UCHWAŁA NR XV/118/16 w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

UCHWAŁA NR XV/118/16
RADY GMINY BONIEWO
z dnia 14 listopada 2016 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1597 ) oraz art. 6 ust. 12, art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 716, poz. 1579 ) oraz art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym ( Dz. U. z 2016 r. poz. 617, poz. 1579 ) oraz art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym ( Dz. U. z
2016 r. poz. 374, poz. 1579 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/155/09 Rady Gminy Boniewo z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Zarządza się pobór w drodze inkasa:
1) podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
2) podatku rolnego od osób fizycznych,
3) podatku leśnego od osób fizycznych,
4) opłaty targowej,
5) opłaty od posiadania psów”;
2) § 2. otrzymuje brzmienie:
" § 2. Określa się następujących inkasentów uprawnionych do pobierania wymienionych w § 1 podatków i opłat:
1) inkasentami podatków i opłaty, o których mowa w § 1 pkt 1,2,3 i 5 są sołtysi poszczególnych sołectw na terenie swojego sołectwa.
2) inkasentem opłaty targowej jest Pan Andrzej Kosmalski".
3) § 3. otrzymuje brzmienie:
"§ 3 .1. Inkasenci są uprawnieni i zobowiązani do pobierania kwot bieżących podatków i opłat.
2. Pobrane kwoty inkasent jest zobowiązany wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy w najbliższym dniu roboczym po upływie terminu płatności podatku lub opłaty".
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Boniewo.
§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.
Przewodniczący Rady Gminy
Adam Ciesielski

metryczka


Wytworzył: Rada Gminy Boniewo (14 listopada 2016)
Opublikował: Zdzisława Bywalska (1 grudnia 2016, 10:04:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 830