UCHWAŁA NR XV/117/16 w sprawie opłaty od posiadania psów

UCHWAŁA NR XV/117/16
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie opłaty od posiadania psów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz.446, poz. 1597 ) oraz art. 18a i art. 19 pkt 1 lit. f i pkt 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz.U. z 2016 r. poz. 716, poz. 1579 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się na terenie Gminy Boniewo opłatę od posiadania psów.
§ 2. 1. Obowiązek uiszczenia opłaty powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu wejścia w posiadanie psa, a wygasa z upływem miesiąca, w którym nastąpiło zbycie lub utrata psa.
2. Opłata od posiadania psów płatna jest jednorazowo w terminie do 15 maja, a w przypadku powstania obowiązku opłaty w ciągu roku podatkowego - w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.W przypadku powstania lub wygaśnięcia obowiązku opłaty w trakcie roku podatkowego, wysokość opłaty ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy trwania obowiązku uiszczenia opłaty.
§ 3. Stawkę roczną opłaty od posiadania psów ustala się w wysokości 24 zł od jednego psa.
§ 4. Osoby fizyczne mają obowiązek zgłoszenia faktu wejścia w posiadanie psa bądź utraty w terminie 14 dni od zaistnienia tego faktu, na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
§ 5. Opłatę od posiadania psów uiszcza się inkasentowi, w kasie Urzędu Gminy Boniewo ul. Szkolna 28, lub na rachunek Gminy Boniewo Nr 90 9559 1030 0007 0263 2000 0001 w Banku Spółdzielczym Lubraniec Oddział Boniewo.
§ 6. Zwalnia się od opłaty od posiadania psów jednego psa utrzymywanego dla strzeżenia gospodarstwa domowego niebędącego gospodarstwem rolnym.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego
i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Boniewo (14 listopada 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (1 grudnia 2016, 11:36:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 810