w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR IX/55/19
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 15 listopada 2019 r.
w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz.1309, poz. 1696, poz. 1815 ) oraz art. 5 ust. 1,2 i 3, art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 ) w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 r. ( M.P.
z 2019 r. poz. 738 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości:
1. od gruntów:
1) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji
gruntów i budynków - 0,80 zł od 1 m2 powierzchni;
2) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 4,80 zł od 1 ha powierzchni;
3) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1398 ze zmianami) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia
w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,15 zł od 1 m2 powierzchni;
4) pozostałych – 0,50 zł od 1 m2 powierzchni, z wyjątkiem gruntów zajętych na:
a) prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,15 zł od 1 m2 powierzchni,
b) tereny mieszkaniowe oraz pod drogi wewnętrzne, o ile nie znajdują się one w posiadaniu przedsiębiorców – 0,15 zł od 1 m2 powierzchni.
2. od budynków lub ich części:
1) mieszkalnych - 0,30 zł od 1m2 powierzchni użytkowej;
2) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 18,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
3) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym -11,18 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
4) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,87 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
5) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, z wyjątkiem letniskowo -rekreacyjnym – 8,05 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
3. od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
§ 2. Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
1) grunty, budynki i ich części oraz budowle i ich części związane ze statutową działalnością w zakresie ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą;
2) grunty, budynki i ich części oraz budowle i ich części związane z prowadzeniem działalności kulturalnej, sportowej i działalności ośrodków pomocy społecznej, z wyjątkiem zajętych na działalność gospodarczą.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/214/18 Rady Gminy Boniewo z dnia 19 października 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości ( Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego poz. 5497 z dnia 30 października 2018 r. ).
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy (15 listopada 2019)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (29 listopada 2019, 12:09:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1288