 3,85 zł.

§ 3. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Boniewo oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Boniewo.

§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 45/2019 Wójta Gminy Boniewo z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Boniewo.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


UZASADNIENIE


Podstawą do zmiany obowiązujących na terenie Gminy Boniewo stawek czynszu za lokale mieszkalne wchodzące w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Boniewo jest § 19 uchwały Nr X/71/84/15 Rady Gminy Boniewo z dnia 30.12.2015 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Boniewo na lata 2016-2020 i uchwały Nr XI/84/16 Rady Gminy Boniewo z dnia 31.03.2016 r. w sprawie zmiany uchwały Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobie Gminy Boniewo na lata 2016-2020. Podwyższenie stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych jest niezbędne dla realizacji zadań zawartych w w/w uchwale, umożliwiających prowadzenie właściwej gospodarki zasobem mieszkaniowym, należytego utrzymania technicznego zasobu jak również podniesienia standardu prowadzącego do poprawy warunków mieszkaniowych najemców. Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że od 2017 r. stawka czynszu nie ulegała zmianie, uznaje się za zasadne podwyższenie stawki czynszu najmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Boniewo do wysokości wskazanej w Zarządzeniu.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Boniewo Marek Klimkiewicz (10 grudnia 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (2 stycznia 2020, 15:37:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 980